สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลยา  สิงหาทอ
 
1. นายสัมพันธ์  หอมขจร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายสยมภู  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายสัมพันธุ์  ตรีีรินทร์
 
1. นางชวนพิศ  สุขประเสริฐ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 -    
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไชยบูรณ์
2. เด็กชายชยานันท์  ผาริโน
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  รังษี
4. เด็กชายสยมภู  ศรีสมบัติ
5. เด็กชายสัมพันธุ์  ตรีรินทร์
6. เด็กชายสิทธิชัย  สิงหาทอ
 
1. นางสาวสนอง  กาศรี
2. นายสัมพันธ์  หอมขจร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  สิงหาทอ
2. เด็กหญิงชาลิสา  ชุมถู
3. เด็กหญิงพัชรา  เทียมจันสร
 
1. นายสัมพันธ์  หอมขจร
2. นางสาวสุภาวดี  คำบุดดี
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุระศร
 
1. นางชวนพิศ  สุขประเสริฐ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิรา  สุระศร
2. เด็กหญิงวันวิษา  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ชูชีพ
 
1. นางปราณี  สุขประเสริฐ
2. นางชวนพิศ  สุขประเสริฐ