สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองสุวรรณภูมิ 31 5 1 1 37
2 อนุบาลเมืองพนมไพร 26 5 5 1 36
3 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 25 3 3 1 31
4 เมืองอาจสามารถ 23 7 1 4 31
5 เมืองปทุมรัตต์ 23 2 0 1 25
6 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 20 2 0 1 22
7 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 19 3 2 2 24
8 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 19 1 1 1 21
9 จตุรคามพัฒนา 17 7 3 2 27
10 ดอนกลอยวิทยาคาร 17 5 2 0 24
11 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 16 9 0 1 25
12 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 16 4 2 3 22
13 บ้านโนนสวรรค์ 16 3 2 0 21
14 โนนไทยวิทยาคาร 16 1 2 3 19
15 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 12 6 1 1 19
16 บ้านหนองคูณ 12 4 0 2 16
17 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 12 3 0 0 15
18 สามขาพิทยาคม 12 1 2 1 15
19 บ้านเมืองสรวง 11 5 1 1 17
20 บ้านแจ้ง 11 4 0 0 15
21 บ่อพันขันวิทยา 11 3 0 0 14
22 บ้านดงครั่งน้อย 11 2 3 1 16
23 หนองบัวประชาสรรค์ 11 2 1 1 14
24 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 11 2 0 0 13
25 ทุ่งกุลาประชารัฐ 10 6 0 0 16
26 น้ำคำใหญ่วิทยา 10 3 4 3 17
27 โสภาพพิทยาภรณ์ 10 2 1 1 13
28 บ้านตาจ่อยหนองสระ 10 1 1 2 12
29 บ้านคูดินทราย 9 8 1 1 18
30 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 9 4 2 1 15
31 บ้านหนองแล้ง 9 4 2 0 15
32 ชุมชนบ้านผำ 9 4 1 0 14
33 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 9 3 0 1 12
34 บ้านจานใต้ 9 2 1 2 12
35 สาวแหวิทยา 9 2 1 0 12
36 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 9 2 0 0 11
37 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 9 2 0 0 11
38 บ้านกู่กาสิงห์ 9 1 3 0 13
39 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 9 1 0 1 10
40 เมืองเกษตรวิสัย 9 1 0 0 10
41 บ้านฝาง 9 0 0 1 9
42 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 8 8 1 0 17
43 บ้านหินกอง 8 5 6 2 19
44 เมืองจำปาขัน 8 5 4 3 17
45 บ้านข่อย 8 5 1 1 14
46 อนุบาลอุดมพันธ์ 8 3 2 2 13
47 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 8 3 1 0 12
48 นานวลราษฎร์นิยม 8 3 0 1 11
49 เมืองทุ่งวิทยา 8 2 1 0 11
50 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 8 1 1 2 10
51 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 8 1 1 0 10
52 หนองยางวิทยาคม 8 0 2 0 10
53 ชุมชนบ้านหนองฮี 8 0 0 0 8
54 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 8 0 0 0 8
55 ยางคำวิทยา 7 6 3 0 16
56 ชีโหล่นวิทยา 7 5 2 3 14
57 บ้านฮ่องสังข์ 7 5 2 1 14
58 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 7 4 3 0 14
59 บ้านหัวนา(พนมไพร) 7 4 2 2 13
60 บ้านโพนทัน 7 4 0 0 11
61 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 7 4 0 0 11
62 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 7 3 1 0 11
63 บ้านแสนสี 7 3 0 1 10
64 เมืองโพนทราย 7 3 0 0 10
65 บ้านสว่าง 7 2 0 1 9
66 บ้านหนองอีเข็ม 7 2 0 1 9
67 บ้านเขวาหรดี 7 2 0 0 9
68 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 7 1 0 0 8
69 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 7 1 0 0 8
70 บ้านแคน (วันครู 2503) 6 6 1 2 13
71 บ้านขามป้อม 6 3 2 3 11
72 บ้านหนองฮาง 6 3 1 1 10
73 บ้านดงเมืองจอก 6 3 0 2 9
74 บ้านคูเมือง 6 3 0 2 9
75 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 6 3 0 1 9
76 บ้านสาหร่าย 6 3 0 1 9
77 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 6 3 0 0 9
78 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 6 1 2 0 9
79 บ้านโพนแท่น 6 1 1 1 8
80 บ้านหนองทัพไทย 6 1 1 1 8
81 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 6 1 1 0 8
82 บ้านร้านหญ้า 6 1 0 0 7
83 โพนขวาวพิทยาคม 6 0 1 1 7
84 หนองพระบางตลาดม่วง 6 0 0 2 6
85 ชุมชนบ้านโพนเมือง 6 0 0 0 6
86 บ้านสำโรง 6 0 0 0 6
87 บ้านเขวาโคกสวายโดด 5 4 0 0 9
88 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 5 4 0 0 9
89 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 5 3 2 2 10
90 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 3 1 0 9
91 บ้านหนองบัว 5 3 0 2 8
92 บ้านขี้เหล็ก 5 3 0 0 8
93 บ้านโพธิ์ใหญ่ 5 2 0 2 7
94 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 5 2 0 1 7
