หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายบุญศรี จันสุระผอ.โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางละออง วงศ์คำครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมกรรมการ
3. นางสุทารี สมสุขครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
4. นายประจวบ แถลงธรรมครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางอรทัย โพธิ์มนต์ครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางหทัยชนก คชพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านเหนือประธานกรรมการ
2. นางพันทิวา พิมพ์โพชาครูโรงเรียนห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
3. นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทองกรรมการ
4. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์กรรมการ
5. นางอำภร ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านชานุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี สุนทรครูโรงเรียนดอยกลอยวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รัตนตรัยวงศ์ครูโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสรณ์กรรมการ
4. นางวิจิตรา อาจวิชัยครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
5. นางสมสมัย โคตรเทิ้งครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ สาลำผอ.โรงเรียนหนองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพิตร สมหนองหว้าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)กรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ มีมานะครูโรงเรียนบ้านโพนหินกรรมการ
4. นายคำเศียร สอนศรีครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา บุญพาทำครูโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ หินกองผอ.โรงเรียนบ้านสระโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร มาลัยครูโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ ศรีสุไชยครูโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
4. นายไพศาล พระจันทร์ลาครูโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กกรรมการ
5. นางลำพูน กัญญาคำครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายประภาส กุดหอมผอ.โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางอมร สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางไพจิตร ไพรพยอมครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เพ็ญสุริยาครูโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายธิติพันธ์ อวนศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพผอ.โรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางธันวาพร พรมลีครูโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ แจ้งสนามครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นางนารี สุดานิชครูโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นางพาโชค สาภูเมืองครูโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกศิล วงศ์สันต์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี แสนปางครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
3. นางลดาภรณ์ แสนเมืองครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายกองสิน พิรุณห์ผอ.โรงเรียนบ้านตังหมองหนองสาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ศรีระษาครูโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สวัสดิ์ผลครูโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางสมบัติ พืชสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
5. นางสมใจ เพชรดีครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ คำพรผอ.โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ จิตตเมตตากุลครูโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
3. นางอรนุช แสวงครูโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
4. นางจำเนียร พลพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัฒน์ ยมรัตน์ครูโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญสวน คำดีผอ.โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางพิกุล หลอดทองครูโรงเรียนดอยกลอยวิทยากรรมการ
3. นายภูวนัย ชาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
4. นางจำรัสรักษ์ สีหะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ วงษ์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายถาวร มูลมณีผอ.โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ หอมขจรครูโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
3. นายธนพล ภูเรืองครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นางพานทอง คำทองดีครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
5. นางอุมารินทร์ นวนรักษาครูโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัชยา โชติขันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ชุมภักดีผอ.โรงเรียนบ้านเขวาคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ชำนาญจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
3. นางนพรัตน์ จันทร์ดอกรักครูโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
4. นางกัญญา นินนันท์ครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ วิทยาวุธครูโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ผอ.โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีประธานกรรมการ
2. นางอัญรัตน์ สุดสอาดครูโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางดวงใจ วิจารย์ครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
4. นายสายันต์ ต้นทัพไทยครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายถาวร จันทร์หนองหว้าผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ขอมีกลางครูโรงเรียนขวาคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมจิต ขันหนองจอกครูโรงเรียนบ้านกุดเขียวกรรมการ
4. นางสาวรัตน์วิไล คำมูลครูโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายทรงสิทธิ์ เภาสระคูผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าติ้วประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แซ่อึ้งครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
3. นางติตาพร จันทะวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางนิรมล ทิศคำครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางมาลา แก้วแสงใสครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวศรัญญา สาลำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกกุงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขแสงครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ สิทธิจักร์ครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สุจริตครูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
5. นางสาวราตรี วงศ์รัตนาจันทร์ครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทิน อักโขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวประธานกรรมการ
2. ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลีครูโรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
3. นายอาทิตย์ จันดาหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางอรไท นิลเนตรครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา หาญเสมอครูโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นางจตุพร นครชัยครูโรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
4. นายโชคชัย สืบสำราญครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุภากรณ์ กลางคารครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเทียม รักษาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหิงษารามประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เจริญภักดีครูโรงเรียนบ้านสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐชนา สหุนิลโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางชวนพิศ สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำพร ชัยอาวุธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสิริมา สุดชาครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นางสมใจ มูลหล้าครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นายสมจิต หนองหินครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
