สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุยโพธิ์ใหญ่
 
1. นางมยุรี  มุณีชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญพร  วิเชียรรักษ์
2. เด็กหญิงปุณิกา  เนียมนาค
3. เด็กหญิงสริญญา  โพธิ์เคน
 
1. นางมยุรี  มุณีชัย
2. นางศุภวรรณ  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  บุญยะสุวรรณ์
2. เด็กหญิงทิวาพร  พลสงคราม
3. เด็กหญิงภัชราพา  แซ่กว้าง
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  คำปา
5. เด็กหญิงรัญชิดา  โพธิ์แสง
6. เด็กหญิงวริศรา  พิมพ์คำไหล
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  รัตนพร
8. เด็กหญิงสุขกมล  สุภดี
9. เด็กหญิงอรยา  จ่ายะสิทธิ์
10. เด็กหญิงอรวี  จ่ายะสิทธิ์
 
1. นางสุกานดา  บุญเต็ม
2. นางระเบียบ  เพ็งวิชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มงคล
2. เด็กหญิงจีรนา   วิชวรีย์
3. เด็กหญิงชฎาพร  ชำนิสังข์
4. เด็กหญิงทิชา   เชื้อแพ่ง
5. เด็กหญิงธณัติฌา  สุระขันต์
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร์ป้อดแป้ด
7. เด็กหญิงสุริยาพร  ตุ้มนอก
8. เด็กหญิงอภัสชา  เนดรักษ์
9. เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์แสง
10. เด็กหญิงอัปสร  เงินแท่ง
 
1. นายสง่า  บุญเต็ม
2. นางเจนติยา  สนร้อย
3. นายสายันต์  ต้นทัพไทย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีกันหา
2. เด็กชายธนาธิป  ไชยแสง
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  น้ำคำ
 
1. นางระเบียบ  เพ็งวิชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ไกรยะอุด