สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดามณี  พิกากัน
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน
 
1. นางปิยนุช  นามคำ
2. นางอุบลรัตน์  วงษ์สามารถ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  มีพล
2. เด็กชายพลาธิป  โพธิขำ
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
2. นายประเสริฐ  โพธิขำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม
 
1. นางอารยา  อำมะเหียะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูเชิดสาย
2. เด็กหญิงธัญชนก  อายุสม
3. เด็กชายอานุภาพ  ขุมเงิน
 
1. นายประสิทธิ์  แพงสิม
2. นางอรทัย  สิงห์สถิตย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ฮามคำฮัก
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชุมแสน
3. เด็กหญิงอริสรา  นวลศรี
 
1. นางสุภา  บำรุงเอื้อ
2. นายประสิทธิ์  แพงสิม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายประภาสกร  ศรีพลี
2. เด็กชายพีรภัทร  ดิษฐ์เจริญ
 
1. นางอุบลรัตน์  วงษ์สามารถ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แก้วสมบัติ
2. เด็กหญิงจินดามณี  พิกากัน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา
5. เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณโท
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นางปิยนุช  นามคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด
2. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีเมือง
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทานันท์
5. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นางรัญจวน  สุขประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายนรวิชญ์  จุลมุสิ
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา   บุตรมาลา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ต่วนกระโทก
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางปิยะนุช  นามคำ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติโชค   แน่นอุดร
2. เด็กหญิงนุขวรา  สุวรรณโท
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุจิรา  กลางสุพรรณ
 
1. นายประเสริฐ  โพธิขำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายศุภวิชญ์  อายุสม
 
1. นางปิยนุช  นามคำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายพลาธิป  โพธิขำ
 
1. นายประเสริฐ  โพธิขำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สายเชื้อ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุขสวาสดิ์
3. เด็กชายสุพรรษา  คำสมศรี
 
1. นายประเสริฐ  โพธิขำ
2. นางปิยนุช  นามคำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เสริฐศิริ
2. เด็กชายผดุงศักดิ์  พิศวงปราการ
3. เด็กชายเดชนรินทร์  สุขขา
 
1. นายประเสริฐ  โพธิขำ
2. นางอรทัย  สิงห์สถิตย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีเมือง
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวผัน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวผัน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายภานุพงษ์  สงเสนา
 
1. นางอรทัย  สิงห์สถิตย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง 9 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวผัน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิแสง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
2. เด็กชายพันกร  โกกะบูรณ์
3. เด็กชายภัทรพล  สุดชาติ
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทานันท์
5. เด็กหญิงวิริยา  หงษ์ศรี
6. เด็กชายวุฒิชัย  บัวผัน
7. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบัวชม
8. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
3. นายไพรัตน์  เห็มวิจิตร
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด
2. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  อายุสม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีเมือง
5. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทานันท์
6. เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี
7. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
3. นางรัญจวน  สุขประเสริฐ
4. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพันธ์  กัญญาคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  พาสว่าง
3. เด็กชายอภิชัย  พืชศรี
 
1. นางสำเนียง  กัญญาคำ
2. นางสุภา  บำรุงเอื้อ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมุทรหล้า
2. เด็กหญิงชโลธร  เกตุตากแดด
3. เด็กชายสธิดา  จันทร์ประทีป
4. เด็กหญิงสธิตา  จันทร์ประทีป
5. เด็กหญิงอรวรรณ  อาศัยสงฆ์
6. เด็กหญิงอาทิมา  จันทร์ลำโกน
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
3. นางวิลาสินี  วรรณประเสริฐ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.7 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  พิลาจันทร์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นานวน
3. เด็กหญิงอมรกานต์  หงษ์ศรี
 
1. นางพิสมัย  บุตรโท
2. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานตรัตน์  สารี
2. เด็กหญิงปวีณา  พานันท์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เสนามาตย์
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางพิศมัย  บุตรโท
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  แว่นฟ้า
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ข่อยงาม
3. เด็กหญิงปารีณา  สังข์ชำนาญ
 
1. นางสุภา  บำรุงเอื้อ
2. นางสำเนียง  กัญญาคำ
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาดอนดู่
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
35 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุภาวรรณ  ประสม
2. เด็กชายเนติภูมิ  บุตรศิริ
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางรัญจวน  สุขประเสิรฐ
 
36 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติโชค  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงนุชวรา  สุวรรณโท
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพล  จันทะสีใส
 
1. นายประเสริฐ  โพธิขำ
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาดอนดู่
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปาโสม
2. เด็กหญิงนุชวรา  สุวรรณโท
3. เด็กหญิงประอร  ดิษฐ์สุนนท์
4. เด็กหญิงปวีธิดา  นามคำ
5. เด็กหญิงปิยาอร  ศรีตะวัน
6. เด็กหญิงพัชราภา  รักษาธรรม
7. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วสุข
 
1. นางสุนีย์  สาลี
2. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
3. นางรัญจวน  สุขประเสริฐ
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปาโสม
2. เด็กชายศราวุฒิ  สันพินิจ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สายสุโพธิ์
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางสาวไอรดา  โมห้างหว้า
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลีสีดา
2. เด็กหญิงอังคณาง  สีทาคูณ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เนื่องขันตี
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โหน่งกดหลด
2. เด็กหญิงสิริกร  เชษฐ์รัมย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  โพธิ์ชะโน
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางรัญจวน  สุขประเสริฐ
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายปิยวัช  สิงห์สีทา
2. เด็กชายวรรณรภ  ภูชธง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เจิมไธสง
 
1. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
2. นางสาวไอระดา  โมห้างหว้า
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิเศษทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยาอร  ศรีตะวัน
3. เด็กหญิงพัชราภา  รักษาธรรม
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สมุทรหล้า
2. เด็กชายตรีภพ  กิ่งเมือง
3. เด็กชายธนพล  ชิมชม
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นายประเสริฐ  โพธิขำ
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายพัฒนากร  พ่อท้าว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยห้างหว้า
3. เด็กชายอลงกรณ์  เทียมทัน
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นายประเสริฐ  โพธิขำ