สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีสมุทร
2. เด็กชายนิวัตร  รวมรส
 
1. นายอลงกรณ์  ดุสอน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  เสาร์โมก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียโครต
 
1. นายอลงกรณ์  ดุสอน
2. นางสาวภัทรภร  รวมรส
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานอำพันธ์
2. เด็กหญิงสโรชา  อบเชย
 
1. นางยุพาภรณ์  นิลาทวงค์
2. นายธันวา  วลัยศรี