5. นางขนิษฐา ชนะศรีครูโรงเรียนบ้านหังช้างเลิงแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย สีพลีผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทรายสระทองประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาพร อินทะโชติครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางพรรณภา โชติขันธ์ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ โคหนองบัวครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางสาวอโนมา สายยางห้าครูโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประมวล บุญสงกาครูโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ ประเสริฐสังข์ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายถนอม มานะดีครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงวังเซียมประธานกรรมการ
2. นายพิชัย สุดชารีครูโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นางสมัย ธรรมวงค์ครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ชื่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนสาวแหวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู ทรงงามครูโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
3. นายประวัติ ชัยสีหาครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ โสหนองบัวครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
5. นางสาวอรรัตน์ ลัดดาครูโรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายขจรศักดิ์ สำลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ นินนันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นางมยุรา ศรีส่องครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ วรรณทองครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางดวงมณี ศรีละครครูโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธานินทร์ ข่อยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องอนามัยประธานกรรมการ
2. นายสุนทร จันทร์มณีครูโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
3. นางจีรวรรณ แสงหิมครูโรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแกกรรมการ
4. นางสุดาวรรณ ชัยหงษาครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสาวลำเภา พุทธศรีโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
6. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางวารุณี อักโข ครูโรงเรียนบ้านยางคำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สิทธิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี บุตรหินกองครูโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายสาคร จันทะคามครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประยูร ปาโทครูโรงเรียนป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ เทศสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสาวแหวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย สอนลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชานุวรรณประธานกรรมการ
2. นางเกสร มาเกิดครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางบุญชู ภูครองตาครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ถาวรครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเจนจิต สุขวาสนะครูโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท สิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ประมูลจักโกครูโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ สลักศิลป์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
4. นางจิรพรรณ์ ดีสมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางสุปรียา แสงสุมาศครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกริชภูมิ โคตรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพนเงินประธานกรรมการ
2. นางอริษา วินทะไชยครูโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
3. นายปโยธรณ์ ปุณขันธ์ครูโรงเรียนบ้านยางเฌอกรรมการ
4. นางสาวพิทยารัตน์ ศุภาพิธรรธน์ครูโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบุญร่วม ทุมจีนครูโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพรทวี จองลีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดประธานกรรมการ
2. นางอุรารักษ์ สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์ นุวรรณ์โนครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อมครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุพงษ์ เวโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร โชติขันธ์ครูโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
3. นางสาวธนวัน ทองนวลครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสาวประลิตา วงษ์พรมครูโรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัยกรรมการ
5. นางสาวนัตธิยา วิจารณ์ครูโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย กิตติวัฒนพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล จันทะบาลครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางสาวจิตรจำนงค์ สังเฉวกครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายกฤษดา ห่วงเนาวกุลครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ภูหินกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาสดิ์ ลาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางวรรณริษา วงศ์นาคครูโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
4. นายวิทยาธรณ์ ดุสอนครูโรงเรียนบ้านห้างหว้ากรรมการ
5. นางสาวปรียามล นนทะโชติครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวรศักดิ์ ไหมพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เพ็ญทองดีครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา ราษฎร์ศิริครูโรงเรียนสีสวาดเล็ดขาวกรรมการ
4. นางนิตยา มาหินกองครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา บัวมาตรครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ อุไชยครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเที่ยง ทองมานครูโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นายธน นันพิลาครูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ นันทวงษ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส กุดหอมผู้อำนวยการโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เม็ดฝ้ายครูโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
3. นายดารณี พวงจันทร์ครูโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
4. นางวรัญญาภรณ์ ชนะดีครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ตองติดรัมย์ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเมืองคลองประธานกรรมการ
2. นายพลากร จันทร์ซ้ายครูโรงเรียนบ้านเหล่าติ้วกรรมการ
3. นางสาวจุฬา บุญเศษครูโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน วงษ์สนิทครูโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ สร้อยศิลาครูโรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายศิณะ พวงพี่ครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นายนพศักดิ์ สุวรรณพันธ์คำครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นายอนวัช ประทุมชนกกูลครูโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดำรง ขุมเงินผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพนทรายประธานกรรมการ
2. นายบุญแต่ง ป้องทัพไทยครูโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านลำโกนคุรุรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไชยทัศน์ กุลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นายสมชาตรี ทีบุญมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการ
6. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายประศาสตร์ คำทองดีครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายสุทัศน์ คำชารีครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
4. นายประจวบ ทองสระคูครูโรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างามกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ เฮงสวัสดิ์โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นายเด่น อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายระวี อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอารัมย์ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ บังลือครูโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการ
3. นายเดชชาติ นนทะโชติครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นายวุฒิไกร สนศรีครูโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพักตร์ บูรณะเสนครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฟื้น สิทธิสารผอ.โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุพีพร ยาสมรครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สุวรรณเพชรครูโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
