สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด
2. เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีเมือง
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีทานันท์
5. เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นางรัญจวน  สุขประเสริฐ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติโชค   แน่นอุดร
2. เด็กหญิงนุขวรา  สุวรรณโท
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
2. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  แว่นฟ้า
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ข่อยงาม
3. เด็กหญิงปารีณา  สังข์ชำนาญ
 
1. นางสุภา  บำรุงเอื้อ
2. นางสำเนียง  กัญญาคำ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นางนิ่ม  แสนบุญเรือง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายปิยวัช  สิงห์สีทา
2. เด็กชายวรรณรภ  ภูชธง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เจิมไธสง
 
1. นางสุวรรณี  พิศเพ็ง
2. นางสาวไอระดา  โมห้างหว้า