รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนไพไรจน์วิชชาลัย และ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิรัชชา  ทานะเวช
 
1. นางสาวกฤติกา   ผดุงกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงมุทิตา  นุชิตภาพ
 
1. นางปริชาติ  จันทรมหา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงนันธิดา  ไชยสิงห์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เฉลิมแสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐฉรียา  ยอดดี
 
1. นางสาวกฤษณา  ชูศรีทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปพิชญา  สมทรัพย์
 
1. นางอุไร  บุญก้านตง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนจันศรี
 
1. นางพูนทรัพย์  สรภูมิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนวลใหญ่
 
1. นางภักตรา  ดลเจือ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงพลอยนภา  กุลบุตร
 
1. นางสุจินตนา  โมกขรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางรัชฎา  พงษ์แสนหาญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนภาพร  นาคศรี
 
1. นางภัทรพร  กะจะวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินอุ่นโชติ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เฉลิมแสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อนันเต่า
2. เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล
3. เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช
 
1. นางอำพร  ทมโยธา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จุรีมาศ
2. เด็กชายภัทร  จันทร์โอวาท
3. เด็กชายสุรพัศ  เพ็ชรหงษ์
 
1. นางอุไร  บุญก้านตง
2. นางพัชราวรรณ  อ้นศรีวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชินวัตร  มูลจักร
2. เด็กหญิงนิตยา  วรนาม
3. เด็กชายพงศธร  ม่วงกลาง
 
1. นางสมจิต  ลาน้ำเที่ยง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  ภักดีผล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐริณี  หอมจันทร์
2. เด็กชายธนภูมิ  วีระพันธ์
 
1. นางวัจนา  นามน้าวแสง
2. นางอุไร  บุญก้านตง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจันทร์ประกาย  สุนทรวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชดาภรณ์  ขานทราชา
 
1. นางสุกัญญา  นาคศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา
 
1. นายดาวลอย  พิมพิบาล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายโชติวิทย์  เตชาเสถียร
 
1. นายชัยรักษ์  พลหาญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายศราวุธ  จันทะลา
 
1. นายนิพนธ์  ใจยาว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียมทอง
2. เด็กหญิงนัชชา   ไชยสุข
3. เด็กหญิงลิเดียตะวัน  โค้ตส์
 
1. นางสาวรมิดา  พิชัย
2. นายศิริพงษ์  บัวหาร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัดป้อง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรหมสะโร
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  กิจราช
 
1. นางวีระยา  บุตรมะลา
2. นายประญัติ  บุตรมะลา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทะวาแสน
2. เด็กหญิงรมย์นลิน  รุจาคม
3. เด็กชายสุระศักดิ์  เกษมสุข
 
1. นางมัตติยากร  กลมพันธ์
2. นายพชร  เพ็ชรสังหาร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกอบเกียรติ  หงส์ผ้วย
2. เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพาลุน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พันธ์ทอน
 
1. นายนิพนธ์  ใจยาว
2. นางสมจิตต์  นามบุญเรือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกอกฤษต  สุริยวนากุล
2. เด็กชายชานน  วรวงศ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แพงสกล
2. นางพิสมัย  ศรีโคตา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐพล  วิลาศรี
2. เด็กชายธราธร  เอกวุธ
 
1. นายเสกสรร  จุฬุพงศ์
2. นายธีระชัย  วิมานทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์
 
1. นางฆารวี  สิงคะกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายพัสสน  ศรีโสภาพ
 
1. นางราตรี  พลวุฒิ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขือง 1. เด็กชายภาคภูมิ  อาจคำพันธุ์
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเต็ม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จุลรัตน์
2. เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีจำนงค์
3. เด็กหญิงวรรณลดา  อมรมรกต
 
1. นางเพ็ญศรี  พาหะนิชย์
2. นางปฐมาพร  แก้วตั้งขึ้น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เนื่องโคตะ
2. เด็กหญิงชลดา  อ้นอำไพ
3. เด็กชายธนวัฒน์  นิลเนตร
 
1. นางณัฏณภัทร  เนืองภา
2. นายกษมา  วรรณภูมิ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาติบัญชากร
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  แซงกระโทก
3. เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี
 
1. นางสาวจิราพร   นิลพันธ์
2. นางกาญจนาวัฒน์  ธีระเผ่าพงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐรดี   ไชยชนะ
2. เด็กหญิงรัตติญากร  มงคลแก่นทราย
3. เด็กชายอนุชา  วรนาม
 
1. นางกรรณิการ์  ประชุมวรรณ
2. นางไพวรรณ  โพธิกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายดุลญาฤทธิ์  มาเจริญ
2. เด็กหญิงทักษอร  ผากาเกตุ
3. เด็กชายพีรพัฒน์   โทนหงส์สา
 
1. นายปัญญา  ชัยหงส์ษา
2. นางสาวสุภาดี  หงส์ชารี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  สาไชยันต์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีลาชนพฤกษ์
3. เด็กชายต่อตระกูล  ทุมสิทธิ์
 
1. นายบรรพต  หงษานาวา
2. นางศิรินทร์รัตน์  กุลพิพิธ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเชือก 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พลสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญสาร
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำภาทู
2. นางชมภู่  ภาระพงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภานุศรี
2. เด็กหญิงสินิทรา  สีดาช่วย
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไชยะศรี
 
1. นางนาฏยา  เวียงนนท์
2. นางนิตติยาภรณ์  นันทรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กชายธนากร  มหาบุตร
2. เด็กชายวราวุธ  ชารีผาย
 
1. นางเรณู  ประดิษฐบุญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอนนท์  โมกขรัตน์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สาระภักดิ์
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรุตธนโรจน์
2. เด็กชายวัฒนากรณ์  นากลาง
 
1. นายพงศกร   พันธุ์พาณิชย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี 1. เด็กชายปิยะชาติ  เอกวารีย์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญมา
 
1. นายวัฒนา  รดารงค์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 1. เด็กชายชนกันต์  บุญมั่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กุมภวงค์
 
1. นายประเสริฐ  มงคลกุล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 1. เด็กชายก้องฟ้า  แก่นนาคำ
2. เด็กชายวิทยา  ฤทธาพรม
 
1. นางสาวสุวินันท์  พรมศิริเดช
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 1. เด็กชายกัฎพล  อินทรักษา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นานันท์
 
1. นางรัชนก   ภูมิศรีแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชญาพิศ  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงมณชญา  ใจภักดี
3. เด็กหญิงยลดา  ลุผล
4. เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด
5. เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง
 