4. นายจตุรงค์ ผิวงามครูโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
5. นางวิไลพรรณ ไม้หอมครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประมง บุญโพธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านจานเหนือประธานกรรมการ
2. นางกรทิพย์ พรสงวนครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นางยุพิน สังฆะกาโรครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ทุมรินทร์ครูโรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางสาววันดี หินซุยครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองเสนาผอ.โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ไชยเสนาครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ เคนโยธาครูโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ยงยุทธครูโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สุตะโทครูโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพผอ.โรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นายปองเดช เจริญราชครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นางนันทกานต์ ฤทธาพรมครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นางณฐนนท์ บัวแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ธนะโคตรครูโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทิวากร สุทธิบากผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเบาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสริญาภรณ์ โชคแสนครูโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ชุติพงษ์เลิศรังษีครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ด่อนสนามครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ พลอาษาครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดมการณ์ หลักคำผอ.โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สิทธิสารครูโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
3. นางอังศุธร นามเดชครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทองอยู่ มิรัตนไพรครูโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางพรสวรรค์ จันทร์เต็มครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุพล สิงห์สถิตย์ผอ.โรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นันทพิลาครูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
3. นางจีระนันท์ คำลอยครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายอาคม คล้ายกองนาครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
5. นายธิติพันธ์ อวนศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโยผอ.โรงเรียนบ้านแคนวันครู(2503)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด คำสนามครูโรงเรียนห้วยหินลาดกรรมการ
3. นางไพลิน เตียงพลกรังครูโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นางสาวสวาท สิงห์คลีครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นายยศกาญจน์ เดชสองชั้นครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยมรองผอ.โรงเรียนบ้านแคนวันครู(2503)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรพิศ ขุมเงินครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางวงเดือน เชิงหอมครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
4. นางสาววัชราพร สุดชารีครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นายสุนทร บ่นวรรณาครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะผอ.โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี จันทโยธาครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุรัตนวิมลอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทองพูน ภูมิเรศสุนทรครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงษ์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ผาละบุตรครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทธิสม ดังก้องผอ.โรงเรียนบ้านโหราประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ กากแก้วครูโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ วิเศษวิสัยครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางวรรณภา เภาสระคูครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางบังอร นาคำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญผอ.โรงเรียนบ้านโคกทองประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต อุตราครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางอนงค์นาฏ ศรีเวียงครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางสาวสุดถนอม หล้าคำคงครูโรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้วกรรมการ
5. นางสุทารี สมสุขครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปิลันธน์ สระแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาหล้าประธานกรรมการ
2. นางทองปุน ไชยพาลีครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
3. นางบัวเรียน ยางศูนย์ครูโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ บ่อชนครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ทุมคำมีครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกุลธิดา นาเมืองผอ.โรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ รัญระนาครูโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
3. นางอรทัย เฮงสวัสดิ์ครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นางทองหล่อ นามโนครูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ โสรถาวรครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี โชติขันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์วิไล คำมูลครูโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางกรรมการ
3. นางอาภากรณ์ เขวาน้ำคำครูโรงเรียนหนองอีเข็มกรรมการ
4. นางเข็มพร ทองใบครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางศิริพร เศษสมบูรณ์ครูโรงเรียนโพนขวาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางปราณี บุตรสุขครูโรงเรียนทุ่งศรีเมืองกรรมการ
3. นางสำราญ ทองปานครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสุภิญญา เสนาะครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
5. นางสายหยาด จันทร์คูเมืองครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูโอภาส ปริยัติการวัดสว่างโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. พระอาจารย์ถนอม สุวณฺโณวัดบ้านโพนสูงกรรมการ
3. นางกมลฉันท์ สุมาลีครูโรงเรียนบ้านแวงวังเซียมกรรมการ
4. นายบุญเด็ด ศรีละบุตรครูโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
5. นางอาภ้สสรา อื้อสามาลย์ครูโรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ดร.พระมหาณรงค์ พลญาโนวัดบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. พระอาจารย์ทองคำ คุณินฺโทวัดบ้านโพนสูงกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร วงค์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นางนงคราญ เวียงนนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่านกรรมการ
5. นายฤทธิ์รงค์ เศษวงษ์ครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุภพ สอนสระคูโรงเรียนบ้านโพนขวาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ประวัติโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ พาโคกทมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นายโกวิท มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายประกาศ อาจเมืองโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายนาค โพลาลัยโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
3. นายพิชิต ประวัติโรงเรียนหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางมาลัย เจ้าแก่นแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวินัย โพธิ์หมุดโรงเรียนชีโนวาทธำรงค์ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวภาวนา หมื่นขวาโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
4. นางสุวรรณา เอราวรรณโรงเรียนดอนเจริญกรรมการ
5. นางกาญจนา ไชยโยโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ปัดสำราญโรงเรียนสำราญหนองบากประธานกรรมการ
2. นายมงคล วงค์ขุมเงินโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีเที่ยงโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นายสุพัฒน์ โพธิ์คลังโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ พืชสิงห์โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ นามเพ็ง โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ฉิมงามโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการ
