สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทะนันท์
 
1. นางอนงค์  สาสนาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สามารถ
 
1. นางอนงค์  สาสนาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรณปพร  อ้วนแพง
 
1. นางอนงค์  สาสนาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  โยธาจันทร์
 
1. นางอนงค์  สาสนาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพามณี  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงศิโรธร  ประทุมรุ่ง
 
1. นายวิเชียร  อุ่นเรือน
2. นางแจ่มจันทร์  คูณคำ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะมา
 
1. นางอนงค์  สาสนาม