1. นางบริบูรณ์  เครือน้ำคำ
2. นางวิไลวรรณ  ร่วมรส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกชกร  ชารีวัน
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองสุ
3. เด็กหญิงปีย์วรา  กุนัน
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ประเสริฐแก้ว
5. เด็กหญิงหทัยชนก  อัฐนาค
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีจักรโคตร
2. นางสาวมารยาท  โคตะโน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงมาลัย
2. เด็กหญิงจิราพร  รัตน์ศาลาแสง
3. เด็กหญิงชิษนุชา  พันสาวนัด
4. เด็กหญิงณัฐมน  สีพะนัด
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  กี่พิมาย
 
1. นางเอมอร  สังเว
2. นางจตุพร  ภาระบุตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงปวริศา  พลสิงห์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  หงส์มาลา
3. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยสิทธิ์
4. เด็กหญิงอภิญญา  อุปแก้ว
5. เด็กหญิงเกศสุดา   อูปแก้ว
 
1. นางประดับ  ไตรทิพย์
2. นางสุขใจ  บุญเหลี่ยม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    เวียงนนท์
2. เด็กหญิงนิชาภา   ชุชัยสงค์
3. เด็กหญิงปานวาด   วงศ์สมศรี
4. เด็กชายภูริทัติ   หวานอารมย์
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ   นิตุธร
 
1. นายอภิสิทธิ์   เนียมศรีใส
2. นางอนงค์   ธรรมสาร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  พรมสำลี
2. เด็กชายภูริภัทร  ภาระพันธ์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ธงศรี
4. เด็กหญิงวิจิตรา  หลงนุชชาติ
5. เด็กหญิงเก็จตะวัน  โยธคล
 
1. นางรจนา  ธานี
2. นายอดิศร  มนตรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่าย 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ไชยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณวพร  แสนสีมนต์
3. เด็กหญิงนุสรา  จาริต
4. เด็กหญิงปวีณา  นนทฤทธิ์
5. เด็กชายอนุชิต  มหามาตย์
 
1. นายวีระ  ปัญยาง
2. นางสาวกวิสรา  แก้วกุดเลาะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 1. เด็กชายนิทัศน์  น้อยหลุบเลา
2. เด็กชายพงศกร  ปุลาสะเก
3. เด็กหญิงพรรณพัตษา  เปียมี
4. เด็กหญิงพรรลดา  ศิริบูรณ์
5. เด็กชายวรฤทธิ์  มีทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  น้อยสุวรรณา
2. นางสาวณัฏฐาภรณ์  เทพอาวุธ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ล้ำเลิศ
 
1. นางรัชฎา  พงษ์แสนหาญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชิดชนก  ผ่านจังหาร
 
1. นางนงลักษณ์  กมล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวรรณฉวี  ไชยคำ
 
1. นางอรวรรณ  ศรีใหญ่
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงปวีนุช  มอบพะนา
2. เด็กชายวงศธร  แก้วอามาตย์
 
1. นางรัญจวน  ตริพงษา
2. นางวรรณภา  มนตรีโพธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกฤศฐากูร  จตุเทน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จตุเทน
 
1. นางสุขสันต์  ลารังสิทธิ์
2. นางนันทิยา  ก้านดอกไม้
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์ธร
2. เด็กชายสรวิทย์  อรรคโยโค
 
1. นางอุไรวรรณ  สัตยะมุข
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขตสินยิ่ง
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีจันทร์กลาง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พูลขวัญ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วรรณราช
5. เด็กหญิงพัฒนพรรณ  สมยาภักดี
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สุระมรรคา
7. เด็กหญิงศศินา  สีกู่กา
8. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  วินทะชัย
9. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนวล
10. เด็กหญิงโสพิศนภา  โยธานันท์
 
1. นางประจวบ  แก้วอามาตย์
2. นางปิยนุช  วงค์อามาตย์
3. นางอังคณา  พลับเพลิง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  นามวันนา
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรธีรา  บุญนนท์
4. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเรือง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตาติจันทร์
6. เด็กหญิงศุภมาศ  ปัจจะมะ
7. เด็กหญิงสุชาทิพย์  อินทวงศ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสวย
9. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ฝ่ายแดง
10. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  นิมิตรไตรวงศ์
 
1. นายยงพันธ์  พันธ์ดงยาง
2. นางอุดร  วิชัยวงษ์
3. นางสาววราสินี   ประวิรัตน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1. เด็กชายกฤษณะ  มหาหงส์
2. เด็กหญิงกุลดา  ชิณหงส์
3. เด็กหญิงจามรี  อุยเพชร
4. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วลาย
5. เด็กหญิงนริสรา  สุทธาโย
6. เด็กหญิงปณิดา  อึ้นนวล
7. เด็กหญิงพรชิตา  หงส์พันธ์
8. เด็กหญิงลนิตา  หงส์ชุม
9. เด็กหญิงสุชาวดี  วิภักดิ์
10. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บุญเหลี่ยม
11. เด็กหญิงสุนิตา  ใจดี
12. เด็กหญิงอภิญญา  ชาลีวัล
13. เด็กหญิงอาทิตย์ยา  หงส์มาลา
14. เด็กชายโชคทวี  ภูทิพย์
15. เด็กหญิงโยธกา  มหาหงส์
 
1. นายสุพจน์  บุญเหลี่ยม
2. นางลำใย  หาญลือ
3. นางนภาวรรณ  สุทธิโสกเชือก
4. นางสาววันเพ็ญ  สีเขียว
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรรณลา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กรมรินทร์
3. เด็กชายกิตติ  อนุไพร
4. เด็กหญิงชลกานต์  ศิริราช
5. เด็กหญิงดรุณี  ทาศรี
6. เด็กชายธีรภัทร  ผลทับทิม
7. เด็กชายพงศธร  โคตรเวียง
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุตนนท์
9. เด็กชายภูเบศร์  โคตรเวียง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริราช
11. เด็กชายวิทวัช  กาละดี
12. เด็กชายศิริโรจน์  ไชยบันดิษฐ์
13. เด็กชายสุรชัย  ไตรณรงค์
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หมึกสี
15. เด็กชายอนุวัฒน์  คำปัญญา
 
1. นายไสว  โยชพนัส
2. นายประเสริฐ  กาแดง
3. นางกทลี  วงค์ศรีรัตน์
4. นางเกษร  อัครบาล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  หวานใจ
2. เด็กชายปฤษฏิ์ปพน  วงศ์ใหญ่
 
1. นายอุรุทัศน์  บรรเลงการ
2. นายปรเมนทร์  พันธุมาตย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงญาติกาล  ภานุศรี
2. เด็กชายพิชาภพ  พละอาจ
 
1. นายมนตรี  สาวิสิทธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกีรติ  แขดอน
 