3. นายนุโลม พนรเขตโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายแก้ว สมิทธิรัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นายไสว ภาระบุตรโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุรวัฒน์โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสำราญ ทับงามโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางบุบผา ยมนัตถ์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางบรรทม โทนหงสา โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพูนศรี โกกะบูรณ์ โรงเรียนบ้านกอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายนิคม บุตรหินกองโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสระคูโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ วัฒนยาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
3. นางสุนทรี บุตรวาปีโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นายนรินทร์ บ่อชลโรงเรียนบ้านหนองจาน กรรมการ
5. นางแคทรียา ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านโนนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทองนาค มณีจักร์ โรงเรียนเมืองจำปาขันประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
3. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์ฯ) กรรมการ
4. นายสมโภชน์ คนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
5. นางเอมอร โพธิสาขาโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิศาล นิวาสศิริพงศ์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นายสุชาติ จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นายวนิช ขันธวงศ์โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านเหล่าหัวภูประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ สัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นายยุทธนา โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
4. นางธิชา มุ่งธรรมโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
5. นางเกษมศรี พาโคกทมโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ พุธอุดรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่มประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศิลาเหลืองโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
3. นายประมวล บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ ดีพลงามโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต เทพสมบัติโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ นนทะโชติโรงเรียนโนนชัยศรีหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
4. นางสุนันท์ ประกอบโรงเรียนบ้านบ้านศาลากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส พิลาภโรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อฯประธานกรรมการ
2. นางโสภา เศรษโถโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางละออง น้อยสีภูมิโรงเรียนบ้านหญ้าหน่องกรรมการ
4. นายสมพร เวชกามาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี สุระโสโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สีพลีโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทองประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ สุรพินิจโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา เมืองวงษ์โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ เคนโยธาโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ศรี ชราศรีโรงเรียนบ้านหนองบึงประธานกรรมการ
2. นายจรูญฉัตร โชติแสงโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ สุขหนองบึงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นายคำพันธ์ พาโคกทมโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิทยารัตน์ ศุภาพิพรรธน์โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภัค สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายวิจิตร ขอมีกลางโรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประภาส กุดหอมโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ไชยชาญรมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายประเสริฐ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาวปรียาพร หงส์พิลาโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิตต์ อิงอาจโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กประธานกรรมการ
2. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นายไกรวัฒน์ พรศิริสถิตกุลโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามฯกรรมการ
4. นายจิตกร รัตสีวอโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์ โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์ โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสนฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงงกรรมการ
5. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราช่โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงงกรรมการ
5. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงงกรรมการ
5. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราช่โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวแงวกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงงกรรมการ
5. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราช่โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงงกรรมการ
5. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธุ์ เนื่องโนราช่โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงงกรรมการ
5. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยายากรรมการ
4. นางวราภรณ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มโรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ด่านซ้ายโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นายลำยอง คำหมอนโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคำภู โกฏหอมโรงเรียนบ้านค้อแสนสีประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นางวัชรรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มโรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
3. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ด่านซ้ายโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
5. นายลำยอง คำหมอนโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคำภู โกฏหอมโรงเรียนบ้านค้อแสนสีประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นางวัชรรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญสืบ โทนหงสาโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย โพโสภาโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผกามาศโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ธรรมเสนาโรงเรียนหนองอีเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมนึก โนริรัตน์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณกรรมการ
3. นางสมคิด หันตุลาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญสืบ โทนหงสาโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย โพโสภาโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผกามาศ โรงเรียนบ้านสูงยาง กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ธรรมเสนาโรงเรียนหนองอีเข็ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมนึก โนริรัตน์ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นายเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนอนุุบาลเมืองใหม่กรรมการ
4. นางสมคิด หันตุลาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พันประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นายหาญชนะ บรรทัดเรียนโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
5. นางพรรัตนะ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนชุุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
4. นางระพิิน ขว้างระหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางสาวณัชชา นาดอนดู่โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี พันประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นายหาญชนะ บรรทัดเรียนโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
5. นางพรรัตนะ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนชุุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร พันทวีโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
