สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ไหมทอง
 
1. นางเฟื่อง    สุขวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิรดาภรณ์   พิมพ์บัว
2. เด็กชายธนดล   ชมแก้ว
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุดขันธ์
 
1. นายสุพจน์   สุกใส
2. นางศิริกุล   ศรีอุบล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา   เอี่ยมศรี
2. เด็กชายปฎิภาณ   สิมมี
3. เด็กชายราเชน   พันธ์สถิตย์วงศ์
 
1. นางสาวมลริยมร    สุนทวงศ์
2. นางเฟื่อง   สุขวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัชราพร   พานซ้าย
2. เด็กหญิงอรปรียา   เกษรสมบัติ
 
1. นางนุชนารถ   ปานบุดดา
2. นาง์ศิริกุล  ศรีอุบล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุธ   มาตทอง
2. เด็กชายสุวิทย์   สายสีโส
 
1. นางเฟื่อง   สุขวัฒน์
2. นางสาวมลริยมร   สุนทวงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   กองกัญญา
2. เด็กหญิงพรทิพย์   เสาร์โมก
3. เด็กชายภราดร    สอนวิชา
 
1. นางไสว   ด่านซ้าย
2. ดร.มณีวรรณ    ฤทธิ์น้ำคำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายกฤตภาส  วังสนาม
2. เด็กชายยุทธนากร    ทิพย์หล้า
3. เด็กชายสมหวัง  หินซุย
 
1. นางไสว   ด่านซ้าย
2. นายประสิทธิ์    ด่านซ้าย
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาพร   เกษรสมบัติ
2. เด็กหญิงพัชราภา   แสนวิชา
3. เด็กชายวัชรินทร์   เกิดสวัสดิ์
 
1. นางไสว   ด่านซ้าย
2. ดร.มณีวรรณ   ฤทธิ์น้ำคำ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิ์คำ
2. เด็กชายสงกรานต์   คำหวล
3. เด็กชายสุเมธ   สิงห์นอก
 
1. นางไสว   ด่านซ้าย
2. ดร.มณีวรรณ   ฤทธิ์น้ำคำ