สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจักรภัทร  สาโดด
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองมี
 
1. นางอรวรรณ  แสงสุรินทร์
2. นางอุรวัลย์  โวอ่อนศรี
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตันคำ
2. เด็กชายธนาธิป  อ้วนสูงยาง
3. เด็กชายบารมี  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงยุภาวรรณ  พรมสาร
5. เด็กหญิงรินรดา  ยอดดอกไม้
6. เด็กหญิงวิยะดา  พลอาษา
7. เด็กชายวีระชัย  หนองสิม
8. เด็กชายอัมรินทร์  ภูขุมดิน
 
1. นางวิลาวัลย์  อุ่นโสดา
2. นางอุรวัลย์  โวอ่อนศรี
3. นายบุญทอม  เกตุวงศ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ม่วงใหม่
 
1. นางบุญเยี่ยม  ดุลยาสิทธิพร