4. นางระพิน ขว้างระหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางสาวณัชชา นาดอนดู่โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ จันทร์ฝางโรงเรียนบ้านสวนปอประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์์กรรมการ
3. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
4. นายประมวล พลอาษาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางรัชนี ถนัดค้าโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
4. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ จันทร์ฝางโรงเรียนบ้านสวนปอประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
4. นายประมวล พลอาษาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางรัชนีย์ ถนัดค้าโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางชวิศา จันทร์จำนงโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
4. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นายมานัสพงศ์ พรหมศรีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
5. นางพันธ์ทิพภา รัญระนาโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นายมานัสพงศ์ พรหมศรีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
5. นางพันธ์ทิพภา รัญระนาโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขผอ.โรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชมภูศรีครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางสมจินต์คะนึง ลือสิทธิสารครูโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ หลักคำครูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขผอ.โรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชมภูศรีครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางสมจินต์คะนึง ลือสิทธิสารครูโรงเรียนบ้านดู่ฝ่ายใหญ่กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ หลักคำครูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญโรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
4. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
5. นางเที่ยมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญโรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
4. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
5. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดทีโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิกุล โนมะยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวาฬโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดทีโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิกุล โนมะยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรัศนียา ศิริรกังวาฬโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพรโรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ไกรยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางนารี สุดานิชโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพรโรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางนารี สุดานิชโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬโรงเรียนบ้านแสนสีประธานกรรมการ
2. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
3. นายจรูญ ศรีสนไชยโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
4. นายสมพงษ์ โพธิสาขาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นางประทุมทิพย์ ยามสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมัย สุทธาโยโรงเรียนบ้านนกเหาะรองประธานกรรมการ
2. นางนริศ สังสนาโรงเรียนสามขาพิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ มงคลกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางวิไลพร ชนะนาโรงเรียนบ้ายนน้ำคำน้อยวิทยากรรมการ
5. นางรจิต ยางเพชรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางพิลาวัลย์ ปาเสโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางพิลาวัลย์ ปาเสโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางพิลาวัลย์ ปาเสโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางพิลาวัลย์ ปาเสโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางพิลาวัลย์ ปาเสโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวนิภาพร น้ำคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเขียวประธานกรรมการ
2. นายวิษณุพงศ์ วิเศษสมโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นายสมัย โกวาปีโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายวุฒิชัย โพโสภาโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ชัยสงครามโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวีรชัย เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองประธานกรรมการ
2. นายนพดล แสงน้ำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มณีเรืองโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายศักดา ชัยสงครามโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นายยุทธนา สุดวิลัยโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายเด่นพงษ์ ดีพลงามโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕กรรมการ
7. นายคูณ ขจรภพโรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
8. นายบุญพันธ์ พันธ์สงกาโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
9. นายเข็มชาติ พวงจันทร์โรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสีดา บุตรนาแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ทวีวรรณกิจโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
3. นายดิลก วจีภูมิโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
4. นายชูชาติ ชุมภักดีโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ ชินเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เหนือโทโรงเรียนตาหยวกกรรมการ
3. นางสำลี ธรรมมะโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นายศราวุธ กุลชาติโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์นักวิชาการศึกษา สพป.รอ.๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสุวนีย์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาโฮงประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน มังตาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสัมภาส ชนะศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแกกรรมการ
4. นายพงศธร สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนหินกรรมการ
5. นางยุพา ศิลาเหลืองนักวิชาการศึกษา สพป.รอ.๒กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ชินเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เหนือโทโรงเรียนตาหยวกกรรมการ
3. นางสำลี ธรรมมะโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นายศราวุธ กุลชาติโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์นักวิชาการศึกษา สพป.รอ.๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประเทือง ไชยบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฮดประธานกรรมการ
2. นายธีรไนย ธรรมวิเศษโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอุทัย สุริยะมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
4. นางอุมารินทร์ นวนรักษาโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
5. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านกกกุงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมใจ อุลมานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
3. นายรัชทิน ผดุงกิจโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
4. นางพนารัตน์ สอนสีโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕กรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายเจสดา พรหมเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาภรณ์ ศรีสุไชยโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
3. นางอรนุช ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นางลำพูน กัญญาคำโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสมจิต ขันหนองจอกโรงเรียนบ้านกุดเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สิงห์ชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าประธานกรรมการ
2. นางเอมอร สายเชื้อโรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์กรรมการ
3. นางพาโชค สาภูเมืองโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
4. นางสุทารี สมสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมอุไร หารตุ่นโรงเรียนพิลาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นายธีรเดช พิมภูงาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นางทัศดาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
