งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโพนทัน ศูนย์ 9 ทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงชนันธิดา    ไชยพิมพา
2. เด็กหญิงชมพูเพียงดาว    ลอมโมรา
1. นายธนวัฒน์    บุญทัน
2. นางพูลศรี    สุดาบัน
2 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ศูนย์ 15 ลุ่มน้ำชี 1. เด็กชายธนพล    มาลัย
2. เด็กชายอิธิพล    น้อยจันทร์ไทย
1. นางนิตยา    เชื้อชาว
3 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร ศูนย์ 16 โคกนาคำ 1. เด็กชายวีรวัฒน์    สุริอาจ
2. เด็กชายวัชระ    อินสำโรง
1. นายนารินทร์    วงแหวน
2. นางสาวอรรัตน์    ลัดดา
4 โรงเรียนบ้านงูเหลือม ศูนย์ 4 ดอกไม้นาใหญ่น้ำคำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิมพ์ภูงา
2. เด็กชายเกรียงไกร    เสชู
1. นายประสิทธิ์    แก้ววิเศษ
2. นายพล    กองการ
5 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ศูนย์ 2 เมืองโพนทราย 1. เด็กชายเกษมสันต์    สีพลี
2. เด็กชายเด่นดนัย    หิมะคุณ
1. นางสาวจันทนา    เจริญพันธ์
2. นางสายแก้ว    เชิงหอม
6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง ศูนย์ 10 เหนือเมืองเกษ 1. เด็กชายวัชระ    โยธาจันทร์
2. เด็กชายศรัณ    คำดำ
1. นางวีรวรรณ    ปากเสนาะ
2. นายอิสระ    หล้าเนตร
7 โรงเรียนบ้านคูดินทราย ศูนย์ 5 หินกองทุ่งหลวง 1. เด็กชายลัทธพล    คงศิริ
2. เด็กชายสันติธร    เครือแสง
1. นางทัศดาภรณ์    แสนทวีสุข
2. นางสาวภิญญา    อนุพันธ์
8 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว ศูนย์ 6 เมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงพิมญาดา    จันทร์หนองหว้า
2. เด็กชายรุ่งเรือง    ภารจินดา
1. นายพลากร    จันทร์ซ้าย
2. นายสัมฤทธิ์    มืดทัพไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................