สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายประคองทรัพย์  พรมบุตร
 
1. นางสาวสุภาพร  พันทวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 21.04 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชยากร  ละครพล
2. เด็กชายพีรพล  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวธนิชชา  แก้วสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงตุลารัตน์  พลหนองคูณ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   วิเศษวิสัย
 
1. นายวรวิทย์  บุญญาธิพิทักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำชัย  ไชยรัมย์
2. เด็กชายธนพล  วงษ์ปัญญา
3. เด็กชายพิพัฒนชัย  จันสระบัว
4. เด็กชายอิสระ  จันทะขาน
5. เด็กชายอโณทัย  คำแสนเทียะ
 
1. นายวรวิทย์  บุญญาธิพิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายจันทรัช  มะเมีย
2. เด็กหญิงชลดา  เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  กุตขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันสระบัว
5. เด็กชายธราเทพ  พรมฤทธิ์
6. เด็กชายธีรภัทร  โยธานันท์
7. เด็กชายนครินทร์  พันทองหล่อ
8. เด็กหญิงวรรณภรณ์   สุจันทร์
9. เด็กหญิงวารุณี  พรมบุตร
10. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะขาน
11. เด็กหญิงสุกัญญา  จันสำโรง
12. เด็กหญิงสุจิตรา  เพ้ยจันทึก
13. เด็กชายอมตะ  เสาร์ทอง
14. เด็กหญิงอิสราภรณ์  กมขุนทด
15. เด็กหญิงเด่นนภา  สิมมาวงษ์
 
1. นางวาสนา  สุวรรณหงษ์
2. นางยุวดี  บุญทองโท
3. นางสาวธนิชชา  แก้วสังข์
4. นางสาวสุภาพร  พันทวี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายทวีเกียรติ  วังงาม
 
1. นางสาวธนิชชา  แก้วสังข์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวารุณี  พรมบุตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองประทุม
 
1. นางยุวดี  บุญทองโท
2. นางวาสนา  สุวรรณหงษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์   สุจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะขาน
 
1. นางยุวดี  บุญทองโท
2. นางวาสนา  สุวรรณหงษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  เมียดสีนา
2. เด็กหญิงศิวิกา  กงแก้ว
 
1. นางสาวธนิชชา  แก้วสังข์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันศักดา
2. เด็กหญิงชิรานันท์  ปัญญาใจ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองชา
 
1. นางสาวธนิชชา  แก้วสังข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันสำโรง
 
1. นางยุวดี  บุญทองโท
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันสำโรง
 
1. นางยุวดี  บุญทองโท
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  กมขุนทด
 
1. นายวรวิทย์  บุญญาธิพิทักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันสำโรง
 
1. นางสาวธนิชชา  แก้วสังข์