1. นายชัยณรงค์  มังคะวัฒน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปัจมล
 
1. นางยุพาพร  อะโน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นายธัญเทพ  ผิวแดง
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ
 
1. นายถาวร  จันทร์ขอนแก่น
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอชิรญา  เทพสุระ
 
1. นายถาวร  จันทร์ขอนแก่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นางสาวฉลองขวัญ  อินอุ่นโชติ
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นายวัชระพงษ์  แสนเสนยา
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 1. นายปริญญา  แหลมฉลาด
 
1. นางมยุรี  สายรัตน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงทิพย์นารี  ฮวดศรี
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  หล่ายบุญ
 
1. นางพรนภา  จรรยา
2. นายพงศกร   พันธุ์พาณิชย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กชายวัชระ  พลรัตน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สารจันทร์
 
1. นายมุณีย์  รจพจน์
2. นายปัญญาวุฒิ  สีลาดเลา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวนิติพร  โปร่งขุนทด
 
1. นางมยุรี  สายรัตน์
2. นายธงชัย  ศรีสายันต์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นางสาวนวพร  มูลพฤกษ์
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  เทิงจันทึก
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ก้อนคำ
3. เด็กชายไกรวิชญ์   แน่นอุดร
 
1. นางมาลี  สร้อยเสนา
2. นางรำไพ  อินทร์แคน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนพล  อุทุมภา
2. เด็กชายพิมพ์พิพัฒน์  พิมพะนิตย์
3. เด็กชายศุภกร  กาญจนสฤนชัย
 
1. นายต่อศักดิ์  สุทธิสา
2. นางยุพาพร  สมุทรศรี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายธนายุทธ  สาระรัตน์
2. เด็กชายศักรินทร์  สุบิน
3. เด็กชายอภิชาติ  อัญญะโพธิ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  มุสิกพันธ์
2. นายพิศิษฐ์  ศรีวิไล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กหญิงธัญสินี  สุธรรมรังษี
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กหญิงปาริษา  ประทิเลิศ
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงจีรภา   อุ่นตุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ยอดมงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  อารีเอื้อ
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงโชนรังสี  โพธิกะ
 
1. นางทองเคี่ยม  อุดมถิ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรอัปสร  คำวัง
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเมศิณี  มาตยาคูณ
 
1. นางทองเคี่ยม  อุดมถิ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กหญิงภัสราพร  สุวรรณศรี
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงเกวลิน   ผ่องบัวเผื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ยอดมงคล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราวดี   นิลพันธ์
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นายอนันต์  บุตราษี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายสหรัฐ  แสงสุระ
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 1. เด็กหญิงโยห์นา  ศรีทองแดง
 
1. นางจารุณี  เสนารัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขัตรฤกษ์
 
1. นายวิเชียร  บัวระบัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    เฉลิมแสน
3. เด็กหญิงทิพปภา   จันมะดัน
4. เด็กหญิงธนธรณ์    ดรบุรมย์
5. เด็กชายธนัชชา   ผ่านจันทร์
6. เด็กหญิงธนาภรณ์   เวียงอินทร์
7. เด็กชายนรินทร์   พัฒนสาร
8. เด็กหญิงปิยวรรณ   ปลดรัมย์
9. เด็กหญิงปิยะพร   จันมะดัน
10. เด็กหญิงพรทิพย์   เทียนชัย
11. เด็กหญิงพิมพ์พิมล   ยุบลนิตย์
12. เด็กหญิงมะลิกา   เงาะเศษ
13. เด็กชายรัฐภูมิ   พลเยี่ยม
14. เด็กหญิงวลาภรณ์   มีทอง
15. เด็กชายวัชระพล   ผ่านจันทร์
16. เด็กชายวายุ   จันมะดัน
17. เด็กชายสหรัตน์   ทิณรัตน์
18. เด็กหญิงอรญา   อนุพันธ์
19. เด็กชายเพชรอนันต์    สุวรรณศรี
20. เด็กหญิงไพลิน   ดอนหัวบ่อ
 
1. นายบุญช่วย   พงษ์ศาสตร์
2. นางพัทรามาศ   ทิณบุตร
3. นางลำไพร   คงอึม
4. นางสวรส   อนันทวรรณ
5. นางสายตา   จันทะคัด
6. นายทองฉัตร  จันทะคัด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกฤษพล  ขันธ์ดวง
2. เด็กชายธนากร  โพธิ์ศรีมหาโภชน์
3. เด็กชายนพเดช  นครไพร
4. เด็กชายพลเดช  เขตเจริญ
 
1. นายธีรวัฒน์  พัฒโท
2. นายณัฐพงศ์  บุญใหญ่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลสตรี  นามบุตร
2. เด็กชายจักรพันธ์  วินทะไชย
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นนทะภา
4. เด็กชายชินพร  ศิริภูธร
5. เด็กหญิงณัฐชลิดา  ถนอมสิงห์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกกระโทก
7. เด็กชายธิติศักดิ์  อนุไพร
8. เด็กหญิงนันธิชา  ศิริเวช
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีบุญเรือง
10. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอุดร
11. เด็กหญิงประภัสสร  สุทธิจันทร์
12. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไขระวิ
13. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์อ้วน
14. เด็กหญิงพนิดา  ทิพย์โชติ
15. เด็กหญิงพริมา  เพชรแสน
16. เด็กหญิงพิชญา  วินทะไชย
17. เด็กชายพิชาภพ  วินทะไชย์
18. เด็กหญิงภารดา  สอนโกษา
19. เด็กชายยุรนันท์  หารไกร
20. เด็กหญิงรัชนี  เห็มสุวรรณ
21. เด็กชายรัตนโชติ  อุ่นสมัย
22. เด็กหญิงลลิตา  มณีเวียง
23. เด็กชายวีระวัฒน์  ไขระวิ
24. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กฤษฎีรัตนมณี
25. เด็กชายศุภกร  รักษาเชื้อ
26. เด็กหญิงสนธยา  ศรีกลางเมือง
27. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริเวช
28. เด็กหญิงสุนันตา  วรนาม
29. เด็กชายสุรเชษฐ์  กมลวิบูลย์
30. เด็กชายสุวัฒนา  เปี้ยสุข
31. เด็กหญิงอภัชรา  โจไธสง
32. เด็กชายอภิชาต  วินทะไชย
33. เด็กหญิงอรัญญา  สมอาด
34. เด็กหญิงอินทิลา  จันแดง
35. เด็กหญิงอุษา  ศิริเวช
36. เด็กชายเกรียงไกร  วิชัยศร
37. เด็กชายเทวราช  ชารมาตย์
38. เด็กหญิงเปรมวิกา  ทองจันทึก
39. เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุชัยสงค์
40. เด็กชายไพศาล  ขันไกล้
 
