งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) ศูนย์ 7 หัวหินช้างเผือก 1. เด็กชายธีระพงศ์    พนรเขต
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สุดสอาด
1. นางสาวจีระนันท์    คำลอย
2. นางสาวรัญจวน    สาภูงา
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) ศูนย์ 17 เมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายธนากร    คำเบาะ
2. เด็กชายจิรโชติ    สุขสายบัว
1. นางสาวพัชรี    ราชแสง
2. นายวัชระ    กองน้อย
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ศูนย์ 14 เมืองแสนทัพไทย 1. เด็กชายภาคิน    แย้มแสงฉาย
2. เด็กชายคริณทร์ภัฏ    อรรคฮาด
1. นางสาวดวงกมล    นักทำนา
2. นายสุริยา    วรรณสุข
4 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ศูนย์ 11 เมืองสระบุศย์ 1. เด็กชายธรรมกมล    ศรีตูมแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑิรา    ชินมาลา
1. นายธงไทย    ประทุมมา
2. นางประภัสสร    พลชำนิ
5 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ศูนย์ 8 เมืองเกษ 1. เด็กชายณัฐพล    ภานา
2. เด็กหญิงรสริน    อินธิแสง
1. นายถาวร    แจ้งสนาม
6 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม ศูนย์ 16 โคกนาคำ 1. เด็กชายอภิวิชญ์    สืบสิงห์
2. เด็กหญิงปาริสรา    อุปไพร
1. นายชินดนัย    แพงชารี
7 โรงเรียนบ้านหนองคูณ ศูนย์ 1 หนองฮี 1. เด็กชายพชร    หินซุย
2. เด็กชายภรุสรณ์    สอนไชย์
1. นายกฤษฏา    สรรพโชติ
2. นายองอาจ    หินซุย
8 โรงเรียนเมืองโพนทราย ศูนย์ 2 เมืองโพนทราย 1. เด็กชายพงศพัศ    พลขีดขีน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บัวเศษ
1. นายอนุชิต    ฤทธิวุธ
9 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ศูนย์ 3 เมืองศรีภูมิ 1. เด็กหญิงชมพูนุช    กลางคาร
2. เด็กชายวชิระ    สระทองลี
1. นางศรีฤทัย    กลางคาร
2. นายเสนีย์    กลางคาร
10 โรงเรียนบ้านคูฟ้า ศูนย์ 15 ลุ่มน้ำชี 1. เด็กหญิงสุภัสสร    ภักดีวิเศษ
2. เด็กชายธนดล    อินทสีดา
1. นางสาวณัฐกฤตา    วลีประทานพร
2. นางนงรัก    กล้าหาญ
11 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ศูนย์ 10 เหนือเมืองเกษ 1. เด็กชายศรุต    ปัจจัยคา
2. เด็กชายไกรศร    ของมูล
1. นางสาวพิมพ์ชนก    มีธรรม
2. นางสาววราพร    อุลหัสสา
12 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน ศูนย์ 12 หมื่นถ่านแจ้งหน่อม 1. เด็กหญิงพรนัชชา    โพธิ์ไข
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    หอมห่อย
1. นางปริศนา    บุ่นวรรณา
13 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) ศูนย์ 5 หินกองทุ่งหลวง 1. เด็กชายณภัทร    ไชยพฤกษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    แสนทอง
1. นางนิตยา    ศรีนาม
2. นางสุปราณี    เภาเจริญ
14 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    แหลมอาทิตย์
2. เด็กชายทรัพย์มนตรี    สายจันทร์
1. นางสาวอนุสรา    มะลาขันธ์
15 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ศูนย์ 6 เมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงกรวรรณ    นามภูงา
2. เด็กหญิงกัญรินทร์    กุศลสวัสดิ์ปภาดา
1. นางสาวกิตติยา    นำสุข
2. นางสาวกีรติ    สีโนนม่วง
16 โรงเรียนบ้านข่อย ศูนย์ 19 เมืองสรวง 1. เด็กหญิงจงรัก    สุโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ทวีนันท์
1. นายสุบัน    เย็นศิริ
2. นางอภิญญา    ธุระพันธ์
17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ศูนย์ 13 บูรพา 1. เด็กหญิงกัลยาณี    แสงสงคราม
2. เด็กหญิงสุนิสา    มูลสิติ
1. นายภาณุสิทธิ์    สมุทรเขต
2. นายหาญชัย    ศรีภูมั่น
18 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ศูนย์ 18 ปทุมบูรพา 1. เด็กหญิงบุญสุดา    กงทัพ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    บานกลีบ
1. นางญาดา    ไชยแสน
2. นางพรณี    พุธอุดร
19 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ศูนย์ 9 ทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงธนาศราภรณ์    แสงสงค์
2. เด็กหญิงศศิธร    พ่อค้า
1. นายขวัญชัย    สมสุข
2. นางสุทารี    สมสุข
20 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ ศูนย์ 4 ดอกไม้นาใหญ่น้ำคำ 1. เด็กหญิงรวิสรา    เสนน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    เทศธรรม
1. นายชัยวิโรจน์    คำลอย
2. นายอดิศักดิ์    สังขวัตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................