สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรรณรา  เหลาไชย
 
1. นางมณฑิรา  จันทร์ดาหงส์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังกะพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  แฮนหลุน
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายทยากร  กองคุ้ม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลือโสภา
 
1. นายอาทิตย์  จันทน์ดาหงส์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณรา  เหลาไชย
 
1. นางรัชดาพร  ยาคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมมาตร
2. เด็กชายเอกบุรุษ  สีหัวโทน
 
1. นางรัชดาพร  ยาคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  แข็งพิลา
2. เด็กหญิงชนิตา  สกุลรัตน์
3. เด็กหญิงบุษบา  โทระ
4. เด็กหญิงปณัดดา  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงภัทรพร  สีหัวโทน
6. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  เกิดพร
7. เด็กหญิงวันวิสา  มะณีสาร
8. เด็กหญิงศศิธร  เลิศสีดา
9. เด็กหญิงเบญจพร  พรมสุข
10. เด็กหญิงเสาวิณีย์  พุฒมี
 
1. นายอักษร  อรรคนันต์
2. นางรัชดาพร  ยาคำ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตย์ซ้ำ
2. เด็กชายธนัท  สุริวัตร
 
1. นายประยม  เสงี่ยมทรัพย์
2. นายศราวุฒิ  โต่นวุธ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมฆประดับ
 
1. นายจำนงต์  ยาคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังกะพันธ์
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  แฮนหลุน
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แฮนหลุน
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แฮนหลุน
 
1. นายจำนงต์  ยาคำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แท่นประยุทธ
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรวษา   บุญทวี
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แฮนหลุน
 
1. นายจำนงต์  ยาคำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงอาริยา  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางมณฑิรา  จันทน์ดาหงส์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญา  วัดวงษา
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอนกศักดิ์
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายพีรภัทร  แก่นโส
2. เด็กชายเกษมทรัพย์  ทุมมาตย์
3. เด็กชายเดชาวัต  เย็นศิริ
 
1. นายวิจิตร  เทียบโพธิ์
2. นายประยม  เสงียมทรัพย์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พิมพา
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีละไกร
 
1. นายสถิตย์  พลหนองหลวง
2. นางวิราวรรณ์  หอมวงศ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มงคลศรี
 
1. นายประยม  เสงี่ยมทรัพย์