สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ผดุงธรรม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพธิ์ชาเนตร
 
1. นางสาววรัญญา  สัตยาคุณ
2. นางรักมณี  ถาวงษ์กลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กงศรี
2. เด็กหญิงนิรชา  หมุกหมาก
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังฆะมณี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  กะตะโท
5. เด็กหญิงอธิชา  คุ้มโพธิ์
 
1. นางเข็มทอง  จเรฤทธิ์
2. นางอัจฉรา  เหล่าบ้านเหนือ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงชนินาถ  ราษฎรบัณฑิต
2. เด็กหญิงภรภัทร  พิมพ์ภาพันธ์
 
1. นางสุนัดดา   ปรางค์นอก
2. นางทิพย์วรรณ   วิเศษวิสัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีส่วย
2. เด็กชายณัฐพล  วงษ์ตรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนองพล
4. เด็กชายภูมิพันธ์  จันทร์ที
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อุ่นสมัย
 
1. นายวิศาล  นิวาสสิริพงศ์
2. นายสมพงษ์  แก้วฤทธิ์
3. นายบุญมา  เหล่าบ้านเหนือ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อุ่นสมัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สงเคราะห์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชินมิษ  ดวงแก้ว
2. เด็กชายธนากร  กะตะโท
3. เด็กชายนวชนินทร์  พลหนองหลวง
4. เด็กชายนิเวศน์  อินธิแสง
 
1. นายสมพร  ไขลี
2. นายสำราญ  ทับงาม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายชัยพล  ออมอด
2. เด็กชายธวัชชัย  ยอดยิ่ง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีกลับ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สงเคราะห์
2. นางรักมณี  ถาวงษ์กลาง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายอรรถพร  เสาร์กลาง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กงศรี