สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  วิเศษโวหาร
 
1. นายจิรวัฒน์  โสหนองบัว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมธุรส  พลรัตน์
2. เด็กหญิงมาริยา  อาจเจริญ
3. นางสาวศุภาวรรณ  มหามาตย์
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะ  ไชยมีสุข
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีพาชา
 
1. นายจิรวัฒน์  โสหนองบัว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายกิตตินันท์  อาจพงษา
2. เด็กชายณรงกร  รอบดูดี
 
1. นายจิรวัฒน์  โสหนองบัว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญญาวี  ผารุธรรม
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์  วิชัยโย
3. เด็กหญิงรมิตา  เผ่าเวียงคำ
4. เด็กหญิงสุภาพร  อาจพงษา
5. เด็กหญิงเปรมสุดา  อาจพงษา
 
1. นางบุษกร  แสนท้าว
2. นางรัตนา  แก้วขาว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญฤดี  มูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ไกรสุทธา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งหนู
4. เด็กหญิงวนิดา  สุระพินิจ
5. เด็กหญิงสุชาดา   เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นายสุรัก  ผดุงกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงคัทลียา  พันธุเกต
2. เด็กชายนรินทร์  ศรีอุดร
 
1. นายสุรัก  ผดุงกิจ
2. นายชวนเชิญ  สีสวด
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. นางสาวรุ้งฟ้า  กันฮะ
2. นางสาวเบ็ญสุดา  อาจพงษา
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธนูแก้ว
2. เด็กหญิงมาตา  จรูญเรือง
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
2. นายสนอง  ชาระมาตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นางสาวเกศรินทร์  บุตรช่วง
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 1. นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งนาม
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงประวียา  ตริดโน
2. เด็กชายศรายุทธ  สาระเนตร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สังฆเวช
 
1. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายประวิทย์  อุทุมพร
2. นายวงศธร  กุลสีดา
3. นายสราวุฒิ  เพ็งนาม
 
1. นายชวนเชิญ  สีสวด