สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  วิถี
2. เด็กหญิงชิติธิดา  กงพาน
3. เด็กหญิงประภัสสร  สวนมอญ
4. เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันวงษา
5. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  ชื่นฉิม
6. เด็กชายภูวฤิทธ์  ศรีมา
7. เด็กหญิงลลิตา  ผลาผล
8. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่มฉัตร
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำวิชัย
10. เด็กหญิงอุมากร  จวงโพนงาม
 
1. นางหนูจันทร์  โคตุทา
2. นางพะงา  นามคำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติกานท์    วีระวงค์
2. เด็กชายชินพันธ์   บุญเบ้า
3. เด็กชายทองพิทักษ์  สนศรี
4. เด็กชายปิยะมินทร์   อ่อนวันนา
5. เด็กชายศิวกร  ศรีภูงา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุตรกันหา
 
1. นางนิตร   ลาสอน
2. นางสุกัญญา   ศรีชะนา
3. นายมานพ   คำสวาสดิ์