1. นายสุรเดช  ศรีปัตถา
2. นายสุพจน์  แสงจันทร์คุ้ม
3. นายนภา  มาตย์วิเศษ
4. นายธีรนัฏ  ศรีปัตถา
5. นางจำเนียร  ศรีปัตถา
6. นางสะอาด  สัตยาวิรุทธ์
7. นางสาวจิราภา  สุทธิประภา
8. นางจิราภา  สักขี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 1. เด็กชายนิติภูมิ  เฉลิมแสน
 
1. นายอัมพร  ลำใย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กชายเอกราช  สมเพ็ชร
 
1. นายสันติ  ทูลธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปฮาด
 
1. นางวรรณภา  มนตรีโพธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 1. นางสาวสุภาภรณ์  แสนสุข
 
1. นายวีระยุทธ  จันทร์เหลือง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัชชานนท์  โยธาสุภาพ
 
1. นายสง่า  ชัยพิมล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  มะหิเดช
 
1. นายวิสุทธิ์  จอมคำสิงห์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปฮาด
 
1. นางวรรณภา  มนตรีโพธิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงสุธิสา  เพิ่มพร
 
1. นางศิริภรณ์  ศิริอมรพรรณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิติพงษ์  แต่งประกอบ
 
1. นายณัฐพล  อิโน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  อิ่มเสถียร
 
1. นางสุวรรณา  ปรีชา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากานต์   พันธ์เชื้อ
 
1. นางสาวอารยา  แสงภารา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางลำดวน  บุญล้อม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 1. เด็กชายวัชระมน  ขำสุทัศน์
 
1. นางวนิดา  สุภรัตนกูล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายธนดล  พรมเวียง
 
1. นางราตรี  เรืองทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 1. เด็กหญิงปิ่นปริยะฉัตร  บุญแสน
 
1. นายสิปปวิชญ์  สุมารี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหมุน 1. เด็กหญิงกัญชพร  ชมชื่น
 
1. นางธนภรณ์  ขันธ์ดวง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ข่าขันมะลี
2. เด็กชายกฤตกร  โคตรทิพย์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  สุวรรษา
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงศักดิ์
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศักดิ์
6. เด็กหญิงธนัชพร  มารศรี
7. เด็กหญิงปรีชญา  ศรีชุม
8. เด็กชายพัชร  เกตุร่วง
9. เด็กหญิงภัทรจาริน  เมืองนาม
10. เด็กชายภานุ  สุริศักดิ์
11. เด็กหญิงรักชนก  สีหานาม
12. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงค์อามาตย์
13. เด็กหญิงลลิตา  สมภักดี
14. เด็กชายวชิรพล  ผุยหัวโทน
15. เด็กหญิงวรัชยา  ไกยศรี
16. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สัมพันธ์
17. เด็กชายวีรภัทร  มาตวิเศษ
18. เด็กชายศราวุฒิ  คอยตาม
19. เด็กชายศิวัช  อ่อนปัดชา
20. เด็กชายสรยุทธิ์  ช่างยันต์
21. เด็กชายสรวิชญ์  พินทอง
22. เด็กชายสิทธิืศํกดิ์  เกณฑ์สาคู
23. เด็กหญิงสุักญญา  ชูเชิด
24. เด็กหญิงอภิตา   แสงพาลา
25. เด็กชายเฉลิมพล  เพชรพลอย
26. เด็กหญิงเนตรนภา  วงศักดิ์
27. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลัลัครานนท์
28. เด็กหญิงเหมือนดาว  พันมหา
29. เด็กชายเอกชัย  รสหอม
30. เด็กหญิงไพรลิน  มูลมะณี
 
1. นายตระการเกียรติ   ปากเสนาะ
2. นายอัครพล   ผือโย
3. นางศิริพรรณ   สุวรรณพิมพ์
4. นางชัยนาท   จันทร์เมืองหงส์
5. นางรัตนา  วรรณภูงา
6. นางสาวทัชชกร  สุขะวันดี
7. นางสาวพรรัมภา  พิลาคำ
8. นางอัญชญาภรน์  อุทโท
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  บางยิ้ม
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  โสมรักษ์
3. เด็กชายจักรพันธ์  วินทะไชย
4. เด็กชายจีรศักดิ์  จักรทุม
5. เด็กหญิงชลธิชา  สุรินทร์
6. เด็กชายชลฤทธิ์  ศรีอุดร
7. เด็กชายชัยยะวัฒน์  วินทะไชย์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริเวช
9. เด็กชายดรัญภพ  คำไฮ
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ภูมิพะนา
11. เด็กชายทินกร  มงคลแก่นทราย
12. เด็กชายธงชัย  วินทะไชย
13. เด็กชายธนพล  พูลประพันธ์
14. เด็กชายธนโชติ  คลังกลาง
15. เด็กชายธีรภัทร  เขียนโพธิ์
16. เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์มาตย์
17. เด็กชายธีรเมธ  พรมดวงศรี
18. เด็กหญิงนภาพร  โชติ
19. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จันทรสนธิมา
20. เด็กชายปิยะพงษ์  แสนศรี
21. เด็กหญิงพรนภา  พันบุดดี
22. เด็กชายภูชิสล์  ซุยกระเดื่อง
23. เด็กชายมิณธฏา  วรรณสิงห์
24. เด็กชายรชานนท์  วินทะไชย
25. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สอนวงศ์แก้ว
26. เด็กชายรัตน์ชานนท์  บุญมาใสย์
27. เด็กชายวัชรพล  ใจชน
28. เด็กชายวีรภัทร  งามระหงษ์
29. เด็กชายวุฒิภัทร  พันไชยหอม
30. เด็กหญิงสมปอง  เหระวรรณ์
31. เด็กหญิงหรรษา  บาริศรี
32. เด็กหญิงอรสา  ยัดสูงเนิน
33. เด็กชายอัครพล  สีลาดเลา
34. เด็กชายอัศฎากร  หาญสุรินทร์
35. เด็กชายอำนวย  วินทะไชย
36. เด็กหญิงแพรพรรณ  วินทะไชย
37. เด็กชายไพรัช  ขันไกล้
 
