สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฤทธาโย
2. เด็กหญิงสุธิดา  สีโสภา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หวันวิเศษ
2. นายคงศักดิ์  เลิศฤทธิ์