สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นางสาวอนุธิดา  แสงคุณ
 
1. นางเนตรนภิส  ภูเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  คำสิงห์
 
1. นางเนตรนภิส  ภูเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิมลภัทร  แก่นจันทร์
 
1. นางบรรลุ  คูเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ทรัพย์โมกข์
2. เด็กหญิงนัฐวรา  เถาว์สอน
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  แสงเนตร
 
1. นางเนตรนภิส  ภูเรือง
2. นายธนพล  ภูเรือง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  สีกาวี
 
1. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศิริสิงห์
2. เด็กหญิงชไมภรณ์  เชิดชู
3. เด็กหญิงศรัญยา  ยุพลศรี
 
1. นางมยุรา  ศรีส่อง
2. นางจิราภรณ์  ตรีคาม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงนุช  ชิตภักดิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สมพงพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณพา  สีหาโคตร
 
1. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
2. นางสาวรัตติกาล  อุปวงษา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สร้างทอง
2. เด็กหญิงรัตติยา  ทองแสง
 
1. นางมยุรา  ศรีส่อง
2. นายสงครินทร์  อุดมทรัพย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรพงษ์  นามบุญศรี
 
1. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรวิพา  ตอทองหลาง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ตุรุไชย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เหลือล้ำ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  บูรณะเสน
2. นางสาวสุภาพร  อุปวงษา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติมา   สายสอน
2. เด็กชายชินวัตร   บุตรวาปี
3. เด็กชายทินภัทร   สีกู่กา
4. เด็กชายธนาวุฒิ   พลโยธา
5. เด็กชายศิริวัฒน์   ทองดี
 
1. นายฤทธิรงค์   เศษวงศ์
2. นายสมคิด  สาสุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงกันติชา   ศิริสิงห์
 
1. นายสงครินทร์   อุดมทรัพย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์พร   ศรีเมือง
 
1. นางเนตรนภิส   ภูเรือง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุตรเกิ่ง
 
1. นายยุทธนา  สุดวิลัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัตร  บุตรวาปี
 
1. นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤชรัตน์  นาดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะจันทร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามเขต
4. เด็กชายธนกฤต  ศรีประดู่
5. เด็กชายธนากร  เบ้าสีไฮ
6. เด็กชายธีระภัทร  รัตนสังข์
7. เด็กชายภาคภูมิ  เดชะคำภู
8. เด็กชายวัชระ  เยี่ยวรัมย์
 
1. นายยุทธนา  สุดวิลัย
2. นายสมคิด  สาสุข
3. นางคนึงนิจ  สุดวิลัย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์พร  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ทิพย์แสง
3. เด็กชายปฏิภาณ  ชุมมา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เผ่าเพ็ง
5. เด็กชายราเมศร์  ปัตชีตะ
6. เด็กหญิงวรรณพา  ศรีหาโคตร
7. เด็กหญิงวรัญญา  ทองแสง
8. เด็กชายวัชระ  เยียวรัมย์
9. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาวงษ์
10. เด็กหญิงสุภาพร  ทรงพุทธ
 
1. นายฤทธิรงค์  เศษวงศ์
2. นางนิภาภรณ์  ชั้นพรหมงาม
3. นางสาวรัตติกาล  อุปวงษา