1. นายสุพจน์  แสงจันทร์คุ้ม
2. นายสุรเดช  ศรีปัตถา
3. นางสาวธัญญารัตน์  นครไพร
4. นายธีรนัฏ  ศรีปัตถา
5. นางจำเนียร  ศรีปัตถา
6. นายนภา  มาตย์วิเศษ
7. นางสาวนิภาพร  ใจตรง
8. นางสาวชมภู  ทองเดือน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายกฤษดา   จินดาศรี
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  รักคำมี
3. เด็กหญิงธินาภา   เลไทสงค์
4. เด็กชายพิสิทธิ์   พันละกา
5. เด็กชายวรเชษฐ์   ชมภูวิเศษ
6. เด็กหญิงวาสนา  ชมภูวิเศษ
7. เด็กหญิงศิริกัลยา   ชมภูบุตร
8. เด็กหญิงสพรั่งฟ้า  บอมโครต
9. เด็กชายเจษฎา  จันโท
10. เด็กชายไตรภูมิ  คำมะฤทธิ์
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางวรรณิภา  ผดุงกิจ
3. นางวลักษณ์นันท์   สิงค์ทอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงขวัญเรือน   แสนบัว
2. เด็กชายคุณากร   สมมงคล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   มัคควิน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดอนสมจิต
5. เด็กหญิงบุษญมาศ   หมุนวงษ์
6. เด็กชายพงศธร   จันโท
7. เด็กหญิงลักษณาพร   อารีเอื้อ
8. เด็กชายวุฒิพงศ์   คำมะฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุพิชา   พันธะไชย
10. เด็กชายแสงสุรีย์   กันตรง
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางวนิดา   ไชยมี
3. นางสาวพจนีย์  รมไธสง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทนเหมาะ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสียงใส
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนชูปา
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  ดีอยู่
5. เด็กหญิงปณิตา  สุมัง
6. เด็กหญิงรัชนี  คือสันเทีะ
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทุยเวียง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สำลีพันธุ์
2. นายชัยวัฒน์  พันธุ์เสือ
3. นางนฤมล  ทิพย์ลม
4. นางอุดร  วิชัยวงษ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รอดสุโข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยมาลา
3. เด็กหญิงพรวิมล  ธุระกิจ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตาติจันทร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสวย
6. เด็กหญิงสุนิสา  แสนนาใต้
7. เด็กหญิงเกตุมณี  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  สำลีพันธุ์
2. นายชัยวัฒน์  พันธุ์เสือ
3. นางนฤมล  ทิพย์ลม
4. นายนิพนธ์  ใจยาว
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงกัญจนพร  นิลปาน
3. เด็กหญิงกานติมา  แก้วกงพาน
4. เด็กหญิงชลดา  มาลัย
5. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
6. เด็กหญิงชุลีพร  ถูระวร
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญสีลา
8. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทะวะวัง
9. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ลุนากัน
10. เด็กหญิงพรนภา  ภูบันพระ
11. เด็กหญิงพัชราภา  พืชสิงห์
12. เด็กหญิงมณทิชา  หงส์ชุม
13. เด็กหญิงมุชิตา  ปาปะไพ
14. เด็กหญิงอมิตา  ลีนาค
15. เด็กหญิงอรวรรยา  อาษาศรี
16. เด็กหญิงเปรมมิกา  วิภักดิ์
 
1. นางสาวอำภา  นิยมสุข
2. นางสุทธิวรรณ  หงส์พิพิธ
3. นางวิภาวรรณ  ผือโย
4. นางพิไลลักษ์  หงส์มาลา
5. นายวรรณกรณ์  บุญเหลี่ยม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว 1. เด็กชายกฤษฎา  นางสะอาด
2. นางสาวจิรัชยา  จิตแสง
3. นางสาวณัฐณิชา  แหลมไทสง
4. เด็กหญิงดวงฤดี  รักษาภักดี
5. นางสาวทิชากร  ผลสนอง
6. เด็กชายธนากร  ข่าขันมะลี
7. เด็กชายธนาธิป  หงส์พิพิธ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาวัลย์
9. เด็กหญิงนฤมล  จันทะเลิศ
10. เด็กหญิงนางสาวสุภาภรณ์  แสนสุข
11. นางสาวพิมพ์ชนก  ลาวัลย์
12. เด็กชายภูวนาท  ขัติยะนนท์
13. เด็กหญิงวาสนา  โสภาไฮ
14. เด็กหญิงวิจิตรา  ปิยะนาถร
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วกงพาน
16. เด็กหญิงอลิชา  พรรณา
 
1. นางสุวพันธ์  ฮวดศรี
2. นางสาวสุมาลี  หงส์จันทร์ภู
3. นายวรรณกรณ์  บุญเหลี่ยม
4. นางสาวสุนันทา  อุทธิเสน
5. นายศรายุทธ  แนวจำปา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบียนขุนทด
2. เด็กชายพงศภัก  ธานีวรรณ
3. นายพัสกร  วินทะไชย
4. เด็กหญิงพุทธิดา   การเสรี
5. เด็กชายเจษฎา  ศรีชาเนตร
 
1. นายจรินทร์  สีบุดดี
2. นายสง่าเกียรติ  แสงคำไพ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กชายถิรวุฒิ  นาทันริ
2. เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์ชารี
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ลาวงค์
2. นางสาวชนากานต์  ปาปะขี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงปรีดาพร  พันธ์คูณ
 
1. นางนงลักษณ์  ณ พัทลุง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พงษ์ศาสตร์
 
1. นางสาววรรณิศา  พลเยี่ยม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสโรชา  ศิริเวช
 
1. นายอุเทน  แหล่งสท้าน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหมุน 1. เด็กหญิงกฤติยา  จงสู้
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  หมุนอุดม
3. เด็กชายนิตินันท์  วารีหลั่ง
4. เด็กชายวีระ  เหล่าใหญ่
5. เด็กหญิงอธิรญา  ศรีจัดการ
6. เด็กหญิงอินทิรา  นนทฤทธิ์
 
1. นายนิรุตต์  ชนไธสงค์
2. นางอรุณี  จันไชยชิต
3. นางวันเพ็ญ  เพ็งนาม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายนพล  เวียงนนท์
2. เด็กชายประกาศิต  บัวคำป้อ
3. เด็กชายวรวิทย์  วงศ์สามารถ
4. เด็กชายวิชาญ  ปาละรีย์
5. เด็กชายเจริญ  บังจันทร์
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เสาแก้ว
 
1. นายปัญญา  ลาสอน
2. นายกิตติณ์พณ  ทุงฤทธิ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคมเพชร  สุ่มมาตย์
2. เด็กชายจักรภัทร  แก้วขอนแก่น
3. เด็กชายณัฐพงศ์   จันชัยชิต
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไกยสวน
5. เด็กชายธนกฤต  วินทะไชย
6. เด็กชายธิติวุฒิ  นุชนาฎ
7. เด็กชายภัทรพล  นิลผาย
8. เด็กชายภูวไนย  สุทธิแก่นทราย
 
