สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองปทุมรัตต์ 10 0 1 11 23 2 0 1 25
2 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 7 5 3 15 20 2 0 1 22
3 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 7 4 3 14 19 1 1 1 21
4 เมืองสุวรรณภูมิ 5 14 1 20 31 5 1 1 37
5 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 5 2 2 9 16 4 2 3 22
6 จตุรคามพัฒนา 5 1 2 8 17 7 3 2 27
7 บ้านโนนสวรรค์ 5 1 1 7 16 3 2 0 21
8 บ้านฝาง 5 0 1 6 9 0 0 1 9
9 บ้านแจ้ง 4 3 0 7 11 4 0 0 15
10 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 4 1 2 7 12 6 1 1 19
11 บ่อพันขันวิทยา 4 1 1 6 11 3 0 0 14
12 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 1 0 5 5 0 0 0 5
13 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 0 0 4 4 0 0 1 4
14 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 3 4 3 10 25 3 3 1 31
15 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 3 3 3 9 19 3 2 2 24
16 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 3 1 3 7 11 2 0 0 13
17 ชุมชนบ้านผำ 3 1 1 5 9 4 1 0 14
18 บ้านสว่าง 3 0 0 3 7 2 0 1 9
19 ทุ่งกุลาประชารัฐ 2 3 5 10 10 6 0 0 16
20 ดอนกลอยวิทยาคาร 2 3 2 7 17 5 2 0 24
21 โนนไทยวิทยาคาร 2 2 4 8 16 1 2 3 19
22 บ้านหนองคูณ 2 2 2 6 12 4 0 2 16
23 บ้านหนองอีเข็ม 2 2 2 6 7 2 0 1 9
24 บ้านเขวาหรดี 2 2 1 5 7 2 0 0 9
25 เมืองจำปาขัน 2 2 0 4 8 5 4 3 17
26 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 2 1 6 9 16 9 0 1 25
27 หนองบัวประชาสรรค์ 2 1 5 8 11 2 1 1 14
28 สามขาพิทยาคม 2 1 2 5 12 1 2 1 15
29 บ้านฮ่องสังข์ 2 1 2 5 7 5 2 1 14
30 บ้านดงครั่งน้อย 2 1 1 4 11 2 3 1 16
31 บ้านดอนเจริญ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
32 อนุบาลเมืองพนมไพร 2 0 4 6 26 5 5 1 36
33 บ้านโพนงาม 2 0 1 3 4 2 0 0 6
34 หนองย่างงัว 2 0 1 3 3 2 0 0 5
35 บ้านดงเมืองจอก 2 0 0 2 6 3 0 2 9
36 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 2 0 0 2 5 3 2 2 10
37 หนองขามวิทยา 2 0 0 2 5 1 0 1 6
38 บ้านนกเหาะ 1 3 0 4 4 3 0 1 7
39 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1 2 2 5 9 3 0 1 12
40 บ้านโพนแท่น 1 2 2 5 6 1 1 1 8
41 บ้านดู่ฝายใหญ่ 1 2 2 5 5 1 1 0 7
42 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1 2 1 4 9 4 2 1 15
43 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 2 0 3 8 3 1 0 12
44 เมืองทุ่งวิทยา 1 2 0 3 8 2 1 0 11
45 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1 1 4 6 9 1 0 1 10
46 บ้านคูดินทราย 1 1 3 5 9 8 1 1 18
47 บ้านจานใต้ 1 1 3 5 9 2 1 2 12
48 หนองพระบางตลาดม่วง 1 1 2 4 6 0 0 2 6
49 น้ำคำใหญ่วิทยา 1 1 1 3 10 3 4 3 17
50 ยางคำวิทยา 1 1 1 3 7 6 3 0 16
51 บ้านหัวนา(พนมไพร) 1 1 1 3 7 4 2 2 13
52 บ้านหนองฮาง 1 1 1 3 6 3 1 1 10
53 คุรุราษฎร์สามัคคี 1 1 1 3 2 2 1 0 5
54 บ้านกู่กาสิงห์ 1 1 0 2 9 1 3 0 13
55 บ้านคูเมือง 1 1 0 2 6 3 0 2 9
56 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 1 1 0 2 6 1 2 0 9
57 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 1 1 0 2 6 1 1 0 8
58 บ้านเขวาโคกสวายโดด 1 1 0 2 5 4 0 0 9
59 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
60 บ้านเหล่าข้าว 1 1 0 2 4 0 0 0 4
61 บ้านดงหมากไฟ 1 1 0 2 3 3 0 1 6
62 บ้านโพนหิน 1 1 0 2 3 1 1 2 5
63 บ้านหนองจาน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 บ้านสูงยาง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
65 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านโหรา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
67 บ้านเมืองสรวง 1 0 3 4 11 5 1 1 17
68 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 2 3 8 1 1 0 10
69 ชุมชนบ้านหนองฮี 1 0 2 3 8 0 0 0 8
70 บ้านหนองแล้ง 1 0 1 2 9 4 2 0 15
71 บ้านข่อย 1 0 1 2 8 5 1 1 14
72 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1 0 1 2 8 0 0 0 8
73 เมืองโพนทราย 1 0 1 2 7 3 0 0 10
74 บ้านจานเหนือ 1 0 1 2 5 0 0 1 5
75 บ้านมะกอก 1 0 1 2 4 5 0 0 9
76 บ้านกอกแก้ว 1 0 1 2 4 3 0 1 7
77 หว่านท่าสมอวิทยา 1 0 1 2 4 0 2 1 6
78 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 0 1 2 3 1 0 0 4
79 บ้านสวนปอ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
80 บ้านส้มโฮง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านงูเหลือม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านโพนทัน 1 0 0 1 7 4 0 0 11
83 บ้านขามป้อม 1 0 0 1 6 3 2 3 11
84 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 5 3 1 0 9
85 บ้านดู่ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
86 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 0 0 1 4 2 0 1 6
87 บ้านเหล่าติ้ว 1 0 0 1 4 1 3 0 8
88 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 1 0 0 1 4 0 0 0 4
89 บ้านเหล่าฮก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
90 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
91 บ้านดงมัน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
92 บ้านค้อโนนสว่าง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
93 สีสวาดเล็บขาว 1 0 0 1 2 0 1 1 3
94 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านดงบัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านท่าค้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านหัวนา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
98 เมืองอาจสามารถ 0 7 3 10 23 7 1 4 31
99 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 4 1 5 7 3 1 0 11
100 สาวแหวิทยา 0 3 3 6 9 2 1 0 12
101 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 0 3 1 4 9 2 0 0 11
102 บ้านแสนสี 0 3 1 4 7 3 0 1 10
103 เมืองเกษตรวิสัย 0 2 3 5 9 1 0 0 10
104 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 0 2 2 4 12 3 0 0 15
105 วัดแจ่มอารมณ์ 0 2 2 4 5 1 0 2 6
106 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 2 1 3 7 1 0 0 8
107 บ้านสระบัว 0 2 1 3 4 1 2 3 7
