สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิระพร   ชีวาจร
 
1. นางนิลยา  นิตยโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางสาวกมลกาญจน์  อรุณรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 20 1. เด็กชายชินดนัย  พรมดี
2. เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยงาม
 
1. นางบัวเรียน  ยางศูนย์
2. นางสาวเพ็ญแข  เห็มสมัคร