สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาพร    สอนจำปา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทวี
 
1. นางศิริลักษณ์   แพงสกล
2. นางสาวนงนุช  พนมกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  สีจันทร์
2. เด็กชายศรัณยู  แทนเจริญ
3. เด็กชายศรัณย์  สายสิทธิ์
 
1. นางสุวรรณา  เอราวรรณ
2. นายยุทธนา  เอราวรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์กนก    เสือไธสง
 
1. นางสุวรรณา    เอราวรรณ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภัทร์   อุทก
2. เด็กหญิงศิรินภา   ชาภักดี
3. เด็กหญิงอโนทัย   เลนไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา   เอราวรรณ
2. นางสุวรรณา  เอราวรรณ