1. นางสุจิตรา  ประเสริฐสังข์
2. นายเฉลิมศักดิ์  บุญคร
3. นางทัศนพร  โสหนองบัว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกุลนันท์  นามณี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทโสต
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธรรมวิเศษ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินสม
5. เด็กชายธัญนพ  อินทร์ประภา
6. เด็กหญิงธัญภัทร  วรรณโชติ
7. เด็กหญิงธีรนุช  คิดรอบนอก
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทะเรศ
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  จันทร์พุฒ
10. เด็กหญิงอิสราพร  พิมพ์วัน
 
1. นางวไลพร  ภาควิชัย
2. นางสมจิตร์  สุทธิประภา
3. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1. นายกฤษ์ตกานต์  จ้อยนุแสง
2. นางสาวชลธิชา  พิมพ์คำ
3. นางสาวชลธิชา  พงษ์เสนา
4. เด็กหญิงระพีพร  สังฆมณี
5. เด็กหญิงวรินญาพร  ฤทธิขันธ์
6. นางสาวอโณทัย  เศษวงษ์
7. นางสาวเจนจิรา  ชัชรัตน์
8. นางสาวเสาวลักษณ์  เศษวงษ์
9. เด็กชายโชคติชัย  คำสวัสดิ์
 
1. นายระดับ  พรมเกตุ
2. นางมิรันตี  เวียงอินทร์
3. นางจินลัดดา  จิตรมานะ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวสมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชริฎาพร  วงศ์อินตา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มะลิมาตย์
4. เด็กหญิงณิชกมล  ทำนา
5. เด็กหญิงเสาวภา  แสนมาตย์
 
1. นายถวิล  โพโสภา
2. นางสาวศิรินธร  พิมพ์ดี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงกนกอร   หาญสุรินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีภักดี
3. เด็กหญิงสุจิรา   สีดามาตย์
 
1. นางพัชราภรณ์   ไวพจน์
2. นางสาวอัจราภรณ์   จิรพัธนนท์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลแดง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์กระสังข์
3. นายเอกวิตย์  วาระโก
 
1. นางวิลัยลักษณ์  บุญยวุฒิ
2. นางอนรรฆอร  ดีสงคราม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงณิชดาพร  จันทะมูลตรี
2. เด็กหญิงณิชนันท์  กอวัฒนไพศาล
3. เด็กหญิงรัชดาพร  แสงศรี
 
1. นางรจนา  ธานี
2. นางยุพาพร  อะโน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงพรรณิพา  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงพรไพลิน  คำทองทิพย์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  พืชสิงห์
 
1. นางดาวเรือง  โงนมณี
2. นางนันทนามาส  กลีบสันเทียะ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายวงศกร  หงส์ชุม
2. เด็กหญิงวรัญญา  สนทาหงส์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุตะโท
2. นางสาวอุบล  สร้อยอุดม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กชายดำรงกิจ  พวงมัชณิมา
2. เด็กชายนวพล  สุขสงคราม
 
1. นายอัครพงศ์  ไวยเวช
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขือง 1. เด็กชายวัชระพล  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุษดี
 
1. นายวิรัตน์  ธานีวรรณ
2. นายธนัยนันท์  วิเศษดอนหวาย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์ 1. เด็กหญิงพิชาพร  ดีสงคราม
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  สง่าเนตร
 
1. นางสาวศศิธร  เจริญชัย
2. นางสาวศศิธร  เจริญชัย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนิติภูมิ  มหาหงษ์
2. เด็กชายพิชิตชัย  ธรรมชัย
 
1. นางสาวปริยานันท์  เชาว์ประสิทธิ์
2. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีโต
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ตินะรักษ์
 
1. นางพวงเพชร  อนันต์ภัทรชัย
2. นางอรุณรัศมี  บุตรใส
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 1. เด็กหญิงนุษบา  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงสงกรานต์  สุดแสนชาติ
 
1. นายอัครพงศ์  ไวยเวช
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจันทรัศม์  สาวิกันย์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยิ้มแย้ม
 
1. นางศรีสกุล  บุตรช่วง
2. นายนคร  ศรีวะอุไร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลธร  สรรพวุธ
2. เด็กชายวรวิช  จตุเทน
 
1. นายสามารถ  ศิริเวช
2. นางปรียา  สุริยะวงศ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนนางาม
2. เด็กชายวิชญะ  ชะพินใจ
 
1. นายปรเมนทร์  พันธุมาตย์
2. นายเข้ม  ตากใบ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บัวอินทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีดารา
 
1. นายสามารถ  ศิริเวช
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายนที  สำราญใจ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  เสาร์วิบูลย์
 
1. นางสาวปริยานันท์  เชาว์ประสิทธิ์
2. นางสาวรัชนีย์  ดวงประทุม
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  เหลาไผ่
2. เด็กหญิงธีรัตน์  บุญทา
3. เด็กชายอัครพงค์  อรรคอำนวย
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายพงศธร  แซ่จิว
2. เด็กชายมังกร  กลางโนนงิ้ว
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายธราธร  ศิริเวช
2. เด็กชายภควัต  อัคมูล
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินทะชัย
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. นางสาวจุฑามาศ  ท่อนจันทร์
2. นายวสันต์  จันติบุตร
3. เด็กชายอภิวิชช์   ทิณรัตน์
 
1. นางสุปรานี  สตารัตน์
2. นายสมพงษ์  น้อมระวี
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงณิชา  ก่อเกียรติโกมล
2. เด็กชายวัฒณคุณ  เมืองทองแก้ว
3. เด็กชายศิรภพ  สมมาศ
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   พุทธโกมาตย์
2. เด็กหญิงชลธิชา   ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายธิเบศร์  จิ๋วสกุล
 
1. นางสุปรานี  สตารัตน์
2. นายราเมศ  พระคลังทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  มิศิริ
2. เด็กชายณัฏฐพงศ์  ทศธรรม
3. เด็กชายวีระพงษ์  ศรีชูยงค์
 
1. นายประพงษ์  แสงสัตย์
2. นายสุวิทย์  บุญพันธ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แน่นอุดร
2. เด็กชายสิทธิพร  พานุรัตน์
3. เด็กชายอัฐพล  วินทะไชย
 
1. นายจรินทร์  สีบุดดี
2. นายสง่าเกียรติ  แสงคำไพ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะอึ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ภูมลี
3. เด็กหญิงอาริยา  นราทร
 
1. นายโสภณ  ไชยคิรินทร์
2. นายสมศักดิ์  บุญภา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงภัณฑารักษ์  น้อยสำแดง
2. นางสาวศิริพร  ศรีชะนะ
3. เด็กหญิงเกศกนก  สุรพินิจ
 
