หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 47 38 80.85% 5 10.64% 3 6.38% 1 2.13% 47
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 46 35 76.09% 5 10.87% 5 10.87% 1 2.17% 46
3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 43 34 82.93% 5 12.2% 1 2.44% 1 2.44% 41
4 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 42 28 70% 7 17.5% 1 2.5% 4 10% 40
5 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 31 24 80% 3 10% 2 6.67% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 27 23 85.19% 1 3.7% 2 7.41% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 28 21 75% 3 10.71% 2 7.14% 2 7.14% 28
8 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 25 21 84% 3 12% 0 0% 1 4% 25
9 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 27 19 73.08% 2 7.69% 2 7.69% 3 11.54% 26
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 31 18 64.29% 9 32.14% 0 0% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 30 17 58.62% 7 24.14% 3 10.34% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 24 17 70.83% 5 20.83% 2 8.33% 0 0% 24
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 22 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
14 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 25 16 64% 4 16% 2 8% 3 12% 25
15 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 19 15 78.95% 1 5.26% 2 10.53% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 17 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
17 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 23 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
18 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 20 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านข่อย 19 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 18 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนสาวแหวิทยา 16 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านสว่าง 19 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านแจ้ง 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 18 11 64.71% 2 11.76% 3 17.65% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านจานใต้ 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 18 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
32 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 25 10 45.45% 5 22.73% 4 18.18% 3 13.64% 22
33 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 18 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 21 10 58.82% 5 29.41% 0 0% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 16 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
36 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 24 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
38 โรงเรียนบ้านคูเมือง 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 19 9 47.37% 8 42.11% 1 5.26% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนยางคำวิทยา 21 9 47.37% 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 19
45 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านโพนทัน 17 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
48 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 13 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านฝาง 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 19 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
55 โรงเรียนบ้านหินกอง 23 8 38.1% 5 23.81% 6 28.57% 2 9.52% 21
56 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 15 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
57 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
58 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 16 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
59 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
60 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
61 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 11 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 21 7 38.89% 5 27.78% 4 22.22% 2 11.11% 18
64 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 18 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
65 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
66 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านแสนสี 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนเมืองโพนทราย 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
75 โรงเรียนบ้านขามป้อม 14 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
76 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 15 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 14 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
78 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 13 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
79 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
82 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
87 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
89 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
90 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 12 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
91 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 11 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
93 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 14 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
94 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
95 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านโพนงาม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
97 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 14 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านบัวขาว 12 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
102 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
105 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
106 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนบ้านดู่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านมะกอก 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
116 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
119 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
120 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
121 โรงเรียนบ้านหนองยาง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
122 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
124 โรงเรียนหนองย่างงัว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 10 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
126 โรงเรียนบ้านสระบัว 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
127 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
130 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
131 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านม่วง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
141 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
142 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 10 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
145 โรงเรียนบ้านโพนหิน 9 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
146 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านเป้า 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
159 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านดอนแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านสวนปอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านหนองจาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 11 2 18.18% 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 11
173 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 9 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
174 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 8 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
175 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
176 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 9 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
177 โรงเรียนบ้านคำพระ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
178 โรงเรียนบ้านสูงยาง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
179 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
181 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
182 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
183 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนเจริญศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
193 โรงเรียนจตุคามวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
194 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านโพนสูง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านชาติ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านโหรา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนห้วยหินลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 12 1 8.33% 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 12
213 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 9 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 9
214 โรงเรียนบ้านหนองไศล 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
215 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
216 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
217 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
218 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
219 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
220 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
221 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
227 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านหมอตา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
231 โรงเรียนบ้านแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
232 โรงเรียนบ้านโนนตาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
233 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
234 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
235 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านตังหมอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
241 โรงเรียนบ้านดอนยาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
242 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านดอนคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านยางเลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
256 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
257 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
258 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
259 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
260 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
261 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
262 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
263 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
264 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
265 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
266 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
267 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
268 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
269 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
270 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
271 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
272 โรงเรียนบ้านดงช้าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
273 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
274 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
275 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
276 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
277 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
278 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
279 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
280 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
281 โรงเรียนบ้านสองชั้น 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
282 โรงเรียนบ้านโนน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
283 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
284 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
285 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
286 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
287 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
288 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
289 โรงเรียนบ้านนาแค 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
290 โรงเรียนบ้านบัวงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
291 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
292 โรงเรียนบ้านภูดิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
293 โรงเรียนบ้านแขม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
294 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
295 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
296 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สมปอง เอนกบุญ โทร 0813206815 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]