สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 38 5 3 1 46
2 อนุบาลเมืองพนมไพร 35 5 5 1 45
3 เมืองสุวรรณภูมิ 34 5 1 1 40
4 เมืองอาจสามารถ 28 7 1 4 36
5 เมืองปทุมรัตต์ 24 3 2 1 29
6 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 23 1 2 1 26
7 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 21 3 2 2 26
8 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 21 3 0 1 24
9 โนนไทยวิทยาคาร 19 2 2 3 23
10 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 18 9 0 1 27
11 จตุรคามพัฒนา 17 7 3 2 27
12 ดอนกลอยวิทยาคาร 17 5 2 0 24
13 บ้านโนนสวรรค์ 17 3 2 0 22
14 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 16 4 2 3 22
15 สามขาพิทยาคม 15 1 2 1 18
16 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 14 3 0 0 17
17 บ้านหนองแล้ง 13 6 2 0 21
18 หนองบัวประชาสรรค์ 13 3 1 1 17
19 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 12 6 1 1 19
20 บ้านข่อย 12 5 1 1 18
21 บ้านหนองคูณ 12 4 0 2 16
22 สาวแหวิทยา 12 2 1 0 15
23 บ้านสว่าง 12 2 0 1 14
24 ชุมชนบ้านหนองฮี 12 0 0 0 12
25 บ้านเมืองสรวง 11 5 1 1 17
26 บ้านแจ้ง 11 4 0 0 15
27 บ่อพันขันวิทยา 11 3 0 0 14
28 บ้านดงครั่งน้อย 11 2 3 1 16
29 บ้านจานใต้ 11 2 1 2 14
30 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 11 2 0 0 13
31 ทุ่งกุลาประชารัฐ 10 6 0 0 16
32 เมืองจำปาขัน 10 5 4 3 19
33 บ้านฮ่องสังข์ 10 5 2 1 17
34 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 10 5 0 2 15
35 ชุมชนบ้านผำ 10 4 1 0 15
36 นานวลราษฎร์นิยม 10 4 0 1 14
37 น้ำคำใหญ่วิทยา 10 3 4 3 17
38 บ้านคูเมือง 10 3 0 2 13
39 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 10 2 2 1 14
40 โสภาพพิทยาภรณ์ 10 2 1 1 13
41 บ้านตาจ่อยหนองสระ 10 1 1 2 12
42 ชุมชนบ้านโพนเมือง 10 0 0 0 10
43 บ้านคูดินทราย 9 8 1 1 18
44 ยางคำวิทยา 9 7 3 0 19
45 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 9 4 2 1 15
46 บ้านโพนทัน 9 4 0 0 13
47 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 9 2 0 0 11
48 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 9 2 0 0 11
49 บ้านกู่กาสิงห์ 9 1 3 0 13
50 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 9 1 0 1 10
51 เมืองเกษตรวิสัย 9 1 0 0 10
52 บ้านฝาง 9 0 0 1 9
53 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 9 0 0 0 9
54 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 8 8 1 0 17
55 บ้านหินกอง 8 5 6 2 19
56 อนุบาลอุดมพันธ์ 8 3 2 2 13
57 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 8 3 1 0 12
58 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 8 3 0 2 11
59 เมืองทุ่งวิทยา 8 2 1 0 11
60 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 8 1 2 0 11
61 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 8 1 1 2 10
62 หนองยางวิทยาคม 8 0 2 0 10
63 บ้านหัวนา(พนมไพร) 7 5 4 2 16
64 ชีโหล่นวิทยา 7 5 2 3 14
65 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 7 4 3 0 14
66 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 7 4 0 0 11
67 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 7 3 1 0 11
68 บ้านแสนสี 7 3 0 1 10
69 เมืองโพนทราย 7 3 0 0 10
70 บ้านหนองอีเข็ม 7 2 0 1 9
71 บ้านเขวาหรดี 7 2 0 0 9