1. นางนวนจันทร์  หงษ์สิงห์
2. นายสุวิทย์  ไชยมีสุข
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับพลา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนภาพร  หงษ์สากล
3. เด็กหญิงภคนันท์  โพธิ์ศรีราช
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  นิลผาย
5. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  นิลผาย
6. เด็กหญิงเพชรลดา  เจือหนองคล้า
 
1. นายสงกรานต์  แหล่งสนาม
2. นางวิไลลักษณ์  นาสมรูป
3. นางรัตนา  แก้วกาหลง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ปักกาโล
2. เด็กหญิงปิยะพร   เดชทิศ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    แก่นนาคำ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  อรุณโณ
5. เด็กหญิงสุมิตรา   สีหาวัตร
6. เด็กหญิงอินทิรา   นนทะภา
 
1. นางดวงเดือน    วรรณโชติ
2. นางศุภลักษณ์   อรรคคำ
3. นางมยุรี   ศรีโพธา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกุล   คำบุญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธุระกิจ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงมุข
 
1. นายมนูญ   อามัสสา
2. นายทวี   อามัสสา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงกวินนา  คำศรีพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินป่า
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ข่าขันมะลี
 
1. นายสิทธิพร  บุระผากา
2. นางดาวเรือง  โงนมณี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รัตนตระกูล
2. เด็กหญิงนันทิดา  สนองผัน
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุตรหิน
 
1. นางสาวจำนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวสุดาพรรณ  พละสุ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายกิตติภพ  ธรรมม่วงไทย
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เทพทอง
3. เด็กชายสราวุธ  สุนาอาจ
 
1. นางสุดาทิพย์  มังคะวัฒน์
2. นางสุจินตนา  โมกขรัตน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ศรีทอง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ชัยวงศ์ขจร
3. เด็กหญิงมุกวรางค์  บุญรอด
 
1. นายถิรพล  จันทรวารี
2. นางดวงสุดา  ศิริเวช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงคีตภัทร  บุญยะวุฒิ
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ผาโคตร
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีสุโข
 
1. นางเจียรพรรณ  พละรังสี
2. นางสาวสุพรรณา  ทิณรัตน์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  สุวรรณแสน
2. เด็กหญิงสุธาสินี  วิรงค์
3. เด็กหญิงแพรชมพู  ญาติสมบูรณ์
 
1. นายบุรินทร์  ชาบุญมี
2. นางละมัย  วรรณชัยมงคล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เทพบาล
2. เด็กหญิงปิยะดา  กันลา
3. เด็กหญิงอริสา  นามลา
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงชนิสรา   อภัยศรี
2. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  พลนวน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะชัย
 
1. นางจิราพรรณ  มูลศรี
2. นางสัมพันธ์   บุญเหลี่ยม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกฤษณา  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วินทะไชย
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใสสะอาด
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นายประสพชัย  วัฒนสินธุ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  โยธีเสวต
2. เด็กหญิงพนิดา  ทาแพงน้อย
3. เด็กหญิงสุพัชชา  อำคา
 
1. นางพัชรา  โพธิ์พันธุ์
2. นางณปภัช  ลิ้มพงศ์ธร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ท่านมุข
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วศรีนวม
 
1. นางสาวสุดา  อุ่นยะนาม
2. นางสาวพรหมณี  สมยาภักดี
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  คามวัลย์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  พรมเกตุ
3. เด็กหญิงวรัทยา  นามกันยา
 
1. นางทัศนีย์  มาตชัยเคน
2. นางสมบัติ  สังขพัฒน์
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกรกมล  วงษา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิจิตขจี
3. เด็กหญิงศรัณย์สิริ  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นางสาวนางสาวอุไรวรรณ  สิงห์ชา
2. นางนิภา  ชัญถาวร
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอาทิตย์  ทองเฟื่อง
 
1. นางทัศนีวรรณ  จำนงกิจ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีระวิชญ์  จงเจตน์ดี
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายพรเทพ  แสงอนงค์
 
1. นางสุรีพร  โพธิสิงห์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กชายเศรษฐา  เรืองทอง
 
1. นายนิมล  ลาภมูล
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  เฉวียงหงส์
 
1. นางสมมาตร์  บุญเหลี่ยม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปิ่นเพชร  เพ่งพิศ
 
1. นางทัศนีวรรณ  จำนงกิจ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เดชรักษา
 
1. นางกรวิกาห์  สยามา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 1. เด็กชายชินวัตร   เศษจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญาดา   คำสีสุข
3. เด็กหญิงอัษชราพร   สิงห์สนั่น
 
1. นายอัครพล  ศรแม้น
2. นางสาวอารีรัตน์  หาญตับเหล็ก
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุริรักษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยโคตร
3. เด็กชายอัษฏาวุธ  ขันทะบูรณ์
 
1. นางสุจินตนา  โมกขรัตน์
2. นายชวลิต  มณีทัพ
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 1. เด็กชายศุภกร  พิมงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทวีสาร
 
1. นางลำพูล  ปิดสายา
2. นางสุพรรณ  แสงลุน
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีทอง
 
1. นางอรวรรณ  แสงเกตุ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทุมสิทธิ์
 
1. นางเนตรนรินทร์  อินทพันธ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วนาเหนือ
 
1. นางเนตรนรินทร์  อินทพันธ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำลองเพ็ง
 
1. นางนิรัชดา  แสนนาใต้
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายเสริมวิช  นิสัยเสริม
 
1. นางสาวสุกัญญา  เหล่าสะพาน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 1. เด็กชายธนวินท์  นาใจตรอง
 
1. นางสาวภัทราวดี  จำปาธาตุ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปิ่นเพชร  เพ่งพิศ
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นายอภิรักษ์  ใจกว้าง
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรนิภา  ทองห้าว
 
1. นางมยุรา  สว่างวงษ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายพรเทพ  แสงอนงค์
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทรโคตร
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. นางสาวรังสิมา  รินสมบัติ
 
1. นางนวนจันทร์  หงษ์สิงห์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประวิติ
2. เด็กหญิงดวงกมล  โกษา
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  หรเขต
4. เด็กหญิงพรรณวิภาภรณ์  ดอนสินเพิ่ม
5. เด็กหญิงมธุริน  จันธวัช
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พันโอดเปี้ย
7. เด็กหญิงเกสรา  สายมายา
 
1. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ
2. นางสาวพัชรีพร  จงกลณี
3. นางสาวธนิตา  ศรีเสน่ห์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชนาภา  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญเขต
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมสุวรรณ์
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
2. นางสาวรัชนีย์  ดวงประทุม
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับพลา 1. เด็กชายธนากร  ชารี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แสนละคร
3. เด็กชายอภิฤทธิ์  สานุกิจ
 
