สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกรวิชญ์   พิลาภ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   อุทราทอง
3. เด็กหญิงวรรณนภา   มาทะจันทร์
 
1. นางละออง  สมทรัพย์
2. นางแววยุลี  อรรคพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนาภา   สืบศรี
2. เด็กหญิงนันทพร   บุญตาราษฎร์
3. เด็กหญิงอมราพร   พลโยราช
4. เด็กหญิงอรดา    ลครศรี
5. เด็กหญิงอรุณี    สิงห์วิสุทธิ์
 
1. นางกรรณิการ์    ปราณี
2. นางวิไลวรรณ  นาสุข