สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองปทุมรัตต์ 10 0 2 12 24 3 2 1 29
2 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 9 7 4 20 38 5 3 1 46
3 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 8 4 3 15 23 1 2 1 26
4 เมืองสุวรรณภูมิ 7 14 2 23 34 5 1 1 40
5 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 7 5 3 15 21 3 0 1 24
6 บ้านโนนสวรรค์ 6 1 1 8 17 3 2 0 22
7 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 5 2 2 9 16 4 2 3 22
8 จตุรคามพัฒนา 5 1 2 8 17 7 3 2 27
9 สามขาพิทยาคม 5 1 2 8 15 1 2 1 18
10 บ้านสว่าง 5 1 2 8 12 2 0 1 14
11 บ้านฝาง 5 0 1 6 9 0 0 1 9
12 โนนไทยวิทยาคาร 4 3 4 11 19 2 2 3 23
13 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 4 3 3 10 21 3 2 2 26
14 บ้านแจ้ง 4 3 0 7 11 4 0 0 15
15 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 4 1 2 7 12 6 1 1 19
16 บ่อพันขันวิทยา 4 1 1 6 11 3 0 0 14
17 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 1 0 5 5 0 0 0 5
18 อนุบาลเมืองพนมไพร 4 0 6 10 35 5 5 1 45
19 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 0 0 4 4 0 0 1 4
20 บ้านจานใต้ 3 1 3 7 11 2 1 2 14
21 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 3 1 3 7 11 2 0 0 13
22 บ้านข่อย 3 1 2 6 12 5 1 1 18
23 ชุมชนบ้านหนองฮี 3 1 2 6 12 0 0 0 12
24 ชุมชนบ้านผำ 3 1 1 5 10 4 1 0 15
25 คุรุราษฎร์สามัคคี 3 1 1 5 5 2 1 1 8
26 หนองย่างงัว 3 0 1 4 4 2 0 0 6
27 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 2 3 6 11 18 9 0 1 27
28 ทุ่งกุลาประชารัฐ 2 3 5 10 10 6 0 0 16
29 ดอนกลอยวิทยาคาร 2 3 2 7 17 5 2 0 24
30 เมืองจำปาขัน 2 3 0 5 10 5 4 3 19
31 บ้านคูเมือง 2 3 0 5 10 3 0 2 13
32 หนองบัวประชาสรรค์ 2 2 5 9 13 3 1 1 17
33 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 2 2 2 6 14 3 0 0 17
34 บ้านหนองคูณ 2 2 2 6 12 4 0 2 16
35 บ้านฮ่องสังข์ 2 2 2 6 10 5 2 1 17
36 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2 2 2 6 10 5 0 2 15
37 บ้านหนองอีเข็ม 2 2 2 6 7 2 0 1 9
38 บ้านเขวาหรดี 2 2 1 5 7 2 0 0 9
39 บ้านดงครั่งน้อย 2 1 1 4 11 2 3 1 16
40 บ้านดอนเจริญ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
41 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 2 0 1 3 5 4 0 0 9
42 บ้านโพนงาม 2 0 1 3 5 3 0 0 8
43 บ้านหัวนา 2 0 1 3 3 1 0 1 4
44 นานวลราษฎร์นิยม 2 0 0 2 10 4 0 1 14
45 บ้านโพนทัน 2 0 0 2 9 4 0 0 13
46 บ้านดงเมืองจอก 2 0 0 2 6 3 0 2 9
47 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 2 0 0 2 5 3 2 2 10
48 หนองขามวิทยา 2 0 0 2 5 1 0 1 6
49 บ้านเหล่าฮก 2 0 0 2 4 1 1 0 6
50 เมืองอาจสามารถ 1 8 4 13 28 7 1 4 36
51 บ้านนกเหาะ 1 3 0 4 4 3 0 1 7
52 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1 2 3 6 10 2 2 1 14
53 ยางคำวิทยา 1 2 2 5 9 7 3 0 19
54 บ้านโพนแท่น 1 2 2 5 6 3 1 1 10
55 บ้านดู่ฝายใหญ่ 1 2 2 5 5 1 1 0 7
56 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1 2 1 4 9 4 2 1 15
57 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 1 2 1 4 8 1 2 0 11
58 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 2 0 3 8 3 1 0 12
59 เมืองทุ่งวิทยา 1 2 0 3 8 2 1 0 11
60 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1 1 4 6 9 1 0 1 10
61 บ้านคูดินทราย 1 1 3 5 9 8 1 1 18
62 บ้านหนองแล้ง 1 1 2 4 13 6 2 0 21
63 หนองพระบางตลาดม่วง 1 1 2 4 6 0 0 2 6
64 น้ำคำใหญ่วิทยา 1 1 1 3 10 3 4 3 17
65 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 1 1 1 3 8 3 0 2 11
66 บ้านหัวนา(พนมไพร) 1 1 1 3 7 5 4 2 16
67 บ้านหนองฮาง 1 1 1 3 6 3 1 1 10
68 บ้านกู่กาสิงห์ 1 1 0 2 9 1 3 0 13
69 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 1 1 0 2 6 1 1 0 8
70 บ้านเขวาโคกสวายโดด 1 1 0 2 5 4 0 0 9
71 บ้านดงหมากไฟ 1 1 0 2 5 3 0 1 8
72 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
73 บ้านม่วง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
74 บ้านเหล่าข้าว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
75 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
76 บ้านโพนหิน 1 1 0 2 3 1 1 2 5
77 บ้านผำโนนสว่าง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
78 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
79 บ้านหนองจาน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
80 บ้านสูงยาง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
81 บ้านโหรา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
82 บ้านเมืองสรวง 1 0 3 4 11 5 1 1 17
83 บ้านกอกแก้ว 1 0 2 3 5 5 0 1 10
84 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1 0 1 2 9 0 0 0 9
85 เมืองโพนทราย 1 0 1 2 7 3 0 0 10
86 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 0 1 2 5 4 1 0 10
87 บ้านโนนจิกหนองคู 1 0 1 2 5 0 1 0 6
88 บ้านจานเหนือ 1 0 1 2 5 0 0 1 5
89 บ้านมะกอก 1 0 1 2 4 5 0 0 9
90 หว่านท่าสมอวิทยา 1 0 1 2 4 0 2 1 6
91 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 0 1 2 3 1 0 0 4
92 บ้านสวนปอ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
93 บ้านส้มโฮง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
94 บ้านงูเหลือม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
95 บ้านขามป้อม 1 0 0 1 6 3 2 3 11
96 บ้านดู่ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
97 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 0 0 1 4 2 0 1 6
98 บ้านเหล่าติ้ว 1 0 0 1 4 1 3 0 8
99 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 1 0 0 1 4 0 0 0 4
100 บ้านหนองบั่ววิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
101 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
102 เมืองบัววิทยาคาร 1 0 0 1 2 3 0 2 5
103 บ้านดงมัน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
104 บ้านค้อโนนสว่าง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
105 สีสวาดเล็บขาว 1 0 0 1 2 0 1 1 3