1. นางวราณี  ขุราษี
2. นายสงกรานต์  แหล่งสนาม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสนตอ
2. เด็กชายธนพล  ตอเสนา
3. เด็กหญิงอรทิมา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวศมาภรณ์   มูลมาก
2. นายธีรพงศ์  ศรีทอง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  สุขขะนายาง
2. เด็กชายเจษฎา  เวียงอินทร์
3. เด็กชายไกรวิชญ์   สอนกลาง
 
1. นางบังอร  ทินบุตร
2. นางสุรินธร  ซ่อนกลิ่น
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวิชา  สอนโกษา
2. เด็กชายสุริยา   อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ธุระกิจ
 
1. นางรัชตา   วิเชียรศรี
2. นางเรวดี  สุภาพ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 1. เด็กหญิงอรรธิชา  ด่านวันดี
2. เด็กหญิงอินธิชา  ด่านวันดี
 
1. นายฐนันดร์  ไชยเกตุ
2. นางเนตรละออ  มุสิกะพันธ์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาญจ่า
2. เด็กหญิงสุธารินี  อุตมะ
 
1. นายจำลอง  พรมบุตร
2. นางสาวปวริศา  อาจศรี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายสรพัส  โทนหงษา
2. เด็กชายอชิตะ  แหลมเขาทอง
 
1. นายชัย  โหรเวช
2. นางเกศรา  ยินดีมาก
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลพุทธา
2. เด็กหญิงพัชลิดา  นราวัง
3. เด็กหญิงพิตตินันท์  ศาลาน้อย
 
1. นางสาวชวนพิศ  พันธ์นาเหนือ
2. นางจันทนา  ศรีทอง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายณัฐพล  สุริรักษ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  โทพล
3. เด็กหญิงสุวิมล  อินทรประสิทธิ์
 
1. นางรัญญา  อ่อนดี
2. นางจันทนา  ศรีทอง
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1. เด็กชายเปรมณภัทร  พลศรี
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุวรรณธาดา
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. นายธงชัย   ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1. เด็กชายเมธาภิมุข  ภูมิวัฒน์
 
1. นายรัชพงศ์  คนองมาก
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. นายนิติศาสตร์   ชมภูบุตร
 
1. นายธีรักษ์   ปักษา
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนมอญ 1. เด็กชายธนกร  ข่าขันมะลี
 
1. นางกรรณิการ์  จันทอุตสาห์
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กชายจิรภัทร    กุลวงศ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์   สุวรรณศรี
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราชธานี 1. เด็กชายกิตติชัย  สุมังฆเศษ
 
1. นายเวชยันต์  นันทะเสนา
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายศุภกร   เอกสินธุ์
 
1. นายธีรักษ์  ปักษา
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยูง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สระกาศ
2. เด็กชายคุณานนท์  ลุนสอน
3. เด็กหญิงชนัญภรณ์  ศรีเสนพิลา
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สมศรี
5. เด็กหญิงณัฐพร  หามทอง
6. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชาชิโย
7. เด็กชายนาคินทร์  ศรีเสนพิลา
8. เด็กหญิงปลิตา  จงใจ
9. เด็กชายพลพล  พงษ์เหล่างิ้ว
10. เด็กชายพิเชษฐ์  ภูมิเงิน
11. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิกะ
12. เด็กชายพีระนันท์  ปาปะเก
13. เด็กหญิงภัชราภา  พรมลา
14. เด็กชายภาณุสิทธิ์  ชินรัมภ์
15. เด็กชายรัชพล  คุณวงศ์
16. เด็กหญิงวิลัยพร  มะยุโรวาท
17. เด็กชายศราวุฒิ  แสนสุด
18. เด็กชายสมพร  คุรินทร์
19. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยศึก
20. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ศิริแสน
21. เด็กหญิงสุภัสสร  ทินบุตร
22. เด็กหญิงสุภาพร  พิกุลทอง
23. เด็กชายอนวัช  สัพโส
24. เด็กชายอภิชัย  จ่นหัวโทน
25. เด็กหญิงอภิญญา  ประสาร
26. เด็กหญิงอรจิรา  ลาภะคง
27. เด็กหญิงอารียา  นาโนน
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขจันโท
29. เด็กหญิงเนตรดารา  คำลีมัด
30. เด็กหญิงเยาวภา  จตุพงษา
 
1. นางอุไร  คำปลิว
2. นายวิวัฒน์  กุศล
3. นางชลลดา  กุศล
4. นางภัทรภร  เมธาวี
5. นางพรทิพย์  ศรีชัยมูล
6. นางศิวพร  ไชยวงษ์
7. นายนิยม  บุญจันทร์
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ยิ่งกำแหง
2. เด็กหญิงขวัญเรือน   แสนบัว
3. เด็กชายณรงค์เดช  เนาวบุตร
4. เด็กชายทศพล   ชมภูวิเศษ
5. เด็กหญิงทิพย์กมล   นนสุภาพ
6. นายธงชัย   ชมภูวิเศษ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนสมจิต
8. เด็กหญิงธินาภา  เลไทสงค์
9. เด็กหญิงนิชาดา   สังฆมณี
10. นายนิติศาสตร์  ชมภูบุตร
11. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   นามโครต
12. เด็กหญิงบุษญมาศ   หมุนวงษ์
13. เด็กหญิงปานไพลิน   ชมภูวิเศษ
14. เด็กชายพิสิทธิ์   พันละกา
15. เด็กหญิงมัณฑนา   สังครุฑ
16. เด็กหญิงรุจิรา   อามาตรมนตรี
17. เด็กหญิงลักษณาพร   อารีเอื้อ
18. เด็กหญิงลูกน้ำ   บุญวิเศษ
19. เด็กชายวุฒิพงศ์   คำมะฤทธิ์
20. เด็กชายศักดิ์ดา   ชรารัตน์
21. เด็กหญิงศิริกัลยา  ชมภูบุตร
22. เด็กหญิงศิริญญา  อารีเอื้อ
23. เด็กหญิงศิริรักษ์   ประสาน
24. เด็กชายศุภกร   เอกสิทธุ์
25. เด็กหญิงสพรั่งฟ้า  บอมโครต
26. เด็กหญิงสาลิกา   ชมภูวิเศษ
27. นางสาวสุกัญญา   ประนันโต
28. เด็กหญิงสุพัตรา   พันละกา
29. นางสาวสุพิชา  พันธะไชย
30. เด็กชายเอกศักดิ์   โสดรัมย์
 
1. นายพิทักษ์  ดลเจือ
2. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
3. นางศุกภัตรา   บุศเนตร
4. นายธีรักษ์  ปักษา
5. นางนงคราญ  ดวงอนนท์
6. นางสาวเกตุสุดา   แสนประดิษฐ์
7. นายปริวัตร   โมฆรัตน์