สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทาเงิน
 
1. นางปราณี  ลีทอง
2. นางปราณี  ลีทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจดำ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธิประภา
3. เด็กชายปรเมฆ  ยิ้มแย้ม
4. เด็กหญิงวาสนา  คำสิงห์
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  จ่อยลา
6. เด็กหญิงสุวรรณา  คำสอน
7. เด็กชายเกริกชัย  คำสอน
8. เด็กชายเทอดศักดิ์  คูณศรี
 
1. นายวิชัย  พงษ์วัน
2. นายนนต์ชัย  หินซุย
3. นายนุวัฒน์  สอนศรี
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันภูงา
 
1. นายสัจชุกร  สายบุญมี
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวุทธิเชษฐ์  ใจดี
 
1. นายสัจชุกร  สายบุญมี