สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญสิริ  อึ่งชื่น
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดรุณี  ศรีหนา
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏยา   ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชฎาภา  แม้นศิริ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  มะโฮงชัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  กุมภวาปี
 
1. นางฐปนีย์  ไทยโสภา
2. นางสุภาพร  เจตราช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน  สีสาวงค์
2. นางสาวออรนีย์  วิเศษศรี
3. เด็กหญิงอารียา  ฤๅโสภา
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญดี
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิรัฐติกาล   พิมพ์ปัตน์
2. เด็กหญิงปัทมายวดี   คำนนท์ใส
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยรัตน์
 
1. นางสุดถนอม  ศรีนอเพีย
2. นางดนุบล  ประดุดง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสายธาร  ดอนเหนือ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสุภาพร  โทศรี
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูสะเทือน
2. เด็กชายฐาปกรณ์   พิมพรม
3. นางสาวสุทธิดา  บุญสอน
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชาวดี  อินทะพล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาพิมพ์
3. เด็กหญิงผกามาศ  ซางกระโทก
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  วรรณพัฒน์
5. เด็กหญิงอภัสรา  ปทักขีนัง
 
1. นางสุดถนอม  สีนอเพีย
2. นางดนุบล  ประดุดง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ผลบุญ
2. เด็กหญิงนาฏญา  พรมโคตร
3. เด็กหญิงพิชญาวี  ชำกรม
4. เด็กหญิงสายธาร  ดอนเหนือ
5. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยาพัชร  โจกงาม
 
1. นางสุดถนอม  สีนอเพีย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายธนกฤต  โอวาส
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  วินิจ
 
1. นางนงลักษณ์  จันทร์เพ็ง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนัญญา  โต่นวุธ
2. เด็กชายภูริณัฐ  พาโคกทม
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาวมณฑิรา  ธุมา
 
1. นายสมปอง  เวียงนนท์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กชายปารัวัฒน์  แซ่ด่าน
 
1. นายสมปอง  เวียงนนท์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. นายจิรวุฒิ  น้อยตาแสง
 
1. นายสมปอง  เวียงนนท์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 18 1. เด็กชายฐาปกรณ์  พิมพรม
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. นางสาวสุทธิดา  บุญสอน
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายฐาปกรณ์   พิมพรม
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. นางสาวสุทธิดา  บุญสอน
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายฐาปกรณ์   พิมพรม
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงชญาภา  แสงแดง
 
1. นางสุดถนอม  สีนอเพีย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญสอน
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูสะเทือน
2. นายจักรพันธ์  ปฏิเส
3. เด็กหญิงจิราพร  อูปแก้ว
4. นายจิราวุฒิ  น้อยตาแสง
5. นางสาวชิตชนก  ดวงชัย
6. เด็กหญิงฐิติพร  ผลบุญ
7. นางสาวฑณิกา  สอนจันทร์
8. นางสาวดรุณี  ศรีหนา
9. เด็กชายตรีโรจน์  โสภาบุตร
10. เด็กหญิงธนัญญา  โต่นวุธ
11. เด็กหญิงธัญสิริ  อึ่งชื่น
12. เด็กหญิงนพมาศ  เหลามี
13. เด็กชายนวพล  ศรีประดู่
14. เด็กหญิงนาฏยา  พรมโคตร
15. นางสาวน้ำฝน  สีสาวงค์
16. เด็กชายปัญญากร  ปัคตาเคสา
17. เด็กหญิงปัทมาวดี  อึ่งชื่น
18. เด็กชายปาริวัฒน์  แซ่ด่าน
19. เด็กหญิงผกามาศ  ไชยสงคราม
20. นางสาวพรพิมล  แถวสามารถ
21. เด็กหญิงพิชญาวี  ชำกรม
22. นางสาวภัทรพร  ประศรีพัฒน์
23. นางสาวมณฑิรา  ธุมา
24. เด็กหญิงมาลินี  จันจ่าย
25. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ศรีทม
26. เด็กหญิงวิชชุดา  เอกคณาสิงห์
27. นายวุฒิไกร  สีทะ
28. นายสาธิต  โคโยธา
29. เด็กหญิงสายธาร  ดอนเหนือ
30. นางสาวสุทธิดา  บุญสอน
31. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์เพ็ญ
32. เด็กหญิงสุภาพร  โทศรี
33. เด็กชายสุริยา  ศรีหนา
34. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญดี
35. นางสาวออรนีย์  วิเศษศรี
36. นายอังกูร  กุลนิต
37. นายอาทิตย์  เหลาผา
38. นายอิทธิชัย  อินทร์นอก
39. นายเพชรราชัน  ไทยโสภา
40. เด็กหญิงแพรวพราว  นนทะสี
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
3. นางสุดถนอม  สีนอเพีย
4. นางดนุบล  ประดุดง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายจิรโชติ  สุขสายบัว
2. เด็กชายธนากร  คำเบาะ
 
1. นายวัชระ  กองน้อย
2. นางสาวพัชรี  ราชแสง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงษ์  วงษาให
2. นายสาธิต  โคโยธา
 
1. นายวัชระ  กองน้อย
2. นางสาวพัชรี  ราชแสง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอังกูร  กุลนิต
2. นายเพชรราชันย์  ไทยโสภา
 
1. นายวัชระ  กองน้อย
2. นางสาวพัชรี  ราชแสง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ผลบุญ
2. เด็กหญิงนาฏญา  พรมโคตร
3. เด็กหญิงพิชญาวี  ชำกรม
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีหนา
 
1. นางฐปนีย์  ไทยโสภา
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุริยา  ศรีหนา
 
1. นางสุภาพร  เจตราช