สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอกไม้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงภควดี  เศรษโฐ
2. เด็กชายวีรภัทร  โกสัสโพธิ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ยางเพชร
 
1. นางสาวรัติยา  จิตเพ็ง
2. นายเพราพงษ์พันธ์  ชำนาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  ชิดหนองคู
2. เด็กชายวัชรพัฒน์  สุดหล้า
 
1. นายวิญญู  ธรรมวิเศษ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัทรา  แสวง
 
1. นางสุรีพร  คำงาม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายวัฒนา  หนูหลา
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  พันจังหาร
 
1. นางสุรีพร  คำงาม
2. นายเพราพงษ์พันธ์  ชำนาญ