106 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านดงบัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านท่าค้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
110 สาวแหวิทยา 0 4 4 8 12 2 1 0 15
111 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 4 1 5 7 3 1 0 11
112 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 0 3 1 4 9 2 0 0 11
113 บ้านแสนสี 0 3 1 4 7 3 0 1 10
114 บ้านหนองเหล็ก 0 3 1 4 4 4 0 1 8
115 บ้านบัวขาว 0 3 0 3 5 2 0 0 7
116 เมืองเกษตรวิสัย 0 2 3 5 9 1 0 0 10
117 วัดแจ่มอารมณ์ 0 2 2 4 5 1 0 2 6
118 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 2 1 3 7 1 0 0 8
119 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 2 1 3 5 2 0 0 7
120 บ้านสระบัว 0 2 1 3 4 1 2 3 7
121 ชีโหล่นวิทยา 0 2 0 2 7 5 2 3 14
122 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 0 2 0 2 7 4 0 0 11
123 บ้านขี้เหล็ก 0 2 0 2 6 3 0 0 9
124 บ้านเป้า 0 2 0 2 3 1 0 0 4
125 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 2 0 2 3 0 0 0 3
126 บ้านหัวช้างเลิงแก 0 2 0 2 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองพลับ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
128 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 0 1 3 4 9 2 0 0 11
129 อนุบาลอุดมพันธ์ 0 1 2 3 8 3 2 2 13
130 หนองยางวิทยาคม 0 1 2 3 8 0 2 0 10
131 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 0 1 2 3 7 1 1 0 9
132 บ้านร้านหญ้า 0 1 2 3 6 1 0 0 7
133 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 2 3 5 4 0 0 9
134 บ้านหนองบัว 0 1 2 3 5 3 0 2 8
135 บ้านโนนแฮด 0 1 2 3 2 3 1 0 6
136 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 1 1 2 10 2 1 1 13
137 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 1 1 2 10 1 1 2 12
138 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 1 1 2 5 2 0 2 7
139 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 1 2 4 2 2 0 8
140 บ้านหนองขาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
141 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
142 บ้านนา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
143 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
144 บ้านโคกสำโรง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
145 บ้านหนองทัพไทย 0 1 0 1 6 1 1 1 8
146 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 5 2 0 1 7
147 บ้านสระโพนทอง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
148 บ้านดอกไม้ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
149 เมืองอารัมย์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
150 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
151 บ้านกุดเขียว 0 1 0 1 3 0 1 1 4
152 บ้านดอนแดง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
153 บ้านโคกก่อง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
154 วารีสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
155 ชีโนวาทธำรง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
156 บัวสูงบัวเงินวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
157 บ้านหัวดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
158 จตุคามวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
159 ห้วยหินลาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
160 บ้านเหล่าหัวภู 0 1 0 1 1 1 0 0 2
161 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
162 บ้านโพนครกน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
163 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
164 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
165 บ้านหว่านไฟ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
166 ชุมชนบ้านโพนเมือง 0 0 3 3 10 0 0 0 10
167 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 0 2 2 8 8 1 0 17
168 บ้านแคน (วันครู 2503) 0 0 2 2 6 6 1 2 13
169 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 0 2 2 5 2 0 0 7
170 ดงเกลือวิทยา 0 0 2 2 4 1 0 1 5
171 บ้านคุยผงดงน้อย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
172 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 2 2 2 1 0 2 3
173 บ้านหินกอง 0 0 1 1 8 5 6 2 19
174 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 0 1 1 8 1 1 2 10
175 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 0 0 1 1 7 4 3 0 14
176 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 1 1 6 3 0 0 9
177 บ้านสำโรง 0 0 1 1 6 0 0 0 6
178 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
179 บ้านโพนสะอาด 0 0 1 1 4 1 0 0 5
180 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 0 1 1 3 2 0 0 5
181 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
182 หนองหินใหญ่วิทยา 0 0 1 1 3 1 3 1 7
183 บ้านหนองไศล 0 0 1 1 1 3 0 3 4
184 บ้านเหนือ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
185 บ้านแดง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
186 บ้านเขวาทุ่ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
187 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
188 บ้านธาตุสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
189 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
190 บ้านยางเลิง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
192 บ้านดงช้าง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
193 บ้านสาหร่าย 0 0 0 0 6 3 0 1 9
194 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 0 0 6 0 1 1 7
195 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
196 บ้านเขวาตะคลอง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
197 บ้านเมืองคลอง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
198 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
199 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
200 ไตรคามสามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
201 มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 0 0 4 1 1 0 6
202 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
