เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
กรอกรายชื่อกรรมการในระดับเขตพื้นที่โดยศูนย์เครือข่าย
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
10 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
12 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียน ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ทุกท่าน

ขอความกรุณาให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกิจกรรม รายชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน ชื่อโรงเรียนให้มีความถูกต้อง
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ให้จงได้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จะเปิดระบบให้พิมพ์เอกสารเกียรติบัตรหลังวันที่ 20 ตุลาคม 2559
และทำการโอนข้อมูลไปยังเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป
 
  ประชาสัมพันธ์
1. โรงเรียนใดที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน ณ รร.เมืองสุวรรณภูมิ ให้จัดเตรียมโต๊ะที่ใช้วางผลงานนำเสนอไปเอง
2. การเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้สอนหรือการแก้ไขรายชื่อ  ให้โรงเรียนจัดทำบันทึกข้อความบอกรายละเอียด  ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา  นำมายื่นเป็นหลักฐานเพื่อขอเอกสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกรรมการ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน
3. กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องและอุปกรณ์มาเอง
 
  แจ้งหัวข้อการแข่งขัน สาระ ทัศนศิลป์ ทุกกิจกรรม
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
"ศาสตร์ศิลป์แดนดินถิ่นทุ่งกุลา  พัฒนานวัตกรรมสู่สากล"
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เข 2

1. ให้ติดตามหนังสือราชการที่หน้าเว็บ สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2 เพื่อติดตามประกาศ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ และข่าวความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
2. ให้ติดตามตารางการแข่งขัน ตลอดจนสถานที่แข่งขัน รายชื่อคณะกรรมการตัดสินและอื่นๆ ได้ที่หน้าเว็บนี้  โดยตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ดังนั้นให้ยึดตามที่ปรากฏล่าสุด
3. กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ  ให้ครูผู้สอนร่วมเป็นกรรมการตัดสินทุกคน (รายชื่อดังปรากฏในคำสั่ง) และให้จัดเตรียมสนามแข่งขันมาเอง
4. กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และปลักไฟต่อพ่วงเพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย  ในกรณีที่สถานที่แข่งขันมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้งาน  ทีมหนึ่งๆ อาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องก็ได้ เพื่อช่วยกันสร้างชิ้นงาน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการที่ตัดสิน
 
  ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่  66  ปีการศึกษา  2559  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


1. ศูนย์เครือข่ายจัดการแข่งขัน ภายใน                          22 กันยายน  2559
2. กรอกข้อมูลตัวแทนที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่        23 กันยายน  2559
3. โรงเรียนแก้ไขตรวจสอบชื่อนักเรียน ครู                     27 กันยายน  2559
4. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่    1 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป
5. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา                          5-7 ตุลาคม 2559
 
  ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่  66  ปีการศึกษา  2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ


1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่ สู่ระดับภาค                         1-10 พฤศจิกายน  2559
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนครูระดับภาค                11-13 พฤศจิกายน  2559
3. โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน ครู          14-21 พฤศจิกายน  2559
4. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูระดับภาค               23-25 พฤศจิกายน  2559
5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค         1 ธันวาคม 2559  เป็นต้นไป
6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ         7-9 ธันวาคม 2559 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 352
จำนวนทีม 2,355
จำนวนนักเรียน 6,071
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,697
จำนวนกรรมการ 1,153
ครู+นักเรียน 9,768
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,921
ประกาศผลแล้ว 232/232 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 55
สัปดาห์นี้ 344
สัปดาห์ที่แล้ว 500
เดือนนี้ 1,282
เดือนที่แล้ว 2,044
ปีนี้ 29,794
ทั้งหมด 321,775