สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศิริกัน
2. เด็กหญิงธนพร  ประทุมทอง
 
1. นางเฉลียว  ต้นจาน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 17 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีฮาด
2. เด็กชายประวิทย์  สุดเล็ก
3. เด็กชายปิยะกร  โนนอ่อน
 
1. นางบรรทม  โทนหงสา
2. นางสาวจันทร์ทิมา  หงสุวรรณ