5. นางสาวจันทนา เจริญพันธ์โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภูศรีอ่อนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายธงไทย ประทุมมาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นายชินดนัย แพงชารีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นายณรงค์ สีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
5. นายสราวุธ เมรัตนโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ สัตนันท์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ทัดภูธรโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ สาสัยโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงกมล นักทำนาโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นายนรา แก้วหล่อโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไรโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทองประธานกรรมการ
2. นายรัฐพงษ์ กุลวงษ์โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ราชแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษย์พิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวพัทธ์ธีรา วารุรังโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา วงค์หินกองโรงเรียนบ้านยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ กลิ่นพูนโรงเรียนบ้านหนองคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร วิยะรสโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ขันใกล้โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประดับ อุดมโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
5. นายพากร แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา นาเมืองโรงเรียนบ้านดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โพธิ์สนามโรงเรียนดอนแฮดกรรมการ
3. นายศิริชัย อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นายศุภดร พนิกรณ์โรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ พลอาษาโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายคำภู โกฏหอมโรงเรียนบ้านค้อแสนสีประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ ปลื้มใจโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
4. นายธนาวัฒน์ จำปาโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ คำลอยโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเสถียร หล้าแหล่งโรงเรียนบ้านวารีสีสุกประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง นามโสมโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์กรรมการ
3. นายธนะศักดิ์ ชมเชยโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวชุติมา งามสายโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
5. นายสยาม โคชาโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ดีสองชั้นโรงเรียนห้วยหินลาดกรรมการ
3. นายสุพรรณ มุณีชัยโรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูงกรรมการ
4. นายวิทยา พุทธวาโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นายกฤษฎา คำมาโรงเรียนบ้านโพนหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนบ้านโพนดวนประธานกรรมการ
2. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลางโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
3. นายนารินทร์ วงแหวงโรงเรียนโนนทัยวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัฐราชภูมิ มูลพงษ์โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์กรรมการ
5. นายสมเดช อินอุ่นโชติโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเชาวน์วัศน์ ปิตุรงคพิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช มูลจันทีโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
3. นายทองพูล ประมูลจะโกโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นางแก่นจันทน์ วิเศษโวหารโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพิศสมัย สอนลาโรงเรียนบ้านชานุวรรณประธานกรรมการ
2. นายสัญญา เชวงกูลโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นายวัชระ กองน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอภิชาติ สิงทอนโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิสรร ปัดชาศรีโรงเรียนดงเกลือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลางโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ วงศ์ณรัตน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทพัชรพล แสวงโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
7. นางกานต์พิชชา พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านอีเม้งกรรมการ
8. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
9. นายขวัญชัย สมสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายถาวร ยมรัตน์ผอ.โรงเรียนเบญจคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิธร พรมเทพครูโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ กุลวงษ์ครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
4. นายพงศ์ภูมิศักดิ์ เสมียนกุลครูโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางดรุณี นราภรณ์ครูเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ศรีชนะผอ.โรงเรียนบ้านโนนจานประธานกรรมการ
2. นายสำรวล เขียวสนามครูโรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายสมมาศ อยู่สุ่มครูโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางกุลธิดา อุ่นคำครูโรงเรียนห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
5. นางสุนีย์ ดวงลีดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัยผอ.โรงเรียนบ้านตาหยวกประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ผดุงรัตน์ครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ด่านซ้ายครูโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา คำภักดีครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวบุพผา โทสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย งามสายผอ.โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ บัวแสงใสครูโรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้วกรรมการ
3. นายอโนชา วาสนามครูโรงเรียนบ้านหมอตากรรมการ
4. นางสาวนวลตา ุกุมชาติครูโรงเรียนบ้านสำราญหนองบากกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ จันทร์เหลืองครูโรงเรียนวัดธาตุฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางหทัยชนก คชพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านเหนือประธานกรรมการ
2. นางกำไล ชื่นใจครูโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางมาลา แก้วแสงใสครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมกรรมการ
4. นางปราณี สามิบัติครูโรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยากรรมการ
5. นางยุพิณ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา หารสุโพธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหินน้อยประธานกรรมการ
2. นางประคอง พรมภูงาครูโรงเรียนบ้านตาหยวกกรรมการ
3. นางจิราภา กุลชาติครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายทิวากร สุทธิบากผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเบาประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน เกณฑ์สระคูครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันฯกรรมการ
3. นายสมพร ปะกิลาเพครูโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
4. นางพวงเพชร นนทมาครูโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
5. นางทัศนีย์ สืบสำราญครูโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายชินพันธ์ บุตรรักษาครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่กรรมการ
3. นายมีชัย ชาญวิรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหงษ์ทองฯกรรมการ
4. นางบัว้เพ็ชร จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นายถาวร ผดุงศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ รักษาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดารัตน์ครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นางเย็นใจ ชลาชัยครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
4. นายสรายุทธ์ ชื่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ สีกู่กาครูโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ดีโสภาผอ.โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ มานะดีครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นางอรัญญา วิเศษวงษาครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สุขประเสริฐผอ.โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ รักษาชนม์ครูโรงเรียนไตรคามสามัตตีกรรมการ