72 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 7 1 1 0 9
73 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 7 1 0 0 8
74 บ้านแคน (วันครู 2503) 6 6 1 2 13
75 บ้านขามป้อม 6 3 2 3 11
76 บ้านโพนแท่น 6 3 1 1 10
77 บ้านหนองฮาง 6 3 1 1 10
78 บ้านดงเมืองจอก 6 3 0 2 9
79 บ้านสาหร่าย 6 3 0 1 9
80 บ้านขี้เหล็ก 6 3 0 0 9
81 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 6 3 0 0 9
82 บ้านหนองทัพไทย 6 1 1 1 8
83 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 6 1 1 0 8
84 บ้านร้านหญ้า 6 1 0 0 7
85 โพนขวาวพิทยาคม 6 0 1 1 7
86 หนองพระบางตลาดม่วง 6 0 0 2 6
87 บ้านสำโรง 6 0 0 0 6
88 บ้านกอกแก้ว 5 5 0 1 10
89 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 4 1 0 10
90 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 5 4 0 0 9
91 บ้านเขวาโคกสวายโดด 5 4 0 0 9
92 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 5 4 0 0 9
93 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 5 3 2 2 10
94 บ้านหนองบัว 5 3 0 2 8
95 บ้านดงหมากไฟ 5 3 0 1 8
96 บ้านโพนงาม 5 3 0 0 8
97 คุรุราษฎร์สามัคคี 5 2 1 1 8
98 บ้านโพธิ์ใหญ่ 5 2 0 2 7
99 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 5 2 0 1 7
100 บ้านบัวขาว 5 2 0 0 7
101 ชุมชนบ้านหมากยาง 5 2 0 0 7
102 บ้านสระโพนทอง 5 2 0 0 7
103 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 5 2 0 0 7
104 บ้านดู่ฝายใหญ่ 5 1 1 0 7
105 วัดแจ่มอารมณ์ 5 1 0 2 6
106 หนองขามวิทยา 5 1 0 1 6
107 บ้านดู่ 5 1 0 0 6
108 บ้านหนองหมื่นถ่าน 5 1 0 0 6
109 บ้านโนนม่วง 5 1 0 0 6
110 บ้านโนนจิกหนองคู 5 0 1 0 6
111 บ้านจานเหนือ 5 0 0 1 5
112 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 5 0 0 0 5
113 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 5 0 0 0 5
114 บ้านเขวาตะคลอง 5 0 0 0 5
115 บ้านมะกอก 4 5 0 0 9
116 บ้านหนองเหล็ก 4 4 0 1 8
117 บ้านนกเหาะ 4 3 0 1 7
118 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 4 2 2 0 8
119 บ้านเมืองคลอง 4 2 2 0 8
120 บ้านดงครั่งใหญ่ 4 2 1 0 7
121 บ้านหนองยาง 4 2 1 0 7
122 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 2 0 1 6
123 หนองย่างงัว 4 2 0 0 6
124 ไตรคามสามัคคี 4 2 0 0 6
125 บ้านเหล่าติ้ว 4 1 3 0 8
126 บ้านสระบัว 4 1 2 3 7
127 บ้านดอนเจริญ 4 1 1 0 6
128 บ้านเหล่าฮก 4 1 1 0 6
129 บ้านดอกไม้ 4 1 1 0 6
130 มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 4 1 1 0 6
131 ดงเกลือวิทยา 4 1 0 1 5
132 บ้านโพนสะอาด 4 1 0 0 5
133 หว่านท่าสมอวิทยา 4 0 2 1 6
134 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 0 0 1 4
135 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 4 0 0 1 4
136 บ้านม่วง 4 0 0 0 4
137 บ้านเหล่าข้าว 4 0 0 0 4
138 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 4 0 0 0 4
139 บ้านหนองช้าง 4 0 0 0 4
140 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 3 2 1 0 6
141 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 3 2 1 0 6
142 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 2 0 0 5
143 บ้านหนองแวง 3 2 0 0 5
144 หนองหินใหญ่วิทยา 3 1 3 1 7
145 บ้านโพนหิน 3 1 1 2 5
146 บ้านโพนพอุง 3 1 1 0 5
147 บ้านหัวนา 3 1 0 1 4
148 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 1 0 0 4
