สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมธุรส  พลรัตน์
2. เด็กหญิงมาริยา  อาจเจริญ
3. นางสาวศุภาวรรณ  มหามาตย์
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญญาวี  ผารุธรรม
2. เด็กหญิงพิรดาภรณ์  วิชัยโย
3. เด็กหญิงรมิตา  เผ่าเวียงคำ
4. เด็กหญิงสุภาพร  อาจพงษา
5. เด็กหญิงเปรมสุดา  อาจพงษา
 
1. นางบุษกร  แสนท้าว
2. นางรัตนา  แก้วขาว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญฤดี  มูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ไกรสุทธา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งหนู
4. เด็กหญิงวนิดา  สุระพินิจ
5. เด็กหญิงสุชาดา   เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นายสุรัก  ผดุงกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงคัทลียา  พันธุเกต
2. เด็กชายนรินทร์  ศรีอุดร
 
1. นายสุรัก  ผดุงกิจ
2. นายชวนเชิญ  สีสวด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นางสาวเกศรินทร์  บุตรช่วง
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 1. นางสาวพัชราภรณ์  เพ็งนาม
 
1. นางละมัย  ชาระมาตย์