95 บ้านสระโพนทอง 5 2 0 0 7
96 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 5 2 0 0 7
97 บ้านดู่ฝายใหญ่ 5 1 1 0 7
98 วัดแจ่มอารมณ์ 5 1 0 2 6
99 หนองขามวิทยา 5 1 0 1 6
100 บ้านดู่ 5 1 0 0 6
101 บ้านหนองหมื่นถ่าน 5 1 0 0 6
102 บ้านโนนม่วง 5 1 0 0 6
103 บ้านจานเหนือ 5 0 0 1 5
104 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 5 0 0 0 5
105 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 5 0 0 0 5
106 บ้านเขวาตะคลอง 5 0 0 0 5
107 บ้านมะกอก 4 5 0 0 9
108 บ้านนกเหาะ 4 3 0 1 7
109 บ้านกอกแก้ว 4 3 0 1 7
110 บ้านเมืองคลอง 4 2 2 0 8
111 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 4 2 1 0 7
112 บ้านดงครั่งใหญ่ 4 2 1 0 7
113 บ้านหนองยาง 4 2 1 0 7
114 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 2 0 1 6
115 บ้านโพนงาม 4 2 0 0 6
116 ไตรคามสามัคคี 4 2 0 0 6
117 บ้านเหล่าติ้ว 4 1 3 0 8
118 บ้านสระบัว 4 1 2 3 7
119 บ้านดอนเจริญ 4 1 1 0 6
120 บ้านดอกไม้ 4 1 1 0 6
121 มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 4 1 1 0 6
122 ดงเกลือวิทยา 4 1 0 1 5
123 ชุมชนบ้านหมากยาง 4 1 0 0 5
124 บ้านโพนสะอาด 4 1 0 0 5
125 หว่านท่าสมอวิทยา 4 0 2 1 6
126 บ้านโนนจิกหนองคู 4 0 1 0 5
127 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 0 0 1 4
128 บ้านเหล่าข้าว 4 0 0 0 4
129 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 4 0 0 0 4
130 บ้านหนองช้าง 4 0 0 0 4
131 บ้านดงหมากไฟ 3 3 0 1 6
132 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 3 3 0 0 6
133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 3 2 1 0 6
134 หนองย่างงัว 3 2 0 0 5
135 บ้านหนองแวง 3 2 0 0 5
136 หนองหินใหญ่วิทยา 3 1 3 1 7
137 บ้านโพนหิน 3 1 1 2 5
138 บ้านเหล่าฮก 3 1 1 0 5
139 บ้านโพนพอุง 3 1 1 0 5
140 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 1 0 0 4
141 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 3 1 0 0 4
142 บ้านคูฟ้า 3 1 0 0 4
143 ปัญจคามประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
144 บ้านกุดเขียว 3 0 1 1 4
145 บ้านอีเม้ง 3 0 0 2 3
146 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 3 0 0 1 3
147 บ้านหนองจาน 3 0 0 0 3
148 บ้านสวนปอ 3 0 0 0 3
149 บ้านส้มโฮง 3 0 0 0 3
150 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 3 0 0 0 3
151 บ้านหัวช้างเลิงแก 3 0 0 0 3
152 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 3 0 0 0 3
153 บ้านดอนแดง 3 0 0 0 3
154 บ้านโคกก่อง 3 0 0 0 3
155 บ้านคุยผงดงน้อย 3 0 0 0 3
156 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 2 8 0 1 10
157 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 2 4 0 3 6
158 บ้านหนองเหล็ก 2 4 0 1 6
159 บ้านสูงยาง 2 3 0 0 5
160 บ้านน้ำอ้อม 2 3 0 0 5
161 คุรุราษฎร์สามัคคี 2 2 1 0 5
162 วารีสวัสดิ์วิทยา 2 2 1 0 5
163 บ้านดงมัน 2 2 0 0 4
164 บ้านบัวขาว 2 2 0 0 4
165 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 2 2 0 0 4
166 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 2 1 1 0 4
167 บ้านค้อโนนสว่าง 2 1 0 0 3
168 บ้านหนองพลับ 2 1 0 0 3
169 ชีโนวาทธำรง 2 1 0 0 3
170 บ้านหัวดง 2 1 0 0 3
171 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
172 บ้านคำพระ 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองนาหล้า 2 1 0 0 3
174 บ้านหนองสระหงส์ 2 1 0 0 3
175 เจริญศึกษา 2 1 0 0 3
176 เมืองอารัมย์ 2 1 0 0 3
177 สีสวาดเล็บขาว 2 0 1 1 3
178 จตุคามวิทยา 2 0 0 1 2
179 บ้านหนองอ่างดอกรัก 2 0 0 1 2
180 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 2 0 0 0 2
181 บ้านโหรา 2 0 0 0 2
182 บ้านงูเหลือม 2 0 0 0 2
183 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 2 0 0 0 2
184 บ้านดงบัง 2 0 0 0 2
185 บ้านท่าค้อ 2 0 0 0 2
186 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 0 0 0 2
187 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
188 บัวสูงบัวเงินวิทยา 2 0 0 0 2
189 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 0 0 0 2
190 ห้วยหินลาด 2 0 0 0 2
191 บ้านนา 2 0 0 0 2
192 บ้านโพนสูง 2 0 0 0 2
193 การกุศลวัดกลาง 2 0 0 0 2
194 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 2 0 0 0 2
195 บ้านชาติ 2 0 0 0 2
196 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