149 บ้านเป้า 3 1 0 0 4
150 บ้านหนองขาม 3 1 0 0 4
151 เมืองอารัมย์ 3 1 0 0 4
152 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 3 1 0 0 4
153 บ้านคูฟ้า 3 1 0 0 4
154 ปัญจคามประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
155 บ้านกุดเขียว 3 0 1 1 4
156 บ้านผำโนนสว่าง 3 0 1 0 4
157 บ้านเด่นราษฎร์ 3 0 1 0 4
158 บ้านอีเม้ง 3 0 0 2 3
159 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 3 0 0 0 3
160 บ้านหนองจาน 3 0 0 0 3
161 บ้านสวนปอ 3 0 0 0 3
162 บ้านส้มโฮง 3 0 0 0 3
163 บ้านหนองบั่ววิทยา 3 0 0 0 3
164 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 3 0 0 0 3
165 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
166 บ้านหัวช้างเลิงแก 3 0 0 0 3
167 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 3 0 0 0 3
168 บ้านนา 3 0 0 0 3
169 บ้านดอนแดง 3 0 0 0 3
170 บ้านโคกก่อง 3 0 0 0 3
171 บ้านคุยผงดงน้อย 3 0 0 0 3
172 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 2 8 0 1 10
173 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 2 4 0 3 6
174 บ้านน้ำอ้อม 2 4 0 0 6
175 บ้านโนนแฮด 2 3 1 0 6
176 เมืองบัววิทยาคาร 2 3 0 2 5
177 บ้านสูงยาง 2 3 0 0 5
178 บ้านคำพระ 2 3 0 0 5
179 วารีสวัสดิ์วิทยา 2 2 1 0 5
180 บ้านดงมัน 2 2 0 0 4
181 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 2 2 0 0 4
182 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 2 1 0 2 3
183 บ้านค้อโนนสว่าง 2 1 0 0 3
184 บ้านหนองพลับ 2 1 0 0 3
185 ชีโนวาทธำรง 2 1 0 0 3
186 บัวสูงบัวเงินวิทยา 2 1 0 0 3
187 บ้านหัวดง 2 1 0 0 3
188 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
189 บ้านหนองนาหล้า 2 1 0 0 3
190 บ้านหนองสระหงส์ 2 1 0 0 3
191 เจริญศึกษา 2 1 0 0 3
192 สีสวาดเล็บขาว 2 0 1 1 3
193 จตุคามวิทยา 2 0 0 1 2
194 บ้านหนองอ่างดอกรัก 2 0 0 1 2
195 บ้านโหรา 2 0 0 0 2
196 บ้านงูเหลือม 2 0 0 0 2
197 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 2 0 0 0 2
198 บ้านดงบัง 2 0 0 0 2
199 บ้านท่าค้อ 2 0 0 0 2
200 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 0 0 0 2
201 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 0 0 0 2
202 ห้วยหินลาด 2 0 0 0 2
203 บ้านโพนสูง 2 0 0 0 2
204 การกุศลวัดกลาง 2 0 0 0 2
205 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 2 0 0 0 2
206 บ้านชาติ 2 0 0 0 2
207 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
208 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
209 บ้านหัวดงกำแพง 2 0 0 0 2
210 บ้านเขวาใหญ่ 2 0 0 0 2
211 วัดบ้านโพนเงิน 2 0 0 0 2
212 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 9 1 1 11
213 อนุบาลเมืองสรวง 1 4 4 0 9
214 บ้านหนองไศล 1 3 0 3 4
215 บ้านโพธิ์น้อย 1 2 1 0 4
216 บ้านโคกสำโรง 1 2 0 0 3
217 บ้านลิ้นฟ้า 1 2 0 0 3
218 บ้านหัวดอนชาด 1 2 0 0 3
219 บ้านเล้าข้าว 1 1 2 3 4
220 บ้านมหิงษาราม 1 1 0 1 2
221 บ้านเหล่าหัวภู 1 1 0 0 2
222 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
223 บ้านเหนือ 1 1 0 0 2
224 บ้านแดง 1 1 0 0 2
225 บ้านหนองมะเขือ 1 1 0 0 2
226 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 1 0 0 2
227 บ้านธาตุจอมศรี 1 1 0 0 2
228 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 1 1 0 0 2
