สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สมศรี
 
1. นางมยุรา  ศรีส่อง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.79 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  บูรณะเสน