สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายประคองทรัพย์  พรมบุตร
 
1. นางสาวสุภาพร  พันทวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 21.04 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชยากร  ละครพล
2. เด็กชายพีรพล  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวธนิชชา  แก้วสังข์