สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา   เอี่ยมศรี
2. เด็กชายปฎิภาณ   สิมมี
3. เด็กชายราเชน   พันธ์สถิตย์วงศ์
 
1. นางสาวมลริยมร    สุนทวงศ์
2. นางเฟื่อง   สุขวัฒน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   กองกัญญา
2. เด็กหญิงพรทิพย์   เสาร์โมก
3. เด็กชายภราดร    สอนวิชา
 
1. นางไสว   ด่านซ้าย
2. ดร.มณีวรรณ    ฤทธิ์น้ำคำ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายกฤตภาส  วังสนาม
2. เด็กชายยุทธนากร    ทิพย์หล้า
3. เด็กชายสมหวัง  หินซุย
 
1. นางไสว   ด่านซ้าย
2. นายประสิทธิ์    ด่านซ้าย