229 บ้านสำราญหนองบาก 1 1 0 0 2
230 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 1 1 0 0 2
231 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 1 1 0 0 2
232 บ้านหมอตา 1 1 0 0 2
233 บ้านโนนตาด 1 1 0 0 2
234 เชื้อจรูญวิทย์ 1 1 0 0 2
235 บ้านเขวาทุ่ง 1 0 1 0 2
236 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 1 0 1 0 2
237 บ้านตังหมอง 1 0 1 0 2
238 บ้านทองหลาง 1 0 1 0 2
239 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
240 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 2 1
241 บ้านดอนยาง 1 0 0 1 1
242 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
243 บ้านน้ำคำ 1 0 0 0 1
244 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 0 0 0 1
245 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 1 0 0 0 1
246 บ้านธาตุสามัคคี 1 0 0 0 1
247 บ้านบุ่งเบา 1 0 0 0 1
248 บ้านยางเลิง 1 0 0 0 1
249 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 0 0 0 1
250 บ้านตลาดไชย 1 0 0 0 1
251 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
252 บ้านดอนคำ 1 0 0 0 1
253 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 0 0 1
254 บ้านสมสะอาด 1 0 0 0 1
255 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
256 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 0 1
257 บ้านหนองหัวคน 1 0 0 0 1
258 บ้านหนองหินน้อย 1 0 0 0 1
259 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 1 0 0 0 1
260 บ้านหัวหนองกุดหลด 1 0 0 0 1
261 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 0 0 0 1
262 บ้านแวงวังเซียม 1 0 0 0 1
263 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 1 0 0 0 1
264 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
265 บ้านโพนเงินโพนทอง 1 0 0 0 1
266 ไตรราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
267 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 3 0 0 3
268 บ้านป่าดวนพังหาด 0 2 0 0 2
269 บ้านฮ่องทราย 0 1 1 0 2
270 บ้านหว่านไฟ 0 1 0 1 1
271 บ้านดงช้าง 0 1 0 1 1
272 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 1 0 1 1
273 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 1 0 1 1
274 บ้านป่ายาง 0 1 0 1 1
275 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
276 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 1 0 0 1
277 บ้านค้อแสนสี 0 1 0 0 1
278 บ้านสำราญ 0 1 0 0 1
279 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 0 1
280 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 1 0 0 1
281 บ้านสองชั้น 0 0 2 0 2
282 บ้านโนน 0 0 1 1 1
283 บ้านส่องอนามัย 0 0 1 0 1
284 บ้านหนองฟ้า 0 0 1 0 1
285 บ้านโคกกลาง 0 0 1 0 1
286 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 1 0 1
287 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 1 0 1
288 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 1 0
289 บ้านนาแค 0 0 0 1 0
290 บ้านบัวงาม 0 0 0 1 0
291 บ้านปลาค้าว 0 0 0 1 0
292 บ้านภูดิน 0 0 0 1 0
293 บ้านแขม 0 0 0 1 0
294 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 1 0
295 หนองกุงวิทยา 0 0 0 1 0
296 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 0 0 0 0 0
รวม 1,439 478 157 149 2,074