203 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
204 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
205 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
206 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
207 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
208 บ้านเด่นราษฎร์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
209 บ้านอีเม้ง 0 0 0 0 3 0 0 2 3
210 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0 0 2 8 0 1 10
211 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 0 0 2 4 0 3 6
212 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 4 0 0 6
213 บ้านคำพระ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
214 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
215 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
216 บ้านหนองนาหล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
217 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
218 เจริญศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
219 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
220 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
221 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
222 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
223 บ้านชาติ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
224 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
225 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
226 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
227 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
228 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
229 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 0 0 1 9 1 1 11
230 อนุบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 1 4 4 0 9
231 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
232 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
233 บ้านหัวดอนชาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
234 บ้านเล้าข้าว 0 0 0 0 1 1 2 3 4
235 บ้านมหิงษาราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
236 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
237 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
238 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
239 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
240 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
241 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
242 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
243 บ้านหมอตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
244 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
245 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
246 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
247 บ้านตังหมอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
248 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
249 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
250 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
251 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
252 บ้านตลาดไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
254 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
255 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
256 บ้านสมสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
257 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
258 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
259 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
260 บ้านหนองหินน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
261 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
262 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
263 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
264 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
266 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 บ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
270 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
271 บ้านฮ่องทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
272 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
273 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
274 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
275 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
276 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
277 บ้านค้อแสนสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
278 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
279 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
280 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
281 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
282 บ้านโนน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
283 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
284 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
285 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
286 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
287 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
288 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
289 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290 บ้านบัวงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
291 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
292 บ้านภูดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
293 บ้านแขม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
294 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
295 หนองกุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
296 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 216 209 656 1,439 478 157 149 2,074