สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม
 
1. นางอารยา  อำมะเหียะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายศุภวิชญ์  อายุสม
 
1. นางปิยนุช  นามคำ