สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโฉมยุภา  ทองรัตน์
 
1. นายมงคล  จันดารัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ห่อทรัพย์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุดพังยาง
 
1. นายสุทัศน์  คำชาลี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายชินดนัย  สีนิล
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สัมมา
 
1. นายอภิชาติ  สิงทอน
2. นายมงคล  จันดารัตน์