สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  วรรณวงศ์
2. เด็กชายวิทวัส  ถนอมพล
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ภูต้ายผา
 
1. นางสาวอาทิติญาพร  สุดาเดช
2. นางรสิตา  เลิศพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมสาร
 
1. นางรสิตา  เลิศพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาธิป  วนะสอน
2. เด็กชายวัชระชัย  ไชยสงคราม
 
1. นายนรินทร์  นารีนาถ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  ทองมาก
 
1. นางอรพันธ์  คำลอย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายวุฒิชัย  พินิจสอน
 
1. นายนรากร  นารีนาถ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาสระคู
2. เด็กหญิงจิตรา  ศรีจำนงค์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำโพนทัน
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญแจ้ง
5. เด็กหญิงพิมดา  ถนอมพล
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามปัญหา
7. เด็กหญิงลัทธวรรณ  เสียงเพราะ
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  มัญสา
9. เด็กหญิงศิริประภา  บัวสาย
10. เด็กหญิงศิริพร  สีดา
11. เด็กหญิงสกุณา  โมห้างหว้า
12. เด็กหญิงสุชัญญา  จันจำเรือน
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ล้านทอง
14. เด็กหญิงสโรชา  ทุมจาน
15. เด็กหญิงอรพิน  ชมภูเขา
 
1. นางวนิดา  เตยหล้า
2. นางอรพันธ์  คำลอย
3. นายจีระพงษ์  สังข์ศิลา
4. นายนราศักดิ์  แสวง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพร  ทุมจาร
2. เด็กหญิงพิมพร  สีดา
 
1. นายนริทร์  นารีนาถ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุธ  ทองมาก
 
1. นางอรพันธ์  คำลอย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายอาทิตย์  ถนอมพล
 
1. นางสุพรรณี  อินทมนต์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คุณอุตส่าห์
 
1. นางสุพรรณี  อินทมนต์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายธนูสิทธิ์  สีสุขใส
2. เด็กชายธีรพัฒน์  พรหมหงษ์
3. เด็กชายวันชนะชัย  อะสงค์
4. เด็กชายสุรชาติ  สนามโพธิ์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์   คานทอง
 
1. นายนรินทร์  นารีนาถ
2. นายนรากร  นารีนาถ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภรณ์  จันจำเรือน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หอมยิ่ง
 
1. นายวราวุฒิ  ดุจมะยูร
2. นางยุพิน  ดจมะยูร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กันไพร
2. เด็กชายภูวดล  แขกขาว
 
1. นายวราวุฒิ  ดุจมะยูร
2. นางยุพิน  ดุจมะยูร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  พันธ์เหมา
2. เด็กชายยศพันธ์  พันธ์มิตร
3. เด็กชายรณชิต  ขีดหนองสรวง
 
1. นายนรินทร์  นารีนาถ
2. นายนรากร  นารีนาถ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายรณชิต  ขิดหนองสรวง
2. เด็กชายวัชรพล  สาระพิน
3. เด็กชายเดชอุดม  จุลเสริม
 
1. นายนรินทร์  นารีนาถ
2. นายนรากร  นารีนาถ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  มัญสา
2. เด็กหญิงสมฤทัย  วิกิตขะจี
3. เด็กชายไตรรงค์  น้อยขวา
 
1. นายนรินทร์  นารีนาถ
2. นายนรากร  นารีนาถ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ถาวะโร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ชินสอน
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เทียงคาม
 
1. นายนรากร  นารีนาถ
2. นายนรินทร์  นารีนาถ
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงเมลิสา  พิลาสุข
 
1. นางสาวนิสากร  เรืองมนตรี
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม    
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินทราภัทร์  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวนิศากร  เรืองมนตรี
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอนุศักดิ์  สอนสัตย์
 
1. นางนิสากร  เรืองมนตรี