108 ชีโหล่นวิทยา 0 2 0 2 7 5 2 3 14
109 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 0 2 0 2 7 4 0 0 11
110 บ้านขี้เหล็ก 0 2 0 2 5 3 0 0 8
111 บ้านหัวช้างเลิงแก 0 2 0 2 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองพลับ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
113 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 0 1 3 4 9 2 0 0 11
114 อนุบาลอุดมพันธ์ 0 1 2 3 8 3 2 2 13
115 หนองยางวิทยาคม 0 1 2 3 8 0 2 0 10
116 บ้านร้านหญ้า 0 1 2 3 6 1 0 0 7
117 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 2 3 5 4 0 0 9
118 บ้านหนองบัว 0 1 2 3 5 3 0 2 8
119 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 1 1 2 10 2 1 1 13
120 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 1 1 2 10 1 1 2 12
121 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 0 1 1 2 7 1 0 0 8
122 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 1 1 2 5 2 0 2 7
123 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 1 2 4 2 1 0 7
124 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองเหล็ก 0 1 1 2 2 4 0 1 6
126 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองทัพไทย 0 1 0 1 6 1 1 1 8
128 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 5 2 0 1 7
129 บ้านสระโพนทอง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
130 บ้านดอกไม้ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
131 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
132 บ้านกุดเขียว 0 1 0 1 3 0 1 1 4
133 บ้านดอนแดง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
134 บ้านโคกก่อง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
135 วารีสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
136 บ้านบัวขาว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
137 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
138 ชีโนวาทธำรง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
139 บ้านหัวดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
140 จตุคามวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
141 บ้านม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
142 บัวสูงบัวเงินวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
143 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
144 ห้วยหินลาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
145 บ้านเป้า 0 1 0 1 1 1 0 0 2
146 บ้านเหล่าหัวภู 0 1 0 1 1 1 0 0 2
147 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
148 บ้านโพนครกน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
149 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
150 บ้านหว่านไฟ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
151 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 0 2 2 8 8 1 0 17
152 บ้านแคน (วันครู 2503) 0 0 2 2 6 6 1 2 13
153 ชุมชนบ้านโพนเมือง 0 0 2 2 6 0 0 0 6
154 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 0 2 2 5 2 0 0 7
155 ดงเกลือวิทยา 0 0 2 2 4 1 0 1 5
156 บ้านคุยผงดงน้อย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
157 บ้านหินกอง 0 0 1 1 8 5 6 2 19
158 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 0 1 1 8 1 1 2 10
159 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 0 0 1 1 7 4 3 0 14
160 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 0 1 1 6 3 0 1 9
161 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 1 1 6 3 0 0 9
162 บ้านสำโรง 0 0 1 1 6 0 0 0 6
163 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
164 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
165 บ้านโพนสะอาด 0 0 1 1 4 1 0 0 5
166 บ้านโนนจิกหนองคู 0 0 1 1 4 0 1 0 5
167 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
168 หนองหินใหญ่วิทยา 0 0 1 1 3 1 3 1 7
169 บ้านนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองไศล 0 0 1 1 1 3 0 3 4
171 บ้านโนนแฮด 0 0 1 1 1 2 1 0 4
172 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 1 0 2 2
173 บ้านเหนือ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
174 บ้านแดง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
175 บ้านเขวาทุ่ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
176 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
177 บ้านธาตุสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
178 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
179 บ้านยางเลิง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
181 บ้านดงช้าง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
182 นานวลราษฎร์นิยม 0 0 0 0 8 3 0 1 11
183 บ้านสาหร่าย 0 0 0 0 6 3 0 1 9
184 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 0 0 6 0 1 1 7
185 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
186 บ้านเขวาตะคลอง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
187 บ้านเมืองคลอง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
188 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
189 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
190 ไตรคามสามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
191 มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 0 0 4 1 1 0 6
192 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
193 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 0 6
194 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
195 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
196 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
197 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
198 บ้านอีเม้ง 0 0 0 0 3 0 0 2 3
199 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
200 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0 0 2 8 0 1 10
