สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นางสาววิภาวดี  นานวนคำ
 
1. นางสาววรางคณา  โกมาลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. นางสาวสิริรัตน์  หว่างแสง
 
1. นางสาววรางคณา  โกมาลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรชาตา  พวงบุบผา
 
1. นางปาณิสรา  คำละออ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาววราภรณ์  ธุระพันธ์
 
1. นางยุพิน  ขันสัมฤทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  สังข์ทิพย์
2. เด็กหญิงนีระนุช  ผ่องโสภา
3. เด็กหญิงสุธิดา  พิลาวัลย์
 
1. นางยุพิน  ขันสัมฤทธิ์
2. นายสุริยา  กุลสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  รัตนศรีวงค์
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรวงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. นายวัชรา  หาริตะวัน
 
1. นางยุพิน  ขันสัมฤทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพล  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มงคลเมือง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มูลมานัส
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองภูเหวด
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 11 1. นางสาวพนิดา  กรงทอง
2. เด็กชายพรชัย  สังฆะทิพย์
3. นางสาวลลิลทิพย์  ถูพะอ่าง
 
1. นางดาวเรือง  ภูงาแก้ว
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองภูเหวด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมมาลา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมมาลา
3. เด็กหญิงนราภรณ์  ศิริวัฒน์
4. เด็กหญิงมุกมณี  ภู่นอก
5. เด็กหญิงเกษวดี  ไชยธงรัตน์
 
1. นางจิรพรรณ  มานะดี
2. นางเพชรศรี  อาจวิชัย
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อโนนาม
2. เด็กหญิงดวงลัดดา  แสนสุด
 
1. นายสุริยา  กุลสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มงคลเคหา
 
1. นายศุภณิก   ทองศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นางสาววรรณภา  โภนามัย
 
1. นายศุภณิก   ทองศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นายสุรัติ  เทวะฤทธิ์
 
1. นายศุภณิก   ทองศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. นายพีรพงศ์  ไชยวิเศษ
 
1. นางยุพิน  ขันสัมฤทธิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอภิชาติ  คำนาแซง
 
1. นางยุพิน  ขันสัมฤทธิ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.25 เงิน 16 1. นางสาวณิพาพร  สรนาม
2. นางสาวปนัดดา  สัตยาคุณ
 
1. นายสยาม  โคชา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายณัชพล  ไม่หวั่น
2. นายนที  เพชรดำดี
3. นายศุภกิตติ์  อำนาจศาล
 
1. นางยุพิน  ขันสัมฤทธิ์
2. นางดาวเรือง  ภูงาแก้ว