สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปาละทา
2. เด็กชายอภิวิชญ์  พันธ์ครู
 
1. นายเชาวลิต  ปีเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บ่อใหญ่
2. เด็กหญิงศิวาพร  ชูรัตน์
 
1. นางณฐนนท์  บัวแก้ว
2. นางนิตยา  วิเวก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วาลง
2. เด็กหญิงตรีสรา  ศรีพรม
3. เด็กหญิงนภัสรา  เสสา
 
1. นางสาวอัญชลีพร  วิเวก
2. นางณฐนนท์  บัวแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นามเหลา
 
1. นางเรืองอุไร  ชุปวา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. นางสาวจิดาภา  ไกรโคกสูง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อินชำนาญ
 
1. นางสาวชุติมา  งามสาย
2. นางนิตยา  วิเวก
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 12 1. เด็กชายนิติพล  สายสีดา
2. เด็กหญิงพุทธรักษ์  บ่อใหญ่
 
1. นางสาวชุติมา  งามสาย
2. นางสาวภาวิตา  ขุมเงิน
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุภษร
 
1. นางสาวชุติมา  ธงศรี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
2. เด็กชายอานนท์  ภูอาจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
2. นางสาวชุติมา  ธงศรี