สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์
2. เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์
3. เด็กชายวีรภัทร  เหลียววิทยานนท์
 
1. นางสาวมนตอมร  บุตรกันหา
2. นางรุ่งทิวา  โสดา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีเมือง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตะเคียน
3. เด็กชายตนุภัทร  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงปนัดดา  ยินทรัพย์
5. เด็กชายพงศกร  ตั้นปา
6. เด็กหญิงพัชริดา  เลิศม่วง
7. เด็กชายพิศิษฐ์  แยบยล
8. เด็กหญิงภัทราพร  วิลัยศรี
9. เด็กชายภานุวัฒน์  พนมชัย
10. เด็กชายภูษิต  วงษ์จันทร์
11. เด็กหญิงวรรวิษา  ทุมมัย
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขผล
13. เด็กหญิงศศิธร  บุุญชู
14. เด็กหญิงสาธิตา  ดำเนินงาม
15. เด็กหญิงอรทัย  คงสันเทียะ
 
1. นายเทพประสิทธิ์  ชาติเจริญศิลป์สุข
2. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ
3. นายเทวฤทธิ์  ชาติเจริญศิลป์สุข
4. นางบุปผา  สมรักษ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศินา  อ่ำอุ่น
 
1. นายเทพประสิทธิ์  ชาติเจริญศิลป์สุข
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิพร  เล็บขาว
2. เด็กหญิงนันธิดา  ยุ้ยไธสงค์
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จักรชุม
4. เด็กหญิงอรทัย  คงสันเทียะ
5. เด็กหญิงอิงฟ้า  ภาคภูมิ
 
1. นางปรียาภัทร์   โฆษร
2. นายเทวฤทธิ์  ชาติเจริญศิลป์สุข
3. นางบุปผา  สมรักษ์