สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์   คงเสนา
2. เด็กหญิงปัณณธร   กวยทอง
 
1. นางนิลยา  นิตยโรจน์
2. นางเบญจวรรณ  นาสะอ้าน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมรักษ์
2. เด็กชายสิทธิเดช  อำภัย
 
1. นางบัวเรียน  ยางศูนย์
2. นางสาวบุษยวรรณ  ไวยารัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระพร   ชีวาจร
2. เด็กหญิงฐานิดา   จิระภักดิ์
3. เด็กหญิงณทริกา    บุญสม
4. เด็กหญิงธัญญภรณ์   คงเสนา
5. เด็กหญิงปัณณธร   กวยทอง
6. เด็กหญิงปิยะนุช   ทองอ่อน
7. เด็กหญิงปิยาภรณ์   ชีวาจร
8. เด็กหญิงมณฑิรา   พิเนตร
9. เด็กหญิงวรรณิภา   เพชรประเสริฐสุข
10. เด็กหญิงวรรณิศา   เพชรประเสริฐสุข
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทฉัตร
12. เด็กชายสัญญา  ศรีธรรม
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   เศษดา
14. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   รสหอม
15. เด็กหญิงเอมอร   เสริมรัฐ
 
1. นางเบญจวรรณ  นาสะอ้าน
2. นางนิลยา  นิตยโรจน์
3. นายศิริชัย  อุดมทรัพย์
4. นางสาวกมลกาญจน์  อรุณรัตน์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อรัญไชย
2. เด็กชายธนพัฒน์   เหลานาคำ
3. เด็กชายธีรเดช   หงส์บัวภา
 
1. นายณรงค์  เม็ดฝ้าย
2. สิบเอกปิยะ  สุทธาโย