3. นางนฤมล จันมะโฮงครูโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
4. นางวรีนันท์ คุริรังครูโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์ครููโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายถาวร จันทร์หนองหว้าผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางเย็นใจ คำดีครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางกาญจนา วรรณหนองคูครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนรินทร นนทภาครูโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ขุมเงินผอ.โรงเรียนสีสวาดเล็บขาวประธานกรรมการ
2. นางวิราวรรณ์ หอมวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางอรทัย สิงห์สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์)กรรมการ
4. นางมาลา บุญกลอยครูโรงเรียนหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
5. นางวันทนา ฉัตรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษผอ.โรงเรียนบ้านโพนยานางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์นรี มาลาไวย์ครูโรงเรียนบ้านเหนือกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ภูศรีอ่อนครูโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศศิธร พิมพาผอ.โรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุดชารีครูโรงเรียนบ้านดอกไม้กรรมการ
3. นางสงบ สามาอาพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ วิเศษวิสัยครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
5. นางโชคศุภกานต์ ข่าขันมะลีครูโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพาผอ.โรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุดชารีครูโรงเรียนบ้านดอกไม้กรรมการ
3. นางสงบ สามาอาพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ วิเศษวิสัยครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
5. นางโชคศุภกานต์ ข่าขันมะลีครูโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร วรรณสุมธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒กรรมการ
3. นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒กรรมการ
4. นายอุบล แก้วปิ่นศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒กรรมการ
5. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร วรรณสุมธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่นศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒กรรมการ
3. นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒กรรมการ
4. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๒กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสฤฒาพร ปัสสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแกประธานกรรมการ
2. นางสุภา บำรุงเอื้อครูโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
3. นางคนึงนิจ สุดวิลัยครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นางประภัสสร โพธิ์เคนครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
5. นางสุจิตรา โอปากครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายมานิตย์ ภูวชินพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ บัวบุศย์ครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางหนูแก้ว ไชยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิงครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสิภากรณ์ ซ้ายโพธิ์กลางครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศศิธร พิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรีชายครูโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปราณี ลำใยครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นางอรุณี ศรีประสานครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิธร พิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรีชายครูโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปราณี ลำใยครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นางอรุณี ศรีประสานครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรีชายครูโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปราณี ลำใยครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นางอรุณี ศรีประสานครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร พิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรีชายครูโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปราณี ลำใยครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นางอรุณี ศรีประสานครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญญลักษณ์ จันทะคามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางยุพิณ ยอดภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
3. นางสาวศศิธร วงค์อาจครูโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
4. นางนางกฤตยา ศรีตะวันครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางวีทามาศ พาลำโกนครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
2. นางอรทัย ศรีชายครูโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปราณี ลำใยครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นางอรุณี ศรีประสานครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศศิธร พิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรีชายครูโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปราณี ลำใยครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นางอรุณี ศรีประสานครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา จันทร์ขอนแก่นครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางบุษกร บุญยืนนานครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นางถนอม ขันโมลีครูโรงเรียนอนุบาลเมือใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวลำไพ ประทุมวันครูโรงเรียนบ้านสาวเหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา จันทร์ขอนแก่นครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางบุษกร แสนท้าวครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นางถนอม ขันโมลีครูโรงเรียนอนุบาลเมือใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวลำไพ ประทุมวันครูโรงเรียนบ้านสาวแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา จันทร์ขอนแก่นครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางบุษกร บุญยืนนานครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นางถนอม ขันโมลีครูโรงเรียนอนุบาลเมือใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวลำไพ ประทุมวันครูโรงเรียนบ้านสาวแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา จันทร์ขอนแก่นครูโรงเรียนชีโนวาทธำรง กรรมการ
3. นางบุษกร บุญยืนนานครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นางถนอม ขันโมลีครูโรงเรียนอนุบาลเมือใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวลำไพ ประทุมวันครูโรงเรียนบ้านสาวแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา จันทร์ขอนแก่นครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางบุษกร บุญยืนนานครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นางถนอม ขันโมลีครูโรงเรียนอนุบาลเมือใหม่ฯกรรมการ
5. นางสาวลำไพ ประทุมวันครูโรงเรียนบ้านสาวแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี แสนปางครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลครูโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นางปฤษฏางค์ พาราครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี แสนปางครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลครูโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นางปฤษฏางค์ พาราครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุนทรวัฒน์ครูโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ โสรถาวรครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางนิฤมล สุทธิสนครูโรงเรียนบ้านห้างหว้ากรรมการ
5. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุนทรวัฒน์ครูโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ โสรถาวรครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางนิฤมล สุทธิสนครูโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
5. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายอุดม ต้นจานครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
