สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนพร  นาวัง
2. เด็กหญิงศุภัทรธิตา   วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงเดือนนภา  ชำนิสาร
 
1. นางสุธินี  ปลื้มใจ
2. นางจินตนา  หนองเรือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธนวันท์  สุทธิสุวรรณ
2. เด็กชายนิลทชัย  ไชยดำรงค์
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายศิวกร  บุบฝามาตานัง
2. เด็กชายเมธา  จันทร์ฝาง
 
1. นายจรรโลง  สงครินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.92 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีไชยโย
2. เด็กหญิงโศรดา  มัจฉา
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผกามาศ  พรมผุย
2. เด็กหญิงอารียา  ใจอุ่น
 
1. นายธีร์ประภู  โพธิ์หล้า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโศรดา  มัจฉา
 
1. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  ใจอุ่น
 
1. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  นาดี
2. เด็กชายพิทย  ศิลาเณร
 
1. นายพงษ์เทพ  ปลื้มใจ
2. นางสุธินี  ปลื้มใจ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาดล  คำรีห์
2. เด็กชายรัชพล  สำราญสุข
3. เด็กชายรุ่งทิวา  เศษลือ
 
1. นายธีร์ประภู    โพธิ์หล้า
2. นางณัฐชุดา   อุ่นพิกุล
 
10 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สีลุน
2. เด็กชายกฤตภาส  ไกรชิงฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลธิชา   มุตะกาด
 
1. นายธีร์ประภู   โพธิ์หล้า
2. นางณัฐชุดา   อุ่นพิกุล