สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงลัสนา   คงภักดี
2. เด็กหญิงวิรัลยุพา   แก้วดอนรี
3. เด็กหญิงสรัญญา   ประชุมพันธ์
 
1. นางสุดาวรรณ   ชัยหงษา
2. นางนิรมล  เครินิล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีละวรรณ
2. เด็กชายชัยมงคล   งอนจำปา
 
1. นายณัฐวุฒิ    ขันธ์เพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.49 เงิน 15 1. เด็กหญิงวชิราญาณ์  จันทวี
 
1. นางสาววาสนา  ขุนไชย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายตรีดนัย   โคตวงค์
2. เด็กชายทัศน์พล   คำสัตย์
3. เด็กชายอัษฎา   จันทวี
 
1. นายคูณ  ชมเชย
2. นายเอกภพ  แหวนเงิน