สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเป้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงจินตภา   วิชัย
2. เด็กหญิงพิชญาภัค   นาวารี
3. เด็กหญิงศรัณย์พร   สร้อยจิตร
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์   ลุนพิลา
5. เด็กชายสมคิด    นาวารี
 
1. นางสุพัตรา   ดีพลงาม