สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บ่อใหญ่
2. เด็กหญิงศิวาพร  ชูรัตน์
 
1. นางณฐนนท์  บัวแก้ว
2. นางนิตยา  วิเวก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วาลง
2. เด็กหญิงตรีสรา  ศรีพรม
3. เด็กหญิงนภัสรา  เสสา
 
1. นางสาวอัญชลีพร  วิเวก
2. นางณฐนนท์  บัวแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นามเหลา
 
1. นางเรืองอุไร  ชุปวา
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
2. เด็กชายอานนท์  ภูอาจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
2. นางสาวชุติมา  ธงศรี