สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภิสา  พรมเสนสอน
2. เด็กชายพรธิศักดิ์  สวนยา
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีมะนัด
4. เด็กหญิงวิชนาถ  โยทานันท์
5. เด็กหญิงเกศณี  สิมมะลี
 
1. นางปาริภัทร  อินธิสาร
2. นางนวรัตน์  นวลเถลิงศักดิ์
3. นายศักดิ์ชาย  แพงวงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหิมนอก
2. เด็กชายนิติภูมิ  ไชยเดช
3. เด็กหญิงปุณณดา  กาญจนศร
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  โคตรวงษา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  อยู่ถาวร
6. เด็กชายอภินันท์  แสนจันทร์
 
1. นายศราวุธ  กุลชาติ
2. นางปาริภัทร  อินธิสาร
3. นางนิธิญา  เพียรถนอม
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงจำปา
 
1. นางปาริภัทร  อินธิสาร
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงจำปา
 
1. นางปาริภัทร  อินธิสาร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงมัลลิกา   ละทะชินโย
 
1. นางปาริภัทร    อินธิสาร