3. นายวิโรจน์ แก้วขอนแก่นครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายจักร์สิน สามารถโรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร นครราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสุวรรณา ชัยอาวุธโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
2. นายอุดม ต้นจานครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
3. นายวิโรจน์ แก้วขอนแก่นครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ แก้วขอนแก่นครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายอุดม ต้นจานครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
3. นายวิโรจน์ แก้วขอนแก่นครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจักร์สิน สามารถโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
2. นางอรวรรณ ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร นครราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายสุวรรณา ชัยอาวุธโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทิวากร สุทธิบากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบาประธานกรรมการ
2. นายธเนศร์ บุญภาครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางนิตยา ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสุพารา นาพันทังครูโรงเรียนบ้านชานุวรรณ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักร์สิน สามารถผู้อำนวยการบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร นครราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสุวรรณา ชัยอาวุธครูโรงนานวลราษฏร์นิยมกรรมการ
5. นางอรวรรณ ชื่นใจครูโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผอ.โรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละม่อม ชิณภารอง ผอ.โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายศุภวัตร อะทาโสครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผอ.โรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละม่อม ชิณภารองผอ.โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายศุภวัตร อะทาโสครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผอ.โรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละม่อม ชิณภารอง ผอ.โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายศุภวัตร อะทาโสครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผอ.โรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละม่อม ชิณภารอง ผอ.โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายศุภวัตร อะทาโสครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผอ.โรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละม่อม ชิณภารองผอ.โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายศุภวัตร อะทาโสครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์ผอ.โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนูกร สมศรีครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิจิตรา นามจันทร์ดาครูโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ทุมพรครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ โกกะบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มผอ.โรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละม่อม ชิณภารอง ผอ.โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายศุภวัตร อะทาโสครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ไหมพรมครูโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ คำหงศ์สาครูโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีครูโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุนารี โนรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางนิตยา ศรีบุญครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางมานิต ทวยหาญครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นางสายันต์ สายเชื้อครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา กอธวัชครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางนัยนา อัมสงครามครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ คำสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี พันธ์ประสงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสรัตน์ติกานต์ บรอดสกี้ครูโรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปรียาภัทร์ โฆษรครูโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางปราณี บัวมาศครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
4. นายประมุข ศรีจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางฉลุลักษณ์ อุภัยศรีครูโรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสาวศิริรุ่ง นามหาชัยครูโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
5. นางอาทิตยา ประทินครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสาวศิริรุ่ง นามหาชัยครูโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
5. นางอาทิตยา ประทินครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ คำสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี พันธ์ประสงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนครูโรงเรียนบ้านขามป้อม กรรมการ
4. นางสรัตน์ติกานต์ บรอดสกี้ครูโรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปรียาภัทร์ โฆษรครูโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางไพลิน เตียงพลกรังครูโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ อยู่ไพรครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสำอาง พิกากันครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางไพลิน เตียงพลกรังครูโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางรสรินทร์ อยู่ไพรครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสำอาง พิกากันครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางไพลิน เตียงพลกรังครูโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางรสรินทร์ อยู่ไพรครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสำอาง พิกากันครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ หันตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านกรอกแก้วกรรมการ
3. นางบุปผา สมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
4. นายสมัย โกวาปีครูโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นายวิเชียร สอนภักดีครูโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ หันตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางปราณี กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านกรอกแก้วกรรมการ
3. นางบุปผา สมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
4. นายสมัย โกวาปีครูโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นายวิเชียร สอนภักดีครูโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ชัย ด่านวันดีครูโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ชัย ด่านวันดีครูโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ชัย ด่านวันดีครูโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ช่างถมครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ชัย ด่านวันดีครูโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสิงขร ริโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสัจชุกร สายบุญมีครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสัจชุกร สายบุญมีครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสิงขร ริโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสัจชุกร สายบุญมีครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาผูอำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสัจชุกร สายบุญมีครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางเทียม รักษาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหิงษารามประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ จันนาครูโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ปะกิระนาครูโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
4. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางเทียม รักษาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหิงษารามประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ จันนาครูโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ปะกิระนาครูโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
4. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สมปอง เอนกบุญ โทร 0813206815 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]