197 บ้านหนองบั่ววิทยา 2 0 0 0 2
198 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
199 บ้านหัวดงกำแพง 2 0 0 0 2
200 บ้านเขวาใหญ่ 2 0 0 0 2
201 บ้านเด่นราษฎร์ 2 0 0 0 2
202 วัดบ้านโพนเงิน 2 0 0 0 2
203 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 9 1 1 11
204 อนุบาลเมืองสรวง 1 4 4 0 9
205 บ้านหนองไศล 1 3 0 3 4
206 บ้านโนนแฮด 1 2 1 0 4
207 บ้านโพธิ์น้อย 1 2 1 0 4
208 เมืองบัววิทยาคาร 1 2 0 1 3
209 บ้านลิ้นฟ้า 1 2 0 0 3
210 บ้านหัวดอนชาด 1 2 0 0 3
211 บ้านเล้าข้าว 1 1 2 3 4
212 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 1 1 0 2 2
213 บ้านหัวนา 1 1 0 1 2
214 บ้านมหิงษาราม 1 1 0 1 2
215 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
216 บ้านเหล่าหัวภู 1 1 0 0 2
217 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
218 บ้านเหนือ 1 1 0 0 2
219 บ้านแดง 1 1 0 0 2
220 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 1 1 0 0 2
221 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 1 0 0 2
222 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 1 1 0 0 2
223 บ้านสำราญหนองบาก 1 1 0 0 2
224 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 1 1 0 0 2
225 บ้านหมอตา 1 1 0 0 2
226 บ้านโนนตาด 1 1 0 0 2
227 เชื้อจรูญวิทย์ 1 1 0 0 2
228 บ้านเขวาทุ่ง 1 0 1 0 2
229 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 1 0 1 0 2
230 บ้านตังหมอง 1 0 1 0 2
231 บ้านทองหลาง 1 0 1 0 2
232 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
233 บ้านผำโนนสว่าง 1 0 1 0 2
234 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 2 1
235 บ้านดอนยาง 1 0 0 1 1
236 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
237 บ้านน้ำคำ 1 0 0 0 1
238 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 1 0 0 0 1
239 บ้านธาตุสามัคคี 1 0 0 0 1
240 บ้านบุ่งเบา 1 0 0 0 1
241 บ้านยางเลิง 1 0 0 0 1
242 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 0 0 0 1
243 บ้านตลาดไชย 1 0 0 0 1
244 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
245 บ้านดอนคำ 1 0 0 0 1
246 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 0 0 1
247 บ้านสมสะอาด 1 0 0 0 1
248 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
249 บ้านหนองมะเขือ 1 0 0 0 1
250 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 0 1
251 บ้านหนองหัวคน 1 0 0 0 1
252 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 1 0 0 0 1
253 บ้านหัวหนองกุดหลด 1 0 0 0 1
254 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 0 0 0 1
255 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 0 1
256 บ้านแวงวังเซียม 1 0 0 0 1
257 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 1 0 0 0 1
258 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
259 บ้านโพนเงินโพนทอง 1 0 0 0 1
260 ไตรราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
261 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 3 0 0 3
262 บ้านป่าดวนพังหาด 0 2 0 0 2
263 บ้านฮ่องทราย 0 1 1 0 2
264 บ้านหว่านไฟ 0 1 0 1 1
265 บ้านดงช้าง 0 1 0 1 1
266 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 1 0 1 1
267 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 1 0 1 1
268 บ้านป่ายาง 0 1 0 1 1
269 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
270 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 1 0 0 1
271 บ้านค้อแสนสี 0 1 0 0 1
272 บ้านธาตุจอมศรี 0 1 0 0 1
273 บ้านสำราญ 0 1 0 0 1
274 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 1 0 0 1
275 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 0 1
276 บ้านโคกสำโรง 0 1 0 0 1
277 บ้านสองชั้น 0 0 2 0 2
278 บ้านส่องอนามัย 0 0 1 0 1
279 บ้านหนองฟ้า 0 0 1 0 1
280 บ้านโคกกลาง 0 0 1 0 1
281 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 1 0 1
282 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 1 0 1
283 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 1 0
284 บ้านนาแค 0 0 0 1 0
285 บ้านบัวงาม 0 0 0 1 0
286 บ้านปลาค้าว 0 0 0 1 0
287 บ้านภูดิน 0 0 0 1 0
288 บ้านแขม 0 0 0 1 0
289 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 1 0
290 หนองกุงวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 1,289 444 147 143 2,023