สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดรุณี  ศรีหนา
 
1. นางสุนงค์  เวียงนนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสายธาร  ดอนเหนือ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสุภาพร  โทศรี
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูสะเทือน
2. เด็กชายฐาปกรณ์   พิมพรม
3. นางสาวสุทธิดา  บุญสอน
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
2. นางสาวปริ่มใจ  บุญโพธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายธนกฤต  โอวาส
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  วินิจ
 
1. นางนงลักษณ์  จันทร์เพ็ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาวมณฑิรา  ธุมา
 
1. นายสมปอง  เวียงนนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กชายปารัวัฒน์  แซ่ด่าน
 
1. นายสมปอง  เวียงนนท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. นายจิรวุฒิ  น้อยตาแสง
 
1. นายสมปอง  เวียงนนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 18 1. เด็กชายฐาปกรณ์  พิมพรม
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอังกูร  กุลนิต
2. นายเพชรราชันย์  ไทยโสภา
 
1. นายวัชระ  กองน้อย
2. นางสาวพัชรี  ราชแสง