สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นางทองเพ็ชร  เชื้อลิ้นฟ้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สุบิน
2. เด็กชายภานุพงษ์  สิงห์ลี
 
1. นางวาสนา  พัฒนิบูลย์
2. นายอภิลาส  ภิรมยา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายกฤติธี  สนธิรักษ์
2. เด็กหญิงศลิษา  วงศ์สอน
3. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ศรี
 
1. นายอภิลาส  ภิรมยา
2. นางทองเพ็ชร  เชื้อลิ้นฟ้า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แป้ลา
2. เด็กชายวิทยา  ฮวดศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์แสน
 
1. นายอภิลาส  ภิรมยา
2. นางวาสนา  พัฒนิบูลย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษณพงค์  ภูจาก
2. เด็กหญิงชาลิสา  ซาชิโย
3. เด็กชายเก่งศักดิ์  ฟองอ่อน
 
1. นายอภิลาส  ภิรมยา
2. นางวัลยา  สนั่น