201 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 0 0 2 4 0 3 6
202 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 3 0 0 5
203 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
204 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
205 บ้านคำพระ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
206 บ้านหนองนาหล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
207 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
208 เจริญศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
209 เมืองอารัมย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
210 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
211 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
212 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
213 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
214 บ้านชาติ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
215 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
216 บ้านหนองบั่ววิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
217 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
218 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
219 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
220 บ้านเด่นราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
221 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
222 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 0 0 1 9 1 1 11
223 อนุบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 1 4 4 0 9
224 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
225 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 0 1 3
226 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
227 บ้านหัวดอนชาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
228 บ้านเล้าข้าว 0 0 0 0 1 1 2 3 4
229 บ้านมหิงษาราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
230 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
231 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
232 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
233 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
234 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
235 บ้านหมอตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
236 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
237 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
238 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
239 บ้านตังหมอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
240 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
241 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
242 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
243 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
244 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
245 บ้านตลาดไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
246 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
247 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
248 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
249 บ้านสมสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
250 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
251 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
252 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
254 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
255 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
256 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
257 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
258 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
259 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
260 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
261 บ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
262 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
263 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
264 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
265 บ้านฮ่องทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
266 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
267 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
268 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
269 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
270 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
271 บ้านค้อแสนสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
272 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
273 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
274 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
275 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
276 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
277 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
278 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
279 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
280 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
281 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
282 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
283 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
284 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
285 บ้านบัวงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
286 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
287 บ้านภูดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
288 บ้านแขม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
289 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290 หนองกุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 182 179 